Kokkolan yliopistokeskusChydenius
Parempaa aikuiskoulutusta
Kokkolan yliopistokeskusChydenius
Jyväskylän, Oulun ja Vaasan
     yliopistojen yhteistyötä
Jyväskylän yliopiston
     valtakunnallinen erityistehtävä
Profiloitunut tutkimukseen perustuvaan
     aikuiskoulutukseen, yhteensä n. 5000 opiskelijaa
Henkilöstöä v. 2012 lopussa n. 100
Kansainvälisesti ja alueellisesti verkottunut
     tutkimusyhteisö
Yliopistokeskukset
Yliopistokeskuksia on kuusi: Kajaani,
    Kokkola, Lahti, Mikkeli, Pori ja Seinäjoki.
Yliopistokeskuksissa on useamman
    yliopiston paikallista toimintaa.
Sateenvarjo-organisaatioita, jotka
    koordinoivat yliopistojen aluetoimintaa.
Keskeistä koulutuksen ja tutkimuksenyhteiskunnallinen vaikuttavuus.
Toiminta-ajatus
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa tieteelliseentutkimukseen perustuvaa, laadukasta yliopistollistaaikuiskoulutusta, joka edistää yksilöiden, yhteisöjen ja
     alueen kehittymistä.
Toimintamuodot:
tutkintoon johtavat opinnot
avoimen yliopiston opinnot
täydennyskoulutus
tutkimustoiminta
asiakaslähtöinen kehittämistyö
yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Arvot
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaaohjaavia arvoja ovat yliopistollisuus, tasa-arvo,innovatiivisuus ja yhteisöllisyys.
Yliopistollisuus on nojautumista tieteellisyyteen jakoulutuksen ja tutkimuksen korkeaan laatuun sekäakateemisen perinteen kunnioittamista.
Tasa-arvo nähdään pyrkimyksenä alueelliseen jakoulutukselliseen tasa-arvoon sekä tasa-arvoontyöyhteisön sisällä.
Innovatiivisuuden ja opiskelijalähtöisyyden kauttahuolehditaan uudistumiskyvystä ja mahdollistetaanelinikäinen oppiminen. Yhteisöllisyys on jaettuaasiantuntijuutta ja verkostomaista toimintatapaa.
Aikuiskoulutuksen laatuyksikkö
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on opetuksenlaadusta palkittu aikuiskoulutuksen huippuosaaja.Kokkolan yliopistokeskus järjestää:
tutkintoon johtavaa koulutusta
avoimen yliopiston opintoja
täydennyskoulutusta 
tutkimus- ja kehittämis-
    palveluja.
Koulutus- ja tutkimusalat
kasvatustieteet (Jyväskylän yliopisto)
tietotekniikka (Jyväskylän yliopisto)
yhteiskuntatieteet (Jyväskylän yliopisto)
kauppatieteet (Vaasan yliopisto)
terveystieteet (Oulun yliopisto)
soveltava kemia (Oulun yliopisto)
Tutkimukseen perustuvaaikuiskoulutus
Luokanopettajien aikuiskoulutus (JY)
Sosiaalityön maisteriopinnot (JY)
Tietotekniikan maisteriopinnot (JY)
Kemian ja kemiantekniikan maisteriopinnot (OY)
Erityisopettajan opinnot (JY)
Kauppatieteen täydennyskoulutus (VY)
Avoin yliopisto, väylä tutkinto-opintoihin (JY, VY, OY)
Koulutusväylät yhteistyössä AMKin kanssa
Koulutusteknologian korkea osaaminen
Tutkintopolut
Yliopisto-
opiskelijaksi
SoveltuvaAMK-tutkinto
Avoin yliopisto
Kokkolanyliopistokeskuksen
maisteriopinnot
Soveltuvakandidaatintutkinto, muutyliopisto-opinnot
Valintakoe
Avoimen
yliopiston
väylä
Väylä
maisteri-opintoihin
Maisteriopintojen opiskelijamäärät
Tutkimus- ja kehitystyö
Kasvatustiede
Aikuiskoulutuksen
   pedagogiikka
Oppimisen tilat
Opettajankoulutuksen
   kehittämiseen liittyvä tutkimus
Lapset ja matematiikka
Tutkimus- ja kehitystyö
Tietotekniikka
langattomat anturiverkot
mobiilit järjestelmät
ohjelmistotekniikka
yritysten tietojärjestelmien jaliiketoimintaprosessien kehittäminen
opetusteknologian sovellukset
Tutkimus- ja kehitystyö
Yhteiskuntatieteet
Sosiaalityön tutkimus
Kansalaisosallistuminen hyvinvointipalveluissa
Kulttuuri-, maaseutu- ja aluetutkimus
Anders Chydeniuksen kootut teokset
Terveystieteet
WELMED: toimintakyvyn testauslaboratorio
Vanhustenhuoltoon liittyvät hankkeet
Tutkimus- ja kehitystyö
Soveltava kemia
Katalyysi prosessiteknologiana,katalyyttiset prosessit, katalyyttienvalmistus, karakterisointi ja testaus
Katalyysi ympäristöteknologiana
Materiaalikemia,erityisesti kemianteolliset sovellukset
Avoimen yliopiston opiskelijamäärät
Suoritetut maisterin tutkinnot
Rahoitus vuonna 2012
Sisältää JY + OY rahoituksen.
Rahoitus yhteensä noin 7,4 milj. euroa.
Henkilöstörakenne 2012
JY + OY henkilöstö.