Epilepsialiitto_tekstikalvo_131112.jpg
Epilepsialiitto_kansikalvo_131112.jpg
 Teemmetulevaisuutemme- yhdistyskierrossyksy 2014
Epilepsialiitto_tekstikalvo_131112.jpg
Kohde-/sidosryhmämme
Epilepsia
yhdistykset
ja - liitto
Epilepsiaasairastavat
Läheiset
Muu tervey-denhuolto
Epilepsiahoidonammattilaiset
Opetus-,sosiaali- jatyövoima-toimi
Media
Muutalanjärjestöt
Päättäjät
RahoittajatjaLahjoittajat
Epilepsialiitto_tekstikalvo_131112.jpg
Visio: "Oikeus ja mahdollisuushyvään, omaehtoiseen elämään"
Liiton toiminta-ajatuksena on tukea epilepsiaa sairastaviahenkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssasekä tukea heitä ja heidän läheisiään tavoitteensaavuttamiseksi (§ 2)
Painotukset vuoteen 2015 saakka
1) Tieto kumoaa asenteellisuuden
2) Hyvä epilepsian hoito on kaiken a ja o
3) Tavoitteena omaehtoinen elämä
4) Työtä tekijöille
5) Vapaaehtoistyöllä on tekijänsä
Epilepsialiitto_tekstikalvo_131112.jpg
Haastava muuttuvatoimintaympäristö
Eriarvoisuus-kehitys vahvistuu - taloudellinen, alueellinen, eri ryhmienvälinen
Kiristyvä kilpailu ja niukkeneva kuntatalous heikentävät julkisia palveluita
SOTE-uudis
tus
Globaali haastaa paikallisuuden
Ympäristöarvot ja kestävä kehitys nousevat uuteen asemaan
Markkinaehtoisuus ja liberalismi – kilpailun logiikka, miten vastaa ihmistentarvitsemiin peruspalveluihin
Digitalisoituminen tuo uusia viestintäkeinoja
Teknologiaa suunnattava tarpeiden mukaan ei päinvastoin
Tieteiden tuoma uusi tutkimustieto tuo mahdollisuuksia
Epilepsialiitto_tekstikalvo_131112.jpg
Toisaalta toimintaympäristönmuutokset ovat mahdollisuus
Nykyinen murros voi ravistella terveellä tavallaluutuneita asenteita ja palvelurakenteita
Verkko luo uusia kohtaamisen paikkoja jatyökaluja
Rohkeasti maailmaan mukaan meneminen onmahdollisuus sinällään
Innovaatiot syntyvät uusissa ympäristöissä
Epilepsialiitto_tekstikalvo_131112.jpg
”Erityisesti vertaistuki muiltaepilepsiaa sairastavilta henkilöiltäoli mahtava kokemus.”
Kurssipalautteen kertomaa…
Epilepsialiitto_tekstikalvo_131112.jpg
Yhdessä tekeminen – liitto jayhdistykset kohti tulevaa
Haluamme liitossa kuulla yhdistysten  ajatuksia ja kehittämisnäkymiäyhdistystoiminnasta
...arvioida, mitkä asiat vaikuttavat toimintaympäristössä
…vaihtaa ajatuksia siitä, mitä yhdistykset  tekevät paikallistasolla ja mitenliitto voi tukea  yhdistyksiä
…keskustella uusista toimintamuodoista (esim. verkkoprojekti,myös tulevat uudet projektit) ja siitä, miten ne voivat tukeaepilepsiayhdistyksiä
…tarjota yhdistyksille mahdollisuuden esittää kriittisiä näkemyksiä jatoiveita liitolle
Ja Vice Versa …kuulla liiton hallituksen toiveita paikallisyhdistystensuuntaan
Epilepsialiitto_tekstikalvo_131112.jpg
Liittokokous
- yhdistykset
Hallitus
(tvk)
Toiminnan-johtaja
Vaikuttaminenja järjestö-toiminta
Tiedotus
Kuntoutus-toiminta
Projektit
Hallinto javarainhankinta