SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
1
Alueellinen seminaari, Hämeenlinna2.11.2006
Sosiaalialan kehittämishanke2003-2007 – mitä vuoden 2007jälkeen?
 
     Martti Lähteinen
PINTAREMONTTEJA,PERUSKORJAUSTA VAIUUDISRAKENTAMISTA?
SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
2
Puheenvuoron sisältö:
Sosiaalialan kehittämishankkeenasema ja merkitys
Mitä jatkossa:
Ohjausjärjestelmänuudistaminen
Kehittämishankejärjestelmänuudistaminen
KPR-uudistus
Kehittämistoiminnan pysyvätrakenteet
SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
3
Sosiaalialan kehittämishankkeen2003 - 2007 asema ja  merkitys
Koko sosiaalialaa kokoava ja esille tuova
Sosiaalihuollon alueellinen yhteistyövahvistunut oleellisesti; tässä iso merkitysAlueellisilla johtoryhmillä, Oskeilla jahankerahoituksella
TATOon verrattuna jo paljonvuorovaikutteisempi; valmistelu,alueellinen organisointi
Tarjonnut luontevan ”kotipesän” jatoimintapuitteet monien valtakunnallisestimerkittävien asioiden edistämiselle; esim.TIKESOS, Lastensuojelunkehittämisohjelma, Perhehanke.Seutukehittäminen …
 
SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
4
Sosiaalialan kehittämishankkeen .. jatkuu
Kehittämisohjelma ja hankerahoituskiinteästi yhdessä
Myös periaatteellisempi pidemmälletähtäävä pohdintatyö mukana –Hyvinvointi 2015
Valmistelutyö jouduttiin kuitenkintekemään vähän hätäisesti – pyrittiinvastaamaan kiireisimpiinkehittämistarpeisiin – jossain määrinsattumanvaraista
Sosiaali- ja terveydenhuolto erillään
Hanke arvioidaan 2007 - 2008
Johtopäätös tässä vaiheessa; Suunta oikea,sosiaali- ja terveysala tarvitsee laajaanyhteistyöhön perustuvaa kansallistajohtamista; Ohjelmajohtamista jatketaanja kehitetään
Miltä näyttää alueen näkökulmasta,keskustelu?
SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
5
Ohjelmajohtamisen vahvistaminen2007-
Nykyiset ohjelmat kootaan yhteenSosiaali- ja terveydenhuollonkansalliseen kehittämisohjelmaan”;täsmentää hallitusohjelmaa, yhteensovitusPeruspalveluohjelmaan
Uudet säännökset STVOL:iin
Ohjelmaan  keskeiset tavoitteet, pääpainototeuttamisessa ja prosessissa
Sosiaali- ja Terveyshankkeiden ja muidenohjelmien toteuttamisesta saadut hyvätkokemukset käyttöön
Ohjauksen kokoaminen kuntiennäkökulmasta
Sisältää myös keskushallinnon velvoitteet
Ohjelmajohtamiselle valtakunnallinen jaalueellinen organisaatio
Kumppanuus ja vuorovaikutuslähtökohtina
Hallituksen esitys  annettu. voimaan 2007
SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
6
Kehittämishankejärjestelmänuudistaminen 2008 -
siirrytään raskaasta hakemis- jamyöntämismenettelystäsopimuspohjaiseen rahoitukseenkuntien/alueiden kanssa
osa määrärahasta pysyvienrakenteiden rahoittamiseen
tavoitteet sidotaan uuteen Sosiaali-ja terveydenhuollon kansalliseenohjelman
Stakesin ja sosiaalialanosaamiskeskusten roolikehittämistoiminnan ohjauksessaentistä vahvempi
SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
7
KPR-uudistuksen lähtökohdatsosiaali-ja terveydenhuollossa
Perusoikeuksien edistäminen jayhdenvertaisuus palveluiden saamisessa
Ytimenä lain tavoitteiden ja tarkoituksentoteuttaminen
Puitelaki antaa lähtökohdat ja asettaavähimmäistavoitteet; tukee”Kansallisissa ohjelmissa” käynnistettyätyötä
Tärkeää vahvistaa kuntarakennetta jauudistaa palvelurakennettatasapainoisesti
 
SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
8
Palvelujen laatu ja saatavuusturvataan koko maassa
peruspalvelut järjestetään nykyistäsuuremmalla väestöpohjalla
erityispalvelut  ja erikoissairaanhoitojärjestetään yhteisessä kuntayhtymässä
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenturvataan uusissa rakenteissa
SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
9
Keskeisintä toteuttaa laintarkoitus:
uudistuksia tehdään tulevaisuuttaajatellen (20-30v)
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenkaiken perusta
sosiaali- ja terveydenhuollonkokonaisuus ja yhteistyö kunniaan
tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollonisommat järjestämisalueet
palveluja ei keskitetä, lähipalvelutturvataan
SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ
K:\DATA\TEKSTIT\IRMA\logo-v-STM.gif
10
”Kehittämistoiminnan pysyvienrakenteiden pitkä linja”
SESSE-työryhmä 1997(Sosiaalihuollonerityisosaamista …):
VEP
Sosiaali-EVO
Opetussosiaalikeskukset/Osaamiskeskukset
Sosiaalialan kehittämishanke /seudullinen kehittäminen /seudullisetkehittämisyksiköt/hankerahoitus
Kunta- ja palvelurakenneuudistus /seuraava hallitusohjelma / hanke- jaohjausjärjestelmien uudistaminen / pysyvärahoitus kehittämisyksiköille