aalto_HSE_eng.jpg
Verotuksen perusteet – tuloverotuksenrakenne ja verovelvollisuus
OTK / OTM Ilkka Lahti
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verovelvollisuus > < Laskentayksikkö
Verovelvollisia
Suomessa asunut henkilö
kotimainen yhteisö (oy, osuuskunta, ry, säätiö)
yhteisetuus
Kuolinpesä
Laskentayksiköt
Yhtymät (elinkeinoyhtymä (mm. ay, ky), verotusyhtymä) eivätole verovelvollisia.
Yhtymät ovat laskentayksikköjä, joiden puhdas tulo jaetaanyhtymän osakkaille verotettavaksi (tulo-osuus verotettavaa)
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Tulot
laaja tulokäsite
pelkkä varallisuuden (pääoman) siirto ei ole tuloa
tuloverotus ja perintö- tai lahjaverotus ovat toisensapoissulkevia
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
4
4
Luonnollisten henkilöiden tulolajit
eriytetty tuloverojärjestelmä
kaksi tulolajia: ansiotulot ja pääomatulot
ansiotulojen progressiivinen verotus
laki määrittelee ensin pääomatulot ja muu tulo onansiotuloa
Yritystoiminnan osalta kaavamainen ratkaisu
Yritystoimintaan sidotun pääoman laskennallinen tuotto onpääomatuloa.
Laskennassa 0, 10, 20 tai  9 prosenttia
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
5
5
Verotuksen taso
Noin 29.200 € palkkatulon veroaste 24,50
Noin 60.0000 € palkkatulon veroaste n. 36
Pääomatulojen veroprosentti 30 ja 50.000 euron ylittävältäosalta 32
Yhteisöverokanta 24,5 % (2013) (muuttunee 2014?)
Noteeraamattoman osakkeen osinkotuloista 60.000 €verovapaata, jos osakkeen matemaattinen arvo 1 milj.(muuttunee 2014?)
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
6
6
Luonnollisten henkilöiden vähennykset
Laskennallisena vähennyksenä kunnallisverotuksenansiotulovähennys, työtulovähennys
Tulonhankkimisvähennys vähintään 620 € taitodelliset kulut
Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuva meno ><yksityismeno!
Muita vähennyksiä kodin ja työpaikan väliset matkat(600 € … 7 000 €)
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
7
7
Tulolähteet ja tulolajit
Verotettavan tulon laskenta tapahtuu tulolähteittäin.
EVL
MVL
TVL
Luonnollisella henkilöllä jako pääoma- jaansiotuloihin (tulolajeihin)
yhden tulolähteen tappiota ei voi vähentäätoisen tulolähteen tulosta
poikkeus:
yksityinen elinkeinonharjoittaja voi vaatia, että elinkeinontoiminnantappio vähennetään tappion syntymisvuoden pääomatuloista
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
8
8
Tulolähteet ja tulolajitYksityinen elinkeinonharjoittaja
POT
AT
Tulolähteet
Tulolajit
0/10/20 %
KOM osakkeiden ja kiinteistöidenluovutusvoitot
EVL
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
9
9
Tulolähteet ja tulolajitHenkilöyhtiöt
TVL
EVL
MVL
POT
AT
Tulolähteet
Tulolajit
20 %  elv-tulolähteen
varoista
Elinkeinoyhtymässämahdollisettulolähteiden tappiot
vahvistetaanyhtymälle (TVL 16.2 §)
Verotusyhtymässä mahdollisetMVL ja TVL tulolähteiden tappiotjaetaan osakkaille (TVL 15 §)
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
10
10
Tulolähteet ja tulolajitYhteisöt (esim. osakeyhtiö)
TVL
EVL
MVL
POT
AT
Tulolähteet
Tulolajit
9 % osakkeen
matemaattisesta
arvosta
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
11
11
Yritystulo
Yritystulon pääomatulo-osuus erotetaan yritystoimintaasidotun varallisuuden perusteella
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (nettovarallisuus)
Yritystuloa kolmessa eri muodossa
yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminta omissa nimissäilman yhtiötä / toiminimi)
henkilöyhtiöt (ay, ky)
yhteisö (oy, osuuskunta)
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
12
12
Oy
Kuolinpesä
Ay / Ky (henkilyhtiö)=
Elinkeinoyhtymä ja
verotusyhtymä
Luonnollinen
henkilö
Tulo jaettava aina
pääomatuloihin
 tai ansiotuloihin
(TULOLAJI)
Pot;
vero 30/32 %
At;
progressiivinen
EI JAKOA pot / at
(TULOLAJEIHIN)
Yhteisöverokanta
24,5 %
EI verovelvollinen,
Ainoastaan
laskentayksikkö.
Yhtymässä laskettu
tulo verotetaan
yhtymän osakkailla.
EVL
MVL
TVL
Tulojen ja menojen erotus
aina TULOLÄHTEESSÄ
EVL
MVL
TVL
Tulojen ja menojen erotus
aina TULOLÄHTEESSÄ
Tulojen ja menojen erotus
aina TULOLÄHTEESSÄ
EVL
MVL
TVL
Oy
Kuolinpesä
Luonnollinen
henkilö
*
*
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
13
13
Palkkaa vai yritystuloa?
Maksajalla on velvollisuus todeta
jos palkkaa = ennakonpidätys ja ta:n sotu
jos yritystuloa ja enpe-rekisterissä = ei ennakonpidätystä
riippumaton siitä missä yritysmuodossa toimintaa harjoitetaan
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
14
14
Palkkaa vai yritystuloa…
Työsuhteen tunnusmerkistöä
työnantajan oikeus johtoon ja valvontaan
ta:n suorittama vastike: sairaus- ja loma-ajan palkka, muutedut
ta järjestänyt vakuutukset, välineet ja tarvikkeet, puuttuuyrittäjäriski
toiminta on itsenäistä toiminnallisesti ja taloudellisesti
vastuut, velvoitteet itse kannettava ns. ”yrittäjäriski”
aikaisempi palkkatyösuhde ta:han
mahdollisesti palkattua henkilökuntaa
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
15
Omana kysymyksenä työvoimanvuokraus
Työnantaja luovuttaa palveluksessaan olevantyöntekijän korvausta vastaan suorittamaan toisenteettämää tämän elinkeinotoimintaan liittyvää työtä.
Vuokralleantaja maksaa palkan ja huolehtiityönantajavelvoitteen vaikka työn johto vuokralleottajalla
Edellyttää aitoa yritystoimintaa
Ei yhdenmiehenyhtiössä yrittäjän työpanoksen vuokraamista
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
16
16
Yritysmuotojen verotus
Toiminimen perustaminen helppoa ja nopeaa
Veroilmoitus toimitetaan omalla lomakkeella, mutta verotushenkilöllä
Avoin yhtiö /kommandiittiyhtiö perustetaan erikseen
Veroilmoitus omalla lomakkeella
Yhtiön voitto jaetaan verotettavaksi vastuunalaisilleyhtiömiehille, at/pot –jako
Osakeyhtiön perustaminen vaatii pääoman
Yhtiön ja osakkaiden varallisuuspiiri erillisiä
Yhtiön veroilmoitus omalla lomakkeella
Osakeyhtiötä verotetaan itsenäisesti yhteisöverokannalla
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
17
17
Voitonjako eri toimintamuodoissa
Toiminimi
voidaan ottaa verovapaita yksityisottoja
ei voi maksaa palkkaa toiminimen haltijalle
Verotus yhtiömiehellä (at/pot –jako)
0 % / 10 % / 20 % evl-nettovaroista
Ay/Ky
voidaan ottaa verovapaita yksityisottoja
yhtiömiehille voidaan myös maksaa palkkaa
Verotus osakkaalla (at/pot –jako)
20 % evl-nettovaroista
Oy
ei voida laillisesti ottaa yksityisottoja  peitelty osinko
voidaan nostaa palkkaa
voidaan nostaa osinkoja (at/pot –jako)
9 % yhtiön nettovaroista
Nettovarallisuuden kaikki yrityksen varat ja velat
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
18
18
Esimerkki 1
PALKANSAAJA
 
 Bruttotulot37 000
 Ansiotulo vähennysten jälkeen35 000
 
Ansiotulon progressiivinen vero 22,5 % / 35 000       8 294 
 
Vero yhteensä  8 294
Kaikissa esimerkeissä on oletettu, että henkilö asuu Helsingissä ja kuuluu kirkkoon.
Veron määrät on laskettu suoraan ilman erityisiä vähennyksiä www.vero.fi sivulla olevallaveroprosenttilaskurilla (2013), ja veroprosentti on laskurin ilmoittama.
Palkasta menee perusprosentin lisäksi työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.
Esimerkit eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä tietyissä tilanteissa yritystoimintaan sidotunvarallisuuden määrä vaihtelee. Palkansaajalta ei edellytetä toimintaan sidottua varallisuutta!
Ay ja KY sekä osakeyhtiö voivat maksaa yrittäjälle myös palkkaa, mikä vaikuttaa verotuksen tasoon.
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
19
19
Esimerkki 1b
PALKANSAAJA
 
 Bruttotulot 137 000
 Ansiotulo vähennysten jälkeen 135 000
 
Ansiotulon progressiivinen vero 40,5 % / 135 000    54 120 
 
Vero yhteensä   54 120  
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
20
Oyj
30 %
Oy 1
Luonnollisen henkilön / kp:n EVL tai MVL toiminta
Osinkotulo sisällytetään muuhun EVL / MVL toiminnan tuloihin
Poistetaan osinkojen verovapaa osa eli 30 % osinkotulosta
EVL ja MVL toiminnan loppuosa (sekä osinkotulot + muut tulot)jaetaan POT / AT toiminnan nettovarallisuuden perusteella
Suhteellinen vero 28 %
POT (määrä, joka vastaa 0 /10 / 20 %EVL / MVL toiminnan nettovaroista)
Progressiivinen vero
AT (ylimenevä osa)
osinko
Jne…
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
21
21
Esimerkki 2
TOIMINIMI 
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 35 000
Pääomatuloa 20 % x 40 000   8 000
Ansiotuloa 35 000 – 8 000 27 000
Pääomatulon vero 30 % x 8 000     2 400
Ansiotulon vero 17 % x 27 000      4 508
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ   6 908
 
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
22
22
Esimerkki 2 b
TOIMINIMI 
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 1 000 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Pääomatuloa 20 % x 1 000 000(n. 680 000 riittäisi)   135 000
Ansiotuloa               0
Pääomatulon vero 30/32 % x 135 000      42 200
Ansiotulon vero                  0 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ     42 200
 
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
23
23
Esimerkki 2 c
TOIMINIMI 
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Pääomatuloa 20 % x 40 000    8 000
Ansiotuloa 135 000 – 8 000127 000
Pääomatulon vero 30 % x 8 000      2 400
Ansiotulon vero 39,5 % x 127 000     50 125 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ  52 525
 
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
24
24
Esimerkki 3
TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 35 000
Puoliso APuoliso B
Pääomatuloa ½ x 8 000  4 000  4 000
Ansiotuloa ½ x 27 00013 50013 500
Pääomatulon vero 30 % x 4 000    1 200  1 200
Ansiotulon vero 6 % x 13 500       770     770
Verot ovat yhteensä     1 970  1 970
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ     3 940
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
25
25
Esimerkki 3 b
TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 1 000 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Puoliso APuoliso B
Pääomatuloa ½ x 135 000  67 500  67500
Ansiotuloa            0          0
Pääomatulon vero 30/32 % x 67 500    20 600  20 600
Ansiotulon vero 0 % x 0             0           0
Verot ovat yhteensä     20 600  20 600
 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ     41 200
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
26
26
Esimerkki 3 c
TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Puoliso APuoliso B
Pääomatuloa ½ x 8 000  4 000  4 000
Ansiotuloa ½ x 127 00063 50063 500
Pääomatulon vero 30 % x 4 000    1 200   1 200
Ansiotulon vero 30,5 % x 63 500  19 307 19 307
Verot ovat yhteensä   20 507 20 507
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ   41 014
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
27
27
Esimerkki 4
AVOIN YHTIÖ 
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on 35 000
Yhtiömies AYhtiömies B
70 % tuloksesta24 500
30 % tuloksesta10 500
60 % nettovarallisuudesta24 000
40 % nettovarallisuudesta16 000
Pääomatuloa 20 % x 24 000   4 800
Ansiotuloa 24 500 - 4 80019 700
Pääomatulon vero 30 % x 4 800 1 400
Ansiotulon vero 12 % x 19 700  2 314
Verot yhteensä 3 714
Pääomatuloa 20 % x 16 000  3 200
Ansiotuloa 10 500 – 3 200  7 300
Pääomatulon vero 30 % x 3 200     960
Ansiotulon vero 1 % x 7 300       54
Verot  yhteensä  1 014 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ   4 728
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
28
28
Esimerkki 4 c
AVOIN YHTIÖ 
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Yhtiömies AYhtiömies B
70 % tuloksesta94 500
30 % tuloksesta40 500
60 % nettovarallisuudesta24 000
40 % nettovarallisuudesta16 000
Pääomatuloa 20 % x 24 000    4 800
Ansiotuloa 94 500 - 4 80089 700
Pääomatulon vero 30 % x 4 800  1 400
Ansiotulon vero 35 % x 89 700 31 116
Verot yhteensä32 516
Pääomatuloa 20 % x 16 000  3 200
Ansiotuloa 40 500 – 3 20037 300
Pääomatulon vero 30 % x 3 200     960
Ansiotulon vero 23 % x 37 300  8 410
Verot  yhteensä  9 370 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ   41 886
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
29
29
Esimerkki 5
KOMMANDIITTIYHTIÖ 
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on 35 000
Vastuunalainen yhtiömies AÄänetön yhtiömies B
B:n pääomasijoitukselle maksettu korko 20 % x 30 000   6 000
Pääomatuloa 20 % x 30 000   6 000
Ansiotuloa 6 000 – 6 000         0
Pääomatulon vero 30 % x 6 000      1 800
Ansiotulon vero            0
Verot yhteensä     1 800
A:n osuus tuloksesta 29 000
Pääomatuloa 20 % x 10 000  2 000
Ansiotuloa 29 000 – 2 00027 000
Pääomatulon vero 30 % x 2 000     600
Ansiotulon vero 17 % x 27 000  4 508
Verot yhteensä  5 108
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ  6 908
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
30
Oyj
Oy 1
Oy 2
POT
30 %
vapaata
70 %
verotettavaa
   9 % nettovarallisuudesta Oy 1
vähennetään 60.000 €
30 %
vapaata
70 %
verotettavaa
osinko
POT osingot yhteensä
> 9 % nettovarallisuudesta Oy 1
> 9 % nettovarallisuudesta Oy 2
   9 % nettovarallisuudesta Oy 2
osinko
60.000 ylimenevästäPOT
30 %
vapaata
70 %
verotettavaa
9 %:n ylimenevä osaAT
Jne…
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
31
31
Esimerkki 6
OSAKEYHTIÖ
Yhtiön verotus:
Yhtiön nettovarallisuus on 40 000
Yhtiön verotettava tulo35 000
Yhtiön vero 24,5 % x 35 000 8 575
Osinkona jaetaan koko voitto26 425
 
Osakkaan verotus:
 Verovapaata tuloa
 9 % osakkeen matemaattisesta arvosta
 ja enintään 60 000 e 3 600 (verovapaa)
 
 9 %:n ylimenevästä osasta (22 825)
 70 % veronalaista ansiotuloa  15 977
 (30 % verovapaata = 6 848)
Pääomatulon vero 30 % x  0                     0
Ansiotulon vero 7,5 % x 15 977  1 727
Osakkaan verot ovat yhteensä  1 727
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ    10 302
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
32
32
Esimerkki 6 b
OSAKEYHTIÖ
Yhtiön verotus:
Yhtiön nettovarallisuus on 1 000 000
Yhtiön verotettava tulo   135 000
Yhtiön vero 24,5 % x 135 000 33 075
Osinkona jaetaan koko voitto101 925
 
Osakkaan verotus:
 Verovapaata tuloa
 9 % osakkeen matemaattisesta arvosta
 ja enintään 60 000 e 60 000 (verovapaa)
 
 9 %:n ylimenevästä osasta (11 925)
 70 % veronalaista ansiotuloa  8 347
 60 000 ylimenevästä osasta (30 000) 70 % veronalaista pääomatuloa
Pääomatulon vero 30 % x  (70 % x 30 000)       6 300
Ansiotulon vero     495
Osakkaan verot ovat yhteensä 6 795
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ    39 870
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
33
33
Suora / välillinen omistus
Luonnollinen
henkilö
Osinko-tulo TVL
Oyj
Oy
Tuloluovutus-voitosta*
POT
70 %
POT
9 % nettovarallisuudesta POT,
josta 90.000 € verovapaata
 ja tämän ylittävästä osasta 70 % veronalaista (POT)
> 9 % ylittävästä osasta 70 % veronalaista ATTI
POT 100 %
myyntihinta – hankintahinta(tai HMO)
tulo
Myyntivoitto*
Oy
Oyj
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
34
34
Suora / välillinen omistus
Oy
Luonnollinen
henkilö
Omistus
100 %
Voitonjako (osinkotulon verotus)
Tulo
100 %
vapaa
Tulo 25 %
vapaa
Oy
Omistus
25 %
Oyj
Omistus
0,025 %
POT
9 % nettovarallisuudesta POT,
josta 90.000 € verovapaata
 ja tämän ylittävästä osasta 70 % veronalaista (POT)
> 9 % ylittävästä osasta 70 % veronalaista ATTI
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
35
Yrityksen tulon veronalaisuus
Laaja tulokäsite
Vastikkeet
Vuokrat
Korot
Verovapaat tulot
Osinkotulot tietyissä tilanteissa
Oy:n käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot
35
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
36
Yritystoiminnassa kulunvähennyskelpoisuus
Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuva meno
Palkat
Markkinointimenot
Vuokrat yms..
Vähennyskelvottomia
Yksityismenot
Verot
50 % edustuskuluista (>< mainoskulu >< yksityismeno)
Sakot, virhemaksut
Verovapaan tulon hankkimisesta aiheutunut meno
36
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
37
Oy:n ja osakkaan varallisuus
Oy:llä ja osakkaalla oma varallisuus
Yhtiön varoja käytettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti jayhtiön voitto jaetaan verotuksessa avoimena osinkona
Peitelty osinko (70 % ansiotuloa):
1.Rahanarvoinen etu osakasaseman perusteellaolennaisesti poikkeavalla hinnoittelulla
2.Omien osakkeiden lunastus osingosta menevänveron välttämiseksi
37
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
38
Muuta huomioitavaa
Tulon veronalaisuuden ja kulun vähennyskelpoisuudenlisäksi huomioitava
Arvopaperikauppa vain tietyissä tilanteissa elinkeinotoimintaa =vaikutusta tulolähteeseen ja tätä kautta myös kulujenvähennysoikeuteen
Huoneistojen vuokraus pääsääntöisesti TVL toimintaa /  tuloa
Nettovarallisuuden laskennassa eroavaisuuksia = vaikutustapääomatulon määrään
Osakeyhtiöllä nettovaroihin luetaan KAIKKI osakeyhtiön varat
Muissa yhtiöissä vain elinkeinotoiminnan käytössä ollut varallisuus
Yritysmuodon muutos pääsääntöisesti veroneutraali
Tmi > ay / ky > Oy, AY / Ky > tmi (ei kuitenkaan oy > ky / ay)