OPETUSMINISTERIÖ  / /1.
Valtionosuusuudistus 2010
Aikuiskoulutuksen ajankohtaisseminaari 29.9.2009
 
 
OPETUSMINISTERIÖ  / /2.
kuntien peruspalvelujen yleinenvaltionosuus
Ns. yhden putken malli:
Kuntien peruspalvelujen yleinen valtionosuus
sosiaali- ja terveydenhuolto: määräytymisperusteetennallaan
esi- ja perusopetus:
    siirrytään ikäluokkaperustaiseen järjestelmään
ikäluokkapohjaisuuteen soveltumattomat toiminnotsäilyvät edelleen oppilaskohtaisessa rahoituksessa jasäädetään OPM:n hallinnonalalla
OPETUSMINISTERIÖ  / /3.
Kuntien peruspalvelujen yleinenvaltionosuus
Yleiset kirjastot, kuntien kulttuuritoimi jaasukasperusteinen taiteen perusopetus:määräytymisperusteet ennallaan
yleinen valtionosuus: määräytymisperusteetennallaan
verotuloihin perustuva valtionosuuksientasaus: määräytymisperusteet ennallaan
harkinnanvarainen avustus
OPETUSMINISTERIÖ  / /4.
Kuntien peruspalvelujen yleinenvaltionosuus
Valtionosuusjärjestelmän perusrakennesäilyy
Laskennallisesta perusteesta vähennetäänkunnan omarahoitusosuus (kaikissakunnissa yhtä suuri €/asukas)
Erotuksena saadaan kunnan valtionosuus
Hallinnonaloittainen yhdistäminen koskeevain kuntien valtionosuuksia:
    valtionavustukset  ja rakentamisavustuksetjäävät OPM:n budjettiin ja hallintoon
OPETUSMINISTERIÖ  / /5.
Kuntien peruspalvelujen yleinenvaltionosuus
Yhdistettävissä valtionosuuksissa on yksiyhtenäinen valtionosuusprosentti, jokakuvaa valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa
Esi- ja perusopetuksen valtionosuudetmyönnetään jatkossa kunnille(ylläpitäjäjärjestelmästä asukasperustaiseenjärjestelmään)
käyttöön kotikuntakorvaus(kotikuntalaskutus) oppilaan käydessäkoulua muualla kuin omassa kunnassaan
OPETUSMINISTERIÖ  / /6.
Kuntien peruspalvelujen yleinenvaltionosuus
maksatuksen clearing-järjestelmä
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus laskuttaaoppilaan kotikuntaa, uudistus ei vaikutaoppilaan oikeuteen hakeutua opetukseenkotikuntansa ulkopuolelle
OPETUSMINISTERIÖ  / /7.
 Opetus- ja kulttuuritoimenrahoitus
Perusopetuksessa säilyy mm. seuraavissatoiminnoissa oppilaskohtainen rahoitus  jasäädellään rahoituslaissa:
lisäopetuksessa, maahanmuuttajien valmistavassaopetuksessa, muille kuin oppivelvollisillejärjestettävässä perusopetuksessa, ulkomaillajärjestettävässä perusopetuksessa,
samoin eräät  korotukset ja lisät säilyvätoppilaskohtaisina sisäoppilaitos- jakoulukotikorotus, vaikeasti vammaistenperusopetuksen lisät
OPETUSMINISTERIÖ  / /8.
Opetus- ja kulttuuritoimenrahoitus
Laki uudistetaan, opetusministeriönhallinnonalalle jäävien toimintojenosalta lain rakenne, sisältö jarahoitusperusteet pääosin nykyisellään
Uutta perusopetuksen, lukioiden jakirjastojen investointien valtionosuudetvaltionavustuksiksi
OPETUSMINISTERIÖ  / /9.
Opetus- ja kulttuuritoimenrahoitus
Ammatillisen peruskoulutuksentuloksellisuusrahoituksen osus laajenee
Ammatillisessa lisäkoulutuksessa otetaankäyttöön tuloksellisuusrahoitus
Perusopetus säännellään em.osinrahoituslaissa, lisäksi yksittäistenoppiaineiden rahoitusperusteet lakiin
OPETUSMINISTERIÖ  / /10.
Opetus- ja kulttuuritoimenrahoitus
Maksatukset keskitetään valtion talous-ja henkilöstöhallinnonpalvelukeskukseen
OPETUSMINISTERIÖ  / /11.
     HE VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ
Aikuiskoulutuksen ajankohtaisseminaari
29.9.2009
OPETUSMINISTERIÖ  / /12.
HE vapaasta sivistystyöstä
Osa vapaan sivistystyönkehittämisohjelman 2010-2012toimeenpanoa ja valtionosuusuudistusta
    Sisältö:
Vapaan sivistystyön tarkoitus jatavoitteet ajanmukaistetaan
OPETUSMINISTERIÖ  / /13.
HE vapaasta sivistystyöstä
Rahoitus:
Laskennallisen valtionosuusjärjestelmän
    ohella otetaan käyttöön laatu- jakehittämisrahoitus (valtionavustuksena)
Valtionavustukset säädetään laissauudella tavalla
OPETUSMINISTERIÖ  / /14.
HE vapaasta sivistystyöstä
Valtionavustusten myöntäminen:
    - laatu- ja kehittämisavustukset ja ns.rake-avustukset opm,
   - opintoseteliavustukset ja ylimääräisetavustukset oph,
    -rakentamisavustukset elinkeino-, liikenne-ja  ympäristökeskus
OPETUSMINISTERIÖ  / /15.
HE vapaasta sivistystyöstä
Valtionosuuksien ja –avustustenmaksatus:
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnonpalvelukeskus
OPETUSMINISTERIÖ  / /16.
He vapaasta sivistystyöstä
Nykyiset oppilaitosmuodot säilyvät,mutta tehtäviä tarkistetaan
Ylläpitämisluvat uudistetaan ja sisältöätäsmennetään
Velvoite yhteistyöhön lakiin