Ammatillinen opettajaja kasvatus
Ei vain yhtä, vaan monenlaistakasvatusta
1.Välitön kasvatusvastuu eliauttamisvastuu
2.Rooliperustainen suhde, opettaja-oppilas
3.Käskyvaltainen suhde, esim.sotilaskoulutus, sosialisaatiota eivarsinaista kasvatusta
Kasvatus kohtaamisena
Lapsi Aikuinen
Nuori Aikuinen
AikuinenAikuinen
Ammattikasvatus
Koulutus ja oppiminen ammattiin
Tieteenä tutkii ammattiin kasvamista
Organisoitua kasvatustoimintaa, jonka avullanuoret ja aikuiset opiskelevat tavoitteellisesti,päämääränään ammatissa tarvittavienvalmiuksien hankkiminen ja kehittäminen sekäedellytysten luominen itsenäiselle ammatilliselletoiminnalle ja jatkuvalle kehittymiselleammatissa (Ruohotie 1991).
”Hyvä opettaja”
Sosiaalistaja ja kansankynttilä -60
Kasvatus yhteiskunnalliseen osallistumiseen myöstyöelämässä
Hyvän opetustaidon omaava -70
Myös ammattikasvatuksen parissa
Ammatilliseen opettajuuteen yleispedagogisiavaikutteita
Asiantuntija -80
Reflektoiva tutkija -90
Mikä on opettajan työ 2000-luvulla?
Opettajan roolin muutos
Alan asiantuntemus hyvä
Pedagogiset perustaidot hyvät
Sosiaalis-pedagogiset taidot ?
Ammatillisen opettajuudenkulmakivet (Tiilikkala 2004)
Ammatillisuus
Kasvatuksellisuus
Vuorovaikutuksellisuus
Persoonallisuus
Ammatillisuus
Opettajuuden kytkeytyminen työhön jaammatilliseen elämään
Opettajan oman ammatillisen koulutuksen jatyökokemuksen korostaminen
Opettajan tietämys ammatissa tarvittavistavalmiuksista ja opetettavista sisällöistä
Ammattialan seuraaminen ja osallistuminenammatilliseen työhön
Kasvatuksellisuus
Laaja ja monimerkityksellinen käsite
Liittyy ammatillisuuteen
Mitä/Ketä varten opetetaan? (itseä,työelämää vai yhteiskuntaa varten?)
Mikä on koulun tehtävä suhteessaopiskelijaan kasvavana ja oppivanaihmisenä?
Vuorovaikutus
Kaiken opetuksen keskeinen elementti
Opiskelijat, kollegat, vanhemmat
Ammatillisella opettajalla erityisestityöelämä
Yhteys sekä ammatillisuuteen ettäkasvatuksellisuuteen
Pedagoginen ilmapiiri
Persoonallisuus
Persoonallinen identiteetti
Ammatillinen identiteetti
Oma persoonallinen tapa opettaa
Esimerkkejä opettajuudenparadigmoista
Kasvatuksellisuus
Ammatillisuus
Vuorovaikutus
Persoonallisuus
Perinneparadigma terveysalalla 1950-60 -luvuilla
Esimerkkejä opettajuudenparadigmoista
Kasvatuksellisuus
Ammatillisuus
Vuorovaikutus
Persoonallisuus
Insinööriparadigma 1950-70-luvuilla
Esimerkkejä opettajuudenparadigmoista
Kasvatuksellisuus
Ammatillisuus
Vuorovaikutus
Persoonallisuus
Terveysalan pradigma, toinen aste
Esimerkkejä opettajuudenparadigmoista
Kasvatuksellisuus
Ammatillisuus
Vuorovaikutus
Persoonallisuus
Ammattikorkeakoulun opettajuus
Ammatillinen opettajuus onkasvatussuhteessa olemista
Yhteiskunnan kahtiajakautuminen, syrjäytymisuhat, päihteet,välinpitämättömyys, huono käytös, heikko sitoutuminenopiskeluun ja työhön ovat opettajan arkea
Vaikeuksien lisääntyminen vaikuttaa kasvatustyönmuuttumiseen
Opettaja tuo kasvatussuhteeseen oman kasvatusfilosofiansa,pedagogisen ja ammatillisen osaamisensa
Ammatillinen opettajuus rakentuu kasvatussuhteessakasvatuksen maailman ja työn maailman välimaastossa
Ammatillinen opettaja on kasvatuksen maailman edustaja,mutta omaa ammatillisen taustan
Ammatillisen opettajan siksi hallittava sekä kasvatustyö ettäammatillinen työ