aalto_HSE_eng.jpg
Verotuksen perusteet - Johdanto
OTK / OTM Ilkka Lahti
Kesä 2014
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verotuksen peruskäsitteitä
Veronsaajat
Välilliset ja välittömät verot
Suhteelliset ja progressiiviset verot
Marginaalivero
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verotuksen tavoitteet, ohjaava – neutraaliverotus
fiskaaliset tavoitteet
jakopoliittiset tavoitteet
sosiaalipoliittiset tavoitteet
terveyspoliittiset tavoitteet
kasvupoliittiset tavoitteet
suhdannepoliittiset tavoitteet
työllisyyspoliittiset tavoitteet
elinkeinopoliittiset tavoitteet
ympäristöpoliittiset tavoitteet
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verotuksen periaatteet
etuperiaate
veronmaksukyvyn periaate
tehokkuusperiaate
oikeudenmukaisuusperiaate
oikeusvarmuusperiaate
ennustettavuusperiaate
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verotuksen periaatteet jatkuu
yhdenmukaisuusperiaate
tasapuolisuuden periaate
luottamuksen suojan periaate
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verotuksen oikeuslähteet
Veroista on säädettävä lailla!
esim. tuloverolaki ja arvonlisäverolaki
lisäksi asetuksia ja Verohallituksen päätöksiä
Lisäksi huomioitava lainsoveltamisessa:
viranomaisen soveltamisohjeet (sitovat viranomaisia, eiriippumattomia TI:a)
lainvalmisteluaineisto
ennakkoratkaisut (KHO, KVL)
Lisäksi tulkinnassa huomioidaan oikeustieteen kannat
Eurooppa-oikeudella keskeinen sija tulkinnassa.
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verotuksen perusteet
Tulovero
Tuloverolaki
Yritystulon ja maatilatalouden tulon verottamisesta omat lait
Lähdeverotusta koskevat lait
Perintö- ja lahjavero
Arpajaisvero
Vero arvonimistä
Varainsiirtovero
Kiinteistövero
Koiravero
Arvonlisävero
Valmisteverot
Valmisteverotuslaki
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
Yms.
Jätevero
Auto- ja ajoneuvoverot
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verot (käsitteitä)
TULOVERO
Tuloveroa maksetaan sekä kunnalle (kunnallisvero)että valtiolle (valtiontulovero).
KUNNALLISVERO
Kunnallisvero on kunnalle ansiotuloista maksettavatulovero. Kunnat vahvistavat vuosittaintuloveroprosenttinsa. Alin veroprosentti on 15,50 jaylin 20,00.
Vahvistetaan vuosittain eli määrät muuttuvat
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verot (käsitteitä)
VALTION TULOVERO
Valtion tulovero on valtiolle ansiotuloista maksettava vero.Tuloveroasteikkolaki annetaan vuosittain. Veroprosentti onalimmillaan 9 %, suurimman tuloluokan tuloista se on 32,5%.
Vahvistetaan vuosittain ja lähes aina muuttuvat
KANSANELÄKEMAKSU
Kansaneläkemaksu peritään ansiotuloista tuloveronyhteydessä. Verohallinto tilittää maksun edelleenKansaneläkelaitokselle.
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verot (käsitteitä)
SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
Sairausvakuutusmaksu peritään ansiotuloista tuloveronyhteydessä. Verohallinto tilittää maksun edelleenKansaneläkelaitokselle.
KIRKOLLISVERO
Kirkollisvero peritään evankelisluterilaisen ja ortodoksisenkirkon jäsenten ansiotuloista. Verohallinto tilittääkirkollisveron seurakunnille. Kirkollisvero on seurakunnastariippuen 1-2 %.
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verot (käsitteitä)
LÄHDEVERO
Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tulevanulkomaalaisen Suomesta saamasta tulosta peritään 35prosenttia lähdeveroa. Palkanmaksaja perii lähdeveron jatilittää sen valtiolle. Korkotulosta perittävä lähdevero on 28prosenttia. Sen perii koron maksaja ja tilittää valtiolle.
Korkotulon lähdevero muuttuu pääomatuloverokannan muuttuessaja 2014 se on 30.
ARVONLISÄVERO
Arvonlisävero on kulutusvero, joka maksetaan tavaran taipalvelun hankinnan yhteydessä. Yrittäjä tilittää myyntinsämukaisen arvonlisäveron valtiolle kuukausittain.
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verot (käsitteitä)
YHTEISÖN TULOVERO
Yhteisöjen tuloveroprosentti on 26. Verohallinto tilittääyhteisöjen tuloveron valtiolle, kunnille ja seurakunnilleniille kuuluvien osuuksien mukaan.
Yhteisöjen tuloveroprosentti 2014 alkaen on 20.
PÄÄOMAVERO
Pääomavero on valtiolle pääomatuloista maksettavavero. Veroprosentti on 28.
Pääomatulon verotus on tapahtunut kahdella tasolla vuodesta2012 alkaen; 40.000 euroon asti vero on 30 % ja tämänylittävästä tulosta vero on 32 %.
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verot (käsitteitä)
KIINTEISTÖVERO
Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kunnallevuosittain suoritettava vero. Kiinteistöveroprosentit päättääkunnanvaltuusto.
PERINTÖVERO
Perintöveroa maksetaan valtiolle 4 000 euron tai sitäsuuremmasta perinnöstä. Perintövero määräytyy peritynomaisuuden arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella.
Verovelvollisuuden alaraja on ollut vuodesta 2008 alkaen 20.000euroa.
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verot (käsitteitä)
LAHJAVERO
Lahjavero on valtiolle maksettava vero 4 000 euronsuuruisesta tai sitä suuremmasta lahjasta taiennakkoperinnöstä.
VARAINSIIRTOVERO
Varainsiirtovero on kiinteistön tai arvopaperienluovutuksesta valtiolle maksettava vero.
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Verot (käsitteitä)
MUUT VEROT
Muita veroja on mm. valmisteverot, autovero, jätevero.Näiden kantamisesta vastaavat muut viranomaisetkuin verohallinto.