Opiskelijatutorointi:
toimivuus ja hyvät käytännöt
-kuinka hiotaan kultahiput timanteiksi?
Korkeakouluopiskelija yhteiskunnallisena toimijana,
tilannekatsaus
Annukka Tapani
22.11.2006
ARVIOINTIPARTNERIT JAARVIOINNIN FOKUS
Vertaisarvioitsijana Turun ammattikorkeakoulu
Arvioinnin fokus: opiskelijatutoroinnin toimivuus
1.Opettaja- ja opiskelijatutorien yhteistyöntoimivuus tutorointimallin eri vaiheissa
2.Opiskelijatutorkoulutuksen merkitys ja tukiopiskelijatutorin kasvussa kohti ”hyväätutoria” ja yhteiskunnallista toimijaa
HYVÄ TUTOR = HYVÄKANSALAISVAIKUTTAJA ?
Taustalla
Tutorointimallin arviointi (tammikuu 2006)
Hyvän tutorin kriteerit:
Vuorovaikutustaidot, opintojen edistyminen / jatkuminen,
motivaatio ja sitoutuminen
Tutoroinnin tavoitteena itsenäinen ja vastuunsa kantavaopiskelija
Tutorointiprosessin avulla valmennetaan opiskelijoitatoimimaan korkeakoulun ja yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä
PROSESSI
Arvioinninvaiheet
Milloin
SAMK:Kukaarvioi /tekee
Milloin
TuAMK:Kukaarvioi /tekee
ITSEARVIOINNIN TULOKSESTA,1/2
Itsearviointi kohdentui
tutoroinnin suunnittelu- ja koulutusvaiheeseen
valintakoevaiheeseen
opiskelemaan hyväksymisvaiheeseen ja
opiskelun aloitusvaiheeseen sekä
opiskelijatutorkoulutukseen
Joka vaiheesta kuvattiin opettaja- jaopiskelijanäkökulmasta nykytila, kehittämiskohteet jahyvät käytänteet
ITSEARVIOINNIN TULOKSESTA,2/2
Opiskelijoiden kommentit: heitä ja heidän ideoitaanpitäisi kuunnella enemmän  tahto kasvaa kohtiyhteiskuntavaikuttajaa, onko ”tilaa”?
Opiskelijat arvostavat sitä, että opettajat näkevätheidän roolinsa tärkeänä
esimerkkeinä (valintakoevaihe)
vertaisina tiedonvälittäjinä (hyväksymisvaihe) ja
ohjauksen toimijoina (aloitusvaihe)
 arvostuksen ja kannustuksen kautta kohti kasvua
OPPIMISESTA, 1/2
Käsitteet, terminologia: mistä puhutaan, kun puhutaantu(u)toroinnista
Mitä arvioidaan, kun arvioidaan tutorointia?
Meillä malli, teillä …
Sisäistä oppimista (mallin arviointi pohjalla)
”Kiva päästä näkemään toisten käytäntöjä” – plussatvertaisuudelle!
OPPIMISESTA, 2/2
Ongelmista oppimista:
Ei vastuunkantajia?
Mutta toisaalta löytynyt uusia innokkaita tekijöitä!
Itsearviointiraportin laatijan oppimisesta:
Kielellisyyden merkitys: miten kuvata lyhyesti,ytimekkäästi ja kuitenkin sisällöllisesti
Rajaus!