MIELENTERVEYSTYÖJA OMA JAKSAMINEN                         Copyright Tero Lappalainen 2011
Mielenterveystyö
     ”Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin,toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä mielisairauksien jamuiden mielenterveydenhäiriöiden ehkäisemistä, parantamista jalievittämistä.”
       Mielenterveyslain 1. luvun 1. pykälä
      ”Mielenterveystyöhön kuuluvat mielisairauksia ja muitamielenterveydenhäiriöitä poteville henkilöille heidän lääketieteellisin perusteinarvioitavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annettavat sosiaali- jaterveydenhuollon palvelut (mielenterveyspalvelut). Mielenterveystyöhönkuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteetehkäisevät ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävätmielenterveystyötä ja tukevat mielenterveyspalveluiden järjestämistä”
      Mielenterveyslaki 11 16/90
Jaksaminen
Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus ja alikuormitus
Mielenterveys- ja päihdetyön kuormittavia tekijöitä ovaterityisesti asiakkaiden motivoitumattomuus, moniongelmaisuusja monimutkainen ongelmanratkaisu = vaativa palveluala
Työ ja vapaa-aika
Persoonallisuustekijät
Työolosuhteet
Hoitajan suhde itseensä
Halu hakeutua  sosiaali- ja terveysalalle?
Omien tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen
Kyky käsitellä omia ongelmia
Omien heikkouksien ja rajallisuuden tunnistaminen jahyväksyminen
Tunnetietoinen työskentely vaatii aikaa
Hoitajan eettinen velvollisuus on pitää huolta itsestään,koska oma itse on tärkein työväline
Hoitajan suhde potilaisiin
    Tiedot, taidot , asenteet ja arvot (koulutuksen merkitys)
    Potilas voi siirtää aikaisempien ihmissuhteidensa mallinvuorovaikutuksessa hoitajaan
    Potilaan herättämät vastatunteet hoitajassa
    Empatia
    Etäisyyden pitäminen; mitä potilaan tulee tietää hoitajastaja mitä hoitajan tulee tietää potilaasta
    Kuinka paljon hoitaja voi auttaa?
    Hoitajan suhde työyhteisöön
   Yhteinen linjaus työtehtävistä
   Mahdollisuus vaikuttaa työnsisältöön
   Selkeä työnkuva ja työtehtävät
   Mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja tunteitaan
   Tunteet eivät saisi saada ylivaltaa
   Työyhteisön tuki
   Johdolta saatu tuki ja palaute
Hoitajan suhde yhteiskuntaan
    Lait, asetukset ja näyttöön sekä kokemukseen perustuvatkäytännöt ohjaavat hoitotyötä
    Yhteiskunnan vaatimukset vs. resurssit
    Työn arvostus; palkkaus, työolosuhteet, edut, joustavuus
    Koulutus
KIITOS JAOPISKELUN ILOA!