Hoitotyönkeskeisetkäsitteet
Hoitotyön peruskäsitteet
Ihminen –tärkein käsite, josta muutkäsitteet on johdettu
Ympäristö
Terveys
Hoitaminen
Ihminen
Hoitotyössä asiakas voi olla
 yksilö (potilas, asiakas, kuntoutuja,asukas)
yhteisö (esim. perhe, koulu, työyhteisö)
Ihmisen perusominaisuudet
                  Fyysinen
                   Solut
                   Kudokset
                   Elimet
                   Elinjärjestelmät esim.
                    verenkiertoelimistö
                                                                           Psyykkinen
                                                                           Ajattelu
                                                                           Kokemukset
                                                                           Tieto, tahto, tunteet, toivo
        Sosiaalinen
        Ihmissuhteet
        Luonto
        Kulttuuri
        Yhteiskunta
Hoitamisen ihmiskäsitys
Pohjalla humanistinen ihmiskäsitys
Ihmisen kunnioittaminen
Ihmisarvo, ainutkertainen yksilö
Ihminen huomioidaan holistisesti
Ihminen itse parhaiten selvillä hyvinvoinnistaan
Ihminen vuorovaikutuksessa toisten kanssa
Ihminen on aktiivinen, päätöksiä tekevä
Ihmisellä menneisyys, nykyisyys ja suunnitelmatulevasta
Hoitaja suunnittelee hoitoa yhdessä potilaankanssa tämän elämäntilanteen pohjalta
Ympäristö
Ihminen elää jatkuvassavuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.
Ihminen voi vaikuttaa ympäristöön jaympäristö vaikuttaa häneen.
Hoitotyössä pyritään auttamaan ihmistämahdollisimman pitkään hänen omassaelinympäristössään , sairaalastakotiutetaan nopeasti -> vaatimuksetkotihoidon henkilöstölle
Tarvitaan moniammatillista työryhmää
Hoito koskettaa myös elinympäristöä,esteettömyys
Hoitoympäristö
Fyysinen
Rakennus
Sisustus
Puhtaus
Laitteet
Huone
Ilma                                                                       Symbolinen
                                                                                 Kulttuuriset ja sosiaaliset arvot
                                                                                 Esim. käsitykset terveydestä ja
                                                                                 sairaudesta,
Sosiaalinen
Suhteet läheisiin
Suhteet hoitajiin
Vuorovaikutus
Itsensä toteuttaminen
roolit
Terveys
Eri tapoja tarkastella terveyttä:
WHO: ”Terveys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisenhyvinvoinnin tila”
Terveys-sairaus jatkumona
                             Täydellinen terveysKuolema
Terveys ei ole pelkästään sairauden puuttumistavaan riittävän hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalistatasa-painotilaa, jonka ansiosta toimintakyky onkulloisissakin olosuhteissa mahdollisimman hyvä.
Kulttuuriset terveyskäsitykset
Terveys
Terveyden edistäminen
Toimintakyky:
Voimavaralähtöisyys (empowerment)
     = ihmisen voimavarojen etsiminen ja
        vahvistaminen
     - kokemus elämänhallinnasta
Hoitotyö
Perinteisesti sairaanhoitoon kuuluviatoimenpiteitä ja yksilön/asiakkaan/potilaan/ryhmän/yhteisön päivittäisistä toiminnoistahuolehtimista
Terveyden edistämistä
Sairauksien ennaltaehkäisyä
Kuntouttamista, kuntouttava työote
Kuolevan hoitamista
Omien voimavarojen tukemista
Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin lisäämistä
Hoitotyönauttamismenetelmiä
Auttaminen
Tukeminen
Tarkkaileminen, havaintojen tekeminen
Ohjaaminen
Tutkiminen
Eri tavoin kykeneväksi tekemistä