etusivun_tausta.jpg
10.5.2016
Vanhatvarastosäiliöt
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | Hannu Kononen
2
Vanha varastosäiliö –
Sen kun varastoi maailman nappiin…
Ei huolta huoltamisesta..
Ei voida tehdä mitään, - ei tarvetta mihinkään?
Ikuinen säiliö !
 
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
3
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelynturvallisuudesta 3.6.2005/390:
Valvonta viranomaiset: Tukes ja Pela
Yleiset turvallisuusperiaatteet
Selvilläolovelvollisuus
Valintavelvollisuus
Huolehtimisvelvollisuus
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
4
Toiminnan järjestäminen tuotantolaitoksessa
Onnettomuuksien ehkäiseminen
Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä kaikkiintarpeellisiin toimiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi janiistä ihmisten terveydelle ja ympäristölle sekäomaisuudelle aiheutuvien seurausten rajoittamiseksi.(10.4.2015/358)
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
5
Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien laitteistojenasennus ja huolto
Laitteistojen asennus ja huolto
Vaarallisten kemikaalien valmistus-, siirto-, varastointi-ja käyttölaitteistot tulee asentaa ja huoltaaasiantuntevasti ja huolellisesti siten, että niiden käytöstäei aiheudu henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingonvaaraa.
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
6
102 § (11.12.2009/1030)
Tarkastuslaitoksen tehtävät
Tarkastuslaitoksen tehtävänä on suorittaavarastosäiliöiden tarkastukset, joilla varmistetaan, ettänämä täyttävät niille tässä laissa säädetyt vaatimukset.
Tarkastuslaitoksia mm
Inspecta
Dekra
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
7
Ohjeet ja merkinnät
Sen, joka saattaa esim. varastosäiliön markkinoille, onhuolehdittava, että tuotteen mukana seuraa tuotteenturvallisen asennuksen, käyttöönoton, käytön jakunnossapidon edellyttämät tiedot ja ohjeet.
Sen, joka saattaa säiliön markkinoille, on huolehdittava,että tuote on varustettu tuotteen käyttöturvallisuudenja tunnistamisen sekä valmistajan ja markkinoillesaattajan selvittämisen edellyttämillä merkinnöillä sekätuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittavillamerkinnöillä.
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
8
Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvien laitteistojenasennus ja huolto
Laitteistojen asennus ja huolto
Vaarallisten kemikaalien varastointi- ja käyttölaitteistottulee asentaa ja huoltaa asiantuntevasti ja huolellisestisiten, että niiden käytöstä ei aiheudu henkilö-,ympäristö- ja omaisuusvahingon vaaraa.
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.201
9
Valtioneuvoston asetus öljylämmityslaitteistojenasennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaistenöljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä18.10.2012/558
1 §öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaasekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavan(hyväksytty liike) on haettava kirjallisesti hyväksyntääennen toiminnan aloittamista Turvallisuus- jakemikaalivirastolta.
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
10
Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus
Omistajan tai haltijan on huolehdittava, että tärkeällä taimuulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueellaolevat maanalaiset öljysäiliöt tarkastetaan määräajoin.
Säiliö, joka 1 momentissa tarkoitetussa tarkastuksessahavaitaan öljyvahingonvaaraa aiheuttavaksi, onkorjattava tai poistettava käytöstä. Välitöntä vaaraaaiheuttava säiliö on heti poistettava käytöstä.
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
11
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätösöljylämmityslaitteistoista 15.4.1985/314
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaistenöljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 30.3.1983/344
Tämä päätös ei koske:
1) kaksoisvaippasäiliöitä tai niihin verrattavia säiliöitä,joissa on vuodonilmaisujärjestelmä;
2) suoja-altaassa olevia maanalaisia säiliöitä, joissa onhälyttävä vuodonilmaisujärjestelmä; eikä
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
12
jaetaan niiden kunnon perusteella seuraaviin luokkiin:
1) luokka A:
2) luokka B:
 
3) luokka C:
4) luokka D:
alareuna.jpg
Vanhat varastosäilöt
10.5.2016 | 10.5.2016
13
Luokka A öljy
 
Aöljy
Öljylämmityslaitteistojen asennus- jahuoltotyöt
 
Luokka C öljy 
Cöljy
Öljylämmityslaitteistojen asennus- jahuoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinennimellinen polttoaineteho on enintään 1200kW
 
Luokka P öljy 
 Pöljy
Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt,kun käyttölaitteiden yhteinen polttoainetehoon enintään 70 kW
Öljysäiliöiden tarkastusliike
T
Maanalaisten öljysäiliöidenmääräaikaistarkastus
Hyväksyttyjen liikkeiden pätevyysluokat
alareuna.jpg
Vanha varastosäiliö
10.5.2016 | 10.5.2016
14
Mitä pitää tehdä?
Säiliön tyhjentäminen ja tarkastaminen…
Kuka saa puhdistaa ja tarkastaa säiliön kunnon?
Siirto tai myyminen?
Kuka toteaa, että säiliö on määräysten mukainen?
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
15
Öljyalan palvelukeskus:
Kuinka ehkäiset öljyvahingon
1) Tarkistuta öljysäiliö 5 -10 vuoden välein Tukesinhyväksymällä tarkastusliikkeellä.
2) tarkista vakuutus ehtosi ja huomio suojeluohje.
3) Vanha öljysäiliö on ympäristöriski ja sitä kauttataloudellinen riski. Vaihda säiliö uuteen.
alareuna.jpg
Vanhat varastosäiliöt
10.5.2016 | 10.5.2016
16
C:\Users\konohann\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\5Z00T2FS\WP_20160415_14_14_33_Pro.jpg