OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTO SEKÄOPPIMISEN JAKOULUNKÄYNNIN TUKI(1.8.2014)
Kuopion kaupunki
Perusopetus
OPPILASHUOLTO SEKÄ OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI(PERUSOPETUS 1.8.2014)
Valtakunnallinen
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki(OHL) 1287 /2013
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki(OHL) 1287 /2013
Perusopetuslaki  (POL) 628/1998(päivitetty säädösteksti 15.5.2014)
OPS luku 5.4
OPS luku 5.4
OPS luku 4. oppimisen ja koulunkäynnintuki
Koulutuksenjärjestäjä
Paikallinen OPS
Paikallinen OPS
Paikallinen OPS
Koulukohtaisenryhmän
nimi tai toimiajat
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
 
 
Rehtori, ela, opo, lo th, koululääkäri, -psykologi, -kuraattori, eri opettajia,oppilaiden edustajat, huoltajien edustajat+ käsiteltävän aiheen mukaisetasiantuntijat
 
Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä
 (OPS 5.4.1 kpl 5)
 
Ryhmän kokoaja(HE67/2013)
ensisijaisesti kuraattori, th, ela, opo,lo + oppilas / oppilaat + huoltaja vain asian käsittelyn kannaltatarvittavat henkilöt
 
Moniammatillinen kokous -yksilökohtainen
 (POL 16a§ 2 mom, OPS 4.3)
 
Tarpeen mukaan paikalla rehtori, lo,  ela,opo, lo/lv/ aineenopettaja, th, lääkäri,psyk., kuraattori, kko tai muitakouluyhteisön jäseniä  vain asiankäsittelyn kannalta tarvittavathenkilöt!
Tarvittavat
suostumukset
-
Vapaaehtoisuus!
Aina ensisijaisesti oppilaan jahuoltajan suostumus.
(Lomake)
 
Oppilasta ja huoltajaa on kuultava, kunkyseessä tehostetun ja erityisen tuenkäsittely ja selvittäminen. Pedagogisentuen järjestäminen ei perustuvapaaehtoisuuteen eikä välttämättätarvitse oppilaan / huoltajan suostumusta(suositeltavaa kuitenkin!)
Käsiteltävät
asiat
Kouluhyvinvointia vahvistavatoppilashuollolliset suunnitelmat,aikataulut ja yhteistyökuviot.
Oppilaan fyysiseen, psyykkiseen jasosiaaliseen hyvinvointiin liittyväthenkilökohtaiset asiat
Kolmiportainen tuki
kurinpidolliset asiat
Koulunkäynnin laiminlyönti (poissaolot)
Syntyvät
asiakirjat
Koulun oppilashuoltosuunnitelma
Opiskeluhuoltokertomus, jokatallennetaanopiskeluhuoltorekisteriin
Esitykset oppilaan opetuksenjärjestämisestä
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTO
lOppilaan/opiskelijan hyvänoppimisen, hyvän psyykkisen jafyysisen terveyden sekä sosiaalisenhyvinvoinnin edistämistä jaylläpitämistä sekä niidenedellytyksiä lisäävää toimintaakouluyhteisössä
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
06.08.2014
OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTO
lYhteisöllinen oppilas-/opiskelijahuolto ennaltaehkäisevää ja koko kouluyhteisöätukevaa
lYksilökohtainen oppilas-/opiskelijahuolto henkilökohtainen tuki
lMonialainen yhteistyö
lOppilaan ja huoltajan osallisuudentukeminen
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
06.08.2014
OPPILASHUOLLON JATKUMOESIOPETUKSESTA TOISELLEASTEELLE
lOppilashuollon tavoitteet, tehtävät jatoteuttamisen periaatteet muodostavatesiopetuksesta toisen asteen koulutukseenulottuvan jatkumon.
lEri koulutusasteiden vuorovaikutus ontärkeää pohdittaessa oppilashuollontoimintaa kokonaisuutena.
lYhtenäiset käytännöt tukevat erikehitysvaiheissa oppilaan terveyttä,hyvinvointia ja oppimista.
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
OPPILAS-/OPISKELIJAHUOLTORYHMÄT
lKasvun ja oppimisen palvelualueennimeämä opiskeluhuollon ohjausryhmä
-  vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelustakehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista ainaesiopetuksesta toisen asteen opetukseen jalukiokoulutukseen.
-  edustus esiopetuksesta, perusopetuksesta,lukiokoulutuksesta, ammatillisesta 2. asteenkoulutuksesta, nuorisotoimesta, neuvola-, koulu- jaopiskeluterveydenhuollosta, Kasvun ja oppimisentuesta, lastensuojelusta sekä mielenterveyspalveluista
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
KOULUKOHTAISETOPPILASHUOLTORYHMÄT
lKoulukohtainen oppilashuollon työryhmä Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
- rehtorin lisäksi koulun koosta riippuenterveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori,psykologi, laaja-alainen erityisopettaja,oppilaanohjaaja sekä opetushenkilöstön,oppilaiden ja huoltajien edustajat (lisäksinuorisopalveluiden ja/tai muiden sidosryhmienedustajat mahdollisuuden/ tarpeen mukaan)
yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuudenedistäminen sekä muun yhteisöllisenoppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
KOULUKOHTAISETOPPILASHUOLTORYHMÄT
lYksilökohtainen asiantuntijaryhmä
- kootaan erikseen kutakinoppilashuollollista asiaa varten.
- Asiantuntijaryhmän kokoaja (ongelmanhavainnut opettaja tai oppilashuollonedustaja) huolehtii, että ryhmällä ontoimintaansa varten oppilaan tai, joshänellä itsellään ei ole edellytyksiäarvioida suostumuksensa merkitystä,huoltajan kirjallinen suostumus(lomake).
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
YKSILÖKOHTAINENOPPILASHUOLTO
lKuopion kaupungissa kasvun ja oppimisentuen vastuualue vastaa yksilökohtaisenoppilashuollon henkilöstön(kouluterveydenhuollon sekä oppilashuollonkuraattori- ja psykologipalvelut)resursoinnista kouluille.
lYksilökohtaisen oppilashuoltotyön resurssitkuvataan vuosittain kunkin koulunlukuvuosisuunnitelmassa ja koulunkotisivuilla.
 
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAT
lOpetussuunnitelma on oppilashuollon osaltalaadittu yhteistyössä sosiaali- jaterveydenhuoltoviranomaisten kanssa.
lOppilaat pääsevät oppilaskunnan toiminnankautta vaikuttamaan koulunsaopetussuunnitelman ja siihen liittyviensuunnitelmien sekä järjestyssääntöjenvalmisteluun.
lHuoltajien osallisuus järjestetäänkoulukohtaisten suunnitelmien mukaisesti.
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
KOULUKOHTAINENOPPILASHUOLTOSUUNNITELMA
1.Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävässä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto, toimintatavat ja oppilashuoltoon liittyvät kuvaukset ohjeet jasuunnitelmat
Kuvaukset
- koulukohtaisenoppilashuoltoryhmän toimintatavatja käytännöt
- yhteistyöterveysneuvonnanja terveystiedonopetuksen välillä
- järjestyssäännöt
- jne
Ohje
tupakkatuotteiden,alkoholin ja muidenpäihteiden käytönehkäisemiseksi jakäyttöönpuuttumisesta
Ohje
koulukuljetustenodotusaikojen jaturvallisuudentakaamiseksi
Suunnitelma
oppilaidensuojaamiseksiväkivallalta,kiusaamiselta jahäirinnältä
Suunnitelma
toiminnasta äkillisissäkriiseissä, ja uhka- javaaratilanteissa(Kriisisuunnitelma)
1.Yksilökohtainen oppilashuolto
1.Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
1.Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
OPPILASHUOLLON PALVELUJENJÄRJESTÄMINEN PERUSOPETUKSESSA
lKouluterveydenhuollon palvelut
- Kouluterveydenhoitajat ja lääkärit toimivatkouluilla
- Terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla,laaja terveystarkastus 1., 5. ja 8. lk
 Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
- Kaikilla Kuopion kaupungin kouluilla onnimetty koulupsykologi- ja kuraattori
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO
lKoulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä
lYhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
lOppilaanohjauksen ja nivelvaiheiden yhteistyö
lKouluympäristön ja kouluyhteisön hyvinvointi
lYhteistyö kouluterveydenhuollon ja terveystiedon opetuksessa
lJärjestyssäännöt
lPoissaolot
lKoulutapaturmat ja ensiapu
lOhje tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytönehkäisemiseksi ja käyttöön puuttumiseksi
lKoulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskeva ohje
lSuunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta jahäirinnältä
lSuunnitelma toiminnasta äkillisissä kriiseissä, ja uhka- javaaratilanteissa
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
YKSILÖKOHTAISEN OPPILASHUOLLONJÄRJESTÄMINEN
lKuraattori- ja psykologipalvelut
lKouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset
lOppilaan sairaanhoidon järjestäminen
lOppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tailääkityksen järjestäminen koulussa
lYhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavanperusopetuksen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä
lOppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseenosallistumisen epäämisen yhteydessä
lAsiantuntijaryhmä
lOppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
lYhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
lHUOM! Jokaisen opettajan vastuu havaittuaanyksilökohtaisen tuen tarpeen
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
OPPILASHUOLLON YHTEISTYÖNJÄRJESTÄMINEN OPPILAIDEN JAHEIDÄN HUOLTAJIENSA KANSSA
Koulukohtaisessaoppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
loppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen jayksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa,toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä
lyhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollonperiaatteista ja menettelytavoista tiedottaminenoppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.
l vuosisuunnitelmaan
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
OPPILASHUOLTOREKISTERI
lOppilashuoltoon liittyvät asiakirjapaperitmuodostavat koulullaoppilashuoltorekisterin.
lWilmaa ei voida käyttää ainakaan tässävaiheessa oppilashuollon asiakirjojenkäsittelyyn tai arkistointiin. Pedagogisetasiakirjat voidaan edelleen tehdä Wilmaan,kunhan niissä ei ole mitään potilasasioiksirinnastettavia tietoja.
lAsiakirjat arkistoidaan koululla lukkojentaakse – rehtorilla vastuu tietosuojasta!
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen
MONIALAISELLA YHTEISTYÖLLÄHYVINVOINTIA KOULUIHIN
06.08.2014
Perusopetuspäällikkö Sari Kokkonen