e2.tiff
ONKO VERKKO-OPPIMINEN RIKKI ?
PERUSOPETUKSEN TIETO- JAVIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SEKÄOPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKANPERUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA2006 - >
Kansallinen tieto- ja viestintätekniikanopetuskäytön suunnitelma 2010
Tieto- ja viestintätekniikan tuki oppimisessa:
         Tekniikan, joka tukee ymmärtävää oppimista ja oppilaiden motivaatiota, tulisitukea oppimisessa ja oppimisympäristöissä:
                           • Vuorovaikutteisuutta
                           • Monipuolisia kerronnan ja ilmaisun muotoja
                           • Opetuksen ja oppimisen sovittamista yksilöllisiin oppimistyyleihin
                           • Palautteen antamista
                           • Metakognitiivista ja ymmärtävää oppimista
                           • Yhteistyötä ja yhteisöllisyyden kehittymistä
4.2 Oppijan tulevaisuuden osaaminen
Toimenpide-ehdotukset:
1 Hyödynnetään tieto- javiestintätekniikkaa
kansalaisen taitojen oppimisessa siten,
että tieto- ja viestintätekniikankäyttötaidot
samalla syvenevät.
2 Vahvistetaan yhteisöllisentyöskentelyn
taitoja tieto- ja viestintätekniikan avulla.
Hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan
tarjoamia yhteisöllistä toimintaa tukevia
välineitä ja sovelluksia tiedonjakamisessa
ja yhdistämisessä.
3 Otetaan käyttöön oppilaanhenkilökohtaisia
oppimispolkuja tukevia tieto- ja
viestintätekniikan
välineitä ja sovelluksia.
4.2 Oppijan tulevaisuuden osaaminen
4 Varmistetaan, että oppilaat saavatriittävät
valmiudet toimia verkossa sosiaalisesti,
luovasti ja eettisesti yhteiskunnan jakoulun
säännöt sekä turvallisuus huomioiden.
5 Otetaan käyttöön kansalaisenavaintaitojen
arviointiin soveltuvia yli oppiaineiden
meneviä
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä
arviointikäytänteitä
Toimenpide-ehdotukset:
1 Hyödynnetään tieto- javiestintätekniikkaa
kansalaisen taitojen oppimisessa siten,
että tieto- ja viestintätekniikankäyttötaidot
samalla syvenevät.
2 Vahvistetaan yhteisöllisentyöskentelyn
taitoja tieto- ja viestintätekniikan avulla.
Hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikan
tarjoamia yhteisöllistä toimintaa tukevia
välineitä ja sovelluksia tiedonjakamisessa
ja yhdistämisessä.
3 Otetaan käyttöön oppilaanhenkilökohtaisia
oppimispolkuja tukevia tieto- ja
viestintätekniikan
välineitä ja sovelluksia.
veso_oppija.tiff
4.3 Pedagogiset mallit ja käytänteet
Toimenpideehdotukset:
1 Otetaan käyttöön uusimpiin tutkimuksiin
perustuvia aktivoivia ja osallistavia työtapoja
ja pedagogisia käytänteitä.
2 Otetaan käyttöön tieto- ja viestintätekniikan
mahdollistamia yhteisöllistä opiskelua
tukevia työtapoja. Siirrytään tiedon jakamisesta
ideoiden yhteiseen tuottamiseen ja
tiedon yhdistämiseen.
3 Otetaan käyttöön oppilaiden omaehtoista
tuottamista tukevia tieto- ja viestintätekniikan
välineitä ja sovelluksia.
veso_opp.tiff
veso_aa.tiff
Sosiaalisen ajan aamunkoitto
Muutos
Uudet välineet
Uusi talous
Informaatiotulvan hallinta
Digitaalinen lukutaito vs. Medialukutaito
Sosiaalisen ajan uudet taidot (skills of 21 century)
Verkottuminen viestintä ja vaikuttaminen
Uudet välineet
Uusi tietotekniikan malli
Kansalaistaitohaaste
11
Osallistuvan Kulttuurin Uudet Taidot: Digitaalinen Lukutaito  21. vuosisadalla (Henry Jenkins 2007)
Pelata        - Osaa tutkia ympäristöä ongelman ratkaisun keinoin
Esiintyä     -  taito eläytyä eri rooleihin improvisoiden ja havainnoiden
Simuloida – taito tulkita ja rakentaa malleja todellisen maailman prosesseista
Omaksua – taito järkevästi muokata ja tuottaa media sisältöjä
Hajautettu keskittyminen - henkilö voi hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti.
Laaja havaintokyky – taito osallistua tehokkaasti välineillä, jotka laajentavattiedollisia voimavaroja
Yhteisöllinen tiedon jako – kyky yhdistää tiedot ja muistiinpanot ryhmässäyhteisen päämäärän saavuttamiseksi
Arvioida – kyky arvioida kriittisesti eri tietolähteiden uskottavuutta jaluotettavuutta
Monimedia navigointi – taito seurata tarinan ja tiedon juonta läpi useidentietolähteiden ja medioiden
Työskennellä Verkoissa – Taito etsiä, yhdistää ja jakaa tietoa
Neuvotella – taito liikkua erilaisissa yhteisöissä arvostelukykyisesti jakunnioittaen erilaisia näkemyksiä sekä omaksua ja noudattaa vaihtoehtoisianormeja
OPPIJA OSAA
INTERNET
PLE.tiff
PILVI
PALVELUT
TIETOTEKNIIKKA SIIRTYY PILVEEN