Ikäihmisten hyvinvointipalvelutnyt ja tulevaisuudessavanhustyön johtaja Anna Haverinen 15.10.2015
Oulun vanhusväestö 2018, 2023 ja 2030 sekäikäryhmien kasvu verrattuna vuoteen 2014
Anna Haverinen 26.8.2015
75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitysKuusikossa 31.12.2010–31.12.2014
Tavoitteet ikäihmisten palvelujenjärjestämiselle Oulun kaupunki
1.Ikäihmisten palvelujen järjestämisessä painopisteenä on kokonaisvaltaisentoimintakyvyn edistäminen ja arjen turvallisuus siten, että painopisteenäovat ennaltaehkäisevät ja kotona asumista tukevat palvelut.
2.Ikäihmisten hyvinvoinnin strateginen päätavoite on, että vuoteen 2020mennessä 92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai riittävienpalvelujen turvin. Tavoitteeseen päästään asteittain ja vuonna 2015 kotonaasuvien tavoite on 91,7 %.
3.Taloudellisena tavoitteena on, että kustannukset (menot) €/65 vuottatäyttänyt laskee.
Tämä edellyttää
poikkitoiminnallisuuden ja monitoimijaisuuden asiakaslähtöistä hyödyntämistäikäihmisten toimintakykyisyyden ja kotona asumisen tukemiseksi,
oman toiminnan vahvaa kehittämistä sekä
monituottajuuden strategista hyödyntämistä tehtyjen hankintalinjaustenmukaisesti.
Ikäihmisten palvelujen palvelurakennevuosina 2005-2020
Anna Haverinen 26.8.2015
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttäneiden 75 vuotta täyttäneiden
%-osuus vastaavanikäisestä väestöstä Kuusikossa joulukuussa 2014
(ikävakioimaton ja ikävakioitu)
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kustannukset
75 vuotta täyttänyttä asukasta kohti Kuusikossa vuonna 2014
(ikävakioimaton ja ikävakioitu)
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2008): sosiaali- ja terveydenhuollonsäännöllisiä tai pitkäaikaisia vanhuspalveluja saaneiden 75 vuotta täyttäneidenosuus vastaavanikäisestä väestöstä 2010–2014 Kuusikossa (ikävakioimaton)
* = Sisältää Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen keskiraskaan palveluasumisen asiakkaat 31.12.
** = Sisältää lyhyt- ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaat 31.12., lyhytaikaispalvelun asiakasosuus 75 vuotta täyttäneistä keskimäärin 0,2prosenttiyksikköä.
Anna Haverinen 26.8.2015
Vanhuspalvelulain edellyttämät määräajat Oulun kaupunki31.8.2015, tilanne edeltävältä puolelta vuodelta
Palvelu
Keskimääräinen odotusaika päätöksestä palvelunalkamiseen (vrk)
Tavoite
Kotihoito
Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty
alle 90 vrk
Kotipalvelun tukipalvelut:
– turvapalvelut
33 vrk
alle 90 vrk
– ateriapalvelut
Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty
alle 90 vrk
– kuljetuspalvelu
Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty
alle 90 vrk
Omaishoidon tuki
Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty
alle 90 vrk
Säännöllinen vuorohoito
83 vrk
alle 90 vrk
Tehostettupalveluasuminen
84 vrk
alle 90 vrk
Laitoshoito
23vrk
alle 90 vrk
Kehittämisen kohteet ikäihmistenhyvinvoinnin edistämisessä
Ennaltaehkäisy: sitoutuminen ”koko kunta ikäihmisen asialla” -periaatteeseen
Panostaminen ohjaukseen ja neuvontaan
Panostaminen kotona asumisen tukeen ja kotihoitoon
ikäihminen oman elämänsä asiantuntija ja osana omia yhteisöjään
kotona asumista tukeva kuntoutus
yhteisten tavoitteiden mukainen monialainen ja -ammatillinenyhteistyö ja prosessien sujuvuus
kotoa ulos
teknologian ennakkoluuloton ja tarkoituksenmukainenhyödyntäminen
Järjestöjen kanssa tehtävä yhteinen työ
Vanhusneuvosto mukaan!
KIITOS!