Kukkulan koulun konsultoiva erityisopettaja
haasteellisen oppilaan tukena
Kukkumäentie 27a, 40600 Jyväskylä
www.jyvaskyla.fi/opetus/kukkulankoulu
C:\Users\Administrator\Desktop\koulu jatkopuilla.png
Kukkulan koulun konsultoivat erityisopettajat
Marja Niemelä
Vararehtori
Alakoulun laaja-alainen eo
Somaattisten opetus
Alakoulun konsultoiva eo
014 266 4782
Tekstiviestit 050 368 0355
Nea Porsanger-Rintala
Yläkoulun laaja-alainen eo
Somaattisten opetus
Yläkoulun konsultoiva eo
014 266 8811
Tekstiviestit 050 410 5884
Kukkulan koulu
Oppilaina Kukkulan koulussa voivat olla:
Lastenpsykiatrian osaston lapset
Nuorisopsykiatrian osaston nuoret
Lastenosaston lapset ja nuoret
    Erikoissairaanhoidon avohoidossa olevat
      lapset ja nuoret (avo-oppilaat)
Kukkulan koulu on sairaalakoulu ja on yksi Jyväskylän kaupungin kouluista.
Koulun palveluita tarjotaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.
Kukkulan koulussa järjestetään kuntouttavaa opetusta sekä ohjataan jakonsultoidaan koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.
Oppilaaksi Kukkulan kouluun
Kukkulan kouluun oppilaaksi tullaan joko osasto-oppilaana tai avo-oppilaana.
Osasto-oppilaat tulevat lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian tai lastenosaston
kautta
Avo-oppilaaksi tukijaksopaikalle hakeudutaan  täyttämällä hakemuslomake,
jonka täyttävät huoltajat ja oma koulu yhdessä (lomake löytyy koulun kotisivuilta)
Ala- ja yläkouluikäisillä on käytössä jatkuva hakumenettely
Yläkouluikäisten tukijakso alkaa yleensä lukukauden alussa
Yläkouluikäiset otetaan tukijaksolle pääsääntöisesti lukukaudeksi
Tukijaksopaikasta päättää Kukkulan koulun rehtori
Kukkulan koulu
…sairaalakouluna tarjoaa ohjausta ja konsultaatiota koko Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin alueella.
Etäisimpiin kuntiin palvelu on pääasiassa puhelinkonsultaatiota.
Kukkulan koulun konsultaatiopalveluita tarjotaan ensisijaisesti niille
perusopetusikäisille lapsille ja nuorille, joilla on kontakti erikoissairaanhoidon
avohoitoon (lastenneurologia, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, Kolikko)
tai perhe-neuvolaan. Alkuopetusikäisillä lapsilla kontaktia ei edellytetä.
Miksi ohjausta ja konsultaatiota?
Hoitoaikojen lyhentyminen lisää konsultaation tarvetta siirtymävaiheissa
(esim. paluu omaan kouluun osastohoitojakson jälkeen)
Lasten- ja nuorisopsykiatrisen avohoidon lisääntyminen
Haastavissa tilanteissa tarvitaan usein tukea sekä oppilaalle että oppilaan
kanssa työskenteleville  (oma koulu)
Joskus tarve ulkopuoliselle ohjaukselle kriisiytyneessä tilanteessa esim. kodin
ja koulun välillä
Laki velvoittaa…
Sairaalakoulujen tehtävästä määrätään perusopetuslaissa
 Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana
olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon
ottaen on mahdollista.
Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös
muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta
ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja
erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon
ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole tämän tai
muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista.
(PoL 4 a §)
Ohjaus- ja konsultaatiotoiminnan tavoitteena on:
Tukea lapsen ja nuoren koulunkäyntiä ja löytää tapauskohtaisesti
tilanteeseen sopivat tukimuodot yhteistyössä lapsen ja nuoren verkoston kanssa
(perhe, koulu, avohoito sekä muut tahot).
Konsultaation merkitys on oleellinen erilaisissa koulunkäynnin
nivelvaiheissa (siirtymät sairaalakoulun ja oman koulun välillä,
alakoulu - yläkoulu, yläkoulu – toinen aste).
Miten?
Konsultaatiopyynnön voi tehdä hoitava taho tai koulu. Myös huoltajat voivat
ottaa yhteyttä konsultoiviin erityisopettajiin halutessaan.
Konsultoiva opettaja tarvitsee huoltajilta suostumuksen lasta/nuorta
koskevien konsultaation kannalta olennaisten tietojen saamiseksi
sekä tiedonsiirtoa varten.
Konsultaatiopyynnön tekijän tulee pyytää huoltajilta lupa ottaa yhteyttä
Konsultoivaan erityisopettajaan, jos oppilaasta halutaan puhua nimellä.
Koulun tilatessa konsultaatiopalveluita on tilaavan tahon varmistettava
maksusitoumus omasta kunnasta. Jyväskylän kaupungin sisäiset konsultaatiot
ovat tilaajalle maksuttomia.
Työmuotoja
koulukäynnit (oppituntien seuranta + palaveri)
*mahdollisia myös yhteistyössä hoitotahon työntekijän kanssa
koulupalaverit/verkostopalaverit
puhelinkonsultaatiot
koulunkäyntiin liittyvä selvittelytyö
asiantuntijakonsultaatio /ohjaukselliset keskustelut omalle koululle
mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisia tukitapaamisia nuorelle
Kiitos mielenkiinnosta!