Rotarypiirin 1420 piiriapurahojen(Designated District Grants, DDG)hakeminen ja raportointi
Piiriapurahojen tarkoitus
Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubitvoivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisestirotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiinhankkeisiin, joiden tarkoitus on:
parantaa terveydenhuoltoa
tukea koulutusta
tukea vähäosaisia
tai  nuorisotyötä  tai  ympäristönsuojeluaedistäviin  hankkeisiin.
Piiriapurahojen hakuprosessi
Apurahojen hakuaika
Piirin rotarisäätiökomitea julistaa apurahathaettavaksi vuosittain tammikuussa.
Klubien on jätettävä apurahahakemukset15.03. mennessä.
Hakemus voidaan jättää joko sähköpostitsetai postitse (lähetyksessä oltava 15.3. taiaikaisemman päivän postileima).
Piiriapurahahakemuksen sisältö
Vapaamuotoinen hakemus, josta selviää:
Mitä tehdään ?
Miksi tehdään ?
Milloin tehdään ?
Missä tehdään ?
Miten tehdään ? Henkilöresurssit.
Millä tehdään eli budjetti.
 Tulot: klubin oma osuus, haettavan piiriapurahanosuus ja muu mahdollinen rahoitus.
 Menot: yksityiskohtaisesti eriteltyinä
Hakijalle asetetut vaatimukset
Hankkeen toteuttajan on kvalifioiduttava Memorandum ofUnderstandingin (MoU) mukaisesti.
Hakemukseen on liitettävä klubin yhteistyösopimus(MoU) allekirjoitettuna.
Hakemuksessa tulee olla maininta onko klubirekisteröitynyt. Vain rekisteröity yhdistys voi hakea yli2000 euron apurahaa.
Apurahan saamisen edellytyksenä on, että klubi ontehnyt rahalahjoituksen Rotarysäätiön (TRF)vuosirahastoon vähintään kerran viimeisten kolmenvuoden aikana (esim. PDF). Hakemuksessa tulee ollamaininta rahalahjoituksen tekemisestä, muussatapauksessa apurahaa ei voida myöntää.
Hakemuksessa tulee olla se klubin nimi ja pankkitili,jolle mahdollinen apuraha maksetaan.
Piiriapurahahakemusten käsittely
Piirin rotarysäätiökomitea tekee ehdotuk-sen apurahojen saajista.
Rotarypiiri päättää ja julkistaa apurahojensaajat 15.04. mennessä.
Rahat myönnetään rotarypiiriltä 1420 jarotarysäätiöltä (The Rotary Foundation,TRF) saatujen varojen puitteissa.
Piiriapurahat tilitetään klubeille sen jälkeenkun TRF on hyväksynyt piirin loppuraportinja siirtänyt DDF-varat  piirille.
Hankkeen loppuraportti
Hankkeen toteuttamisesta tehdään raportti piirin rotary-säätiökomitealle:
Hankkeen loppuraportti on jätettävä viimeistään 12 kuu-kauden kuluessa apurahan myöntämisestä tai 2 kuukaudenkuluessa siitä kun apuraha on käytetty.
Hankkeen loppuraportti tehdään englanninkielisenäRotarysäätiön ”Individual project report” -lomakkeella(Google: District simplified grant report form).
Piirin rotarysäätiökomitea  toimittaa raportin Rotarysäätiölle(The Rotary Foundation, TRF) Evanstoniin hyväksyttäväksi.
Loppuraportti sisältää kuvauksen hankkeen etenemisestä,sekä tiedot hankkeesta hyötyneistä tahoista, toteutukseenosallistuneista ja rahojen käytöstä.
Kuitit on säilytettävä klubissa mahdollista toiminnantarkas-tusta varten kuuden vuoden ajan projektin toteuttamisesta.
Raportin allekirjoittaa klubin presidentti.
Piiriapurahahakemusten jaloppuraportin lähettäminen
Apurahahakemus ja loppuraporttilähetetään piirin rotarysäätiökomiteallemieluiten sähköpostitse osoitteeseenerkki.ilus@gmail.com
tai postitse:
Piirin 1420 Rotarysäätiökomitea
Erkki  Ilus
Harakkamyllyntie 17
00920 Helsinki