Hoitosuunnitelma
Tavoitteet
Laatuverkosto 2007
Potilaan parempi,yksilöllinen hoito
Voimavarojen(henkilöstön) tehokaskäyttö
STM 2011
potilaskeskeisyys,
voimaannuttaminen(empowerment),
hoidon jatkuvuus ja
tietojärjestelmienhyödyntäminen hoidontoteutuksessa.
THL ohje
Yksi terveyskertomuksen asiakirjoista
Arkistoidaan paikallisesti
Arkistoidaan KanTa arkistoon
Rakenteinen CDA lomake jossa vapaata tekstiäja luokiteltua tietoa
THL ohje - Hoitosuunnitelma
Komponentin nimi Pakollisuus Lyhytkuvaus
Komponentin nimi
Pakollisuus
Lyhyt kuvaus
Terveys- jahoitosuunnitelma
Kyllä
Asiakirjan nimi. Potilaan nimi ja henkilötunnussekä
asiakirjan päivämäärä sisältyvät komponenttiin.
Hoidon tarve
Kyllä
Narratiivinen kuvaus hoidon tarpeista
Hoidon tavoite
Ei
Narratiivinen kuvaus hoidon tavoitteista
Hoidon toteutus jakeinot
Ei
Narratiivinen kuvaus hoidon toteutuksesta jakeinoista.
Tuki, seuranta jaarviointi
Ei
Narratiivinen kuvaus hoitosuunnitelmantoteutumisen tuesta, seurannasta sekä hoidonvaikutusten arvioinnista.
Terveydenhuollonammattihenkilö
Kyllä
Hoitosuunnitelman allekirjoittaneenammattihenkilön tiedot.
Terveys- ja  hoitosuun-nitelman lisätiedot
Ei
Narratiivinen kuvaus hoitosuunnitelmanlisätiedoista.
Hyvän hoitosuunnitelman sisältö
Diagnoosit (blokit määrittelevät fraasit: valtimo, hengitys,Tules)
Potilaan /yhdessä asetetut tavoitteet
Ydinindikaattorit (kansankielellä) (HbA1c, RR, LDL..)
Omaseuranta (VS, paino, VYÖ, alko, tupakka, liikunta..)
Keinot
Elintavat, lääkemuutokset
Aikataulut
seuraavan vuoden aikana lääkäri, hoitaja, muu henkilökunta, labrat,sp- kuvaukset, ryhmät
potilaalle kopio hoitosuunnitelmasta
Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto 2007, uusittu 2010
Hoitosuunnitelman tekeminen
Valmis pohja
tarvittaessa fraasina, joka sisältää ”perusdiabeetikon ””kaikki” ohjeet
Tai otsikkofraaseina: diagnoosit, tavoitteet, keinot,seuranta
Tai word dokumenttina, joka sisältää”perusdiabeetikon” ohjeet
Tai word, joka sisältää otsikot kuten yllä)
Otetaan pohjaksi aina potilaan oma edellinenhoitosuunnitelma
Hoitosuunnitelman tekeminen
Tehdään yhdessä potilaan kanssa (sekä hoitajaettä lääkäri ja puoliso paikalla?)
muokataan Efficassa ja Pegasoksessatiivistelmä lehdellä ja tallennetaan YLElehdelle ja printataan joka käynnin jälkeen