Perusterveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki muut kuinlääkärikäynnit / 1 000 asukasta
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito, keskimääräinenhoitoaika
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin potilaat yhteensä,% väestöstä
Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet, % väestöstä
Suun terveydenhuollon palveluja terveyskeskuksissakäyttäneet 18 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestäväestöstä
Hammaslääkäripalveluja yksityissektorilla käyttäneet(korvauksia saaneet hlöt), % väestöstä
Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA)perusterveydenhuollossa, pistemäärä
Somaattinenerikoissairaanhoito
Somaattisen erikoissairaanhoidon käyttöindeksi
Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannusindeksi
Erikoissairaanhoitoa yli 6 kk odottaneet 31.12. / 10 000asukasta
Sydäninfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu osuus(%)
Aivoinfarktipotilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu osuus(%)
Lonkkamurtumapotilaiden kotiutuminen 4 kk kuluessa,vakioitu osuus (%)
Lonkan tekonivelleikkauksen uusinta potilaille 2 v aikana,vakioitu osuus (%)
Mielenterveys- japäihdepalvelut
Aikuisten mielenterveyden avohoitokäynnit / 1 000 18 vuottatäyttänyttä
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1000 0 - 12-vuotiasta
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1000 13 - 17-vuotiasta
Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1 000 asukasta
Yli 90 päivää yhtäjaksoisesti sairaalassa olleet psykiatrianpotilaat / 1 000 asukasta
Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätyt 18 vuottatäyttäneet / 1 000 vastaavanikäistä
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannukset, euroa /asukas
Lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon yli 3 kk odottaneetalle 23-vuotiaat 31.12.
Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta
Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000asukasta
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskustenvuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1 000 asukasta
Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta
Aikuisten sosiaalipalvelut
Sosiaalihuolto, sosiaalityöntekijöitä / 10 000 asukasta (-2007)
Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, %asukkaista
Toimeentulotuki, euroa / asukas
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellistentukitoimien menot yhteensä, euroa/asukas
Lasten, nuorten japerheiden palvelut
Lasten päivähoidossa olleet 3 - 5-vuotiaat %vastaavanikäisestä väestöstä
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1000 0 - 7-vuotiasta
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0 - 17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä(THL)
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, %vastaavanikäisestä väestöstä (THL)
Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaatviimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestäväestöstä (THL)
Ikäihmisten palvelut
75 vuotta täyttäneet, % väestöstä
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestäväestöstä
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuottatäyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuodenaikana, % vastaavanikäisestä väestöstä
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuottatäyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä
Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossaterveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., %vastaavanikäisestä väestöstä
Palveluiden kustannukset
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas