Yhteishaku2013
Ohjeita kevään 2013
sähköiseen yhteishakuun
Kevään yhteishaku: Nettihaku –missä ja milloin?
www.haenyt.fi
Hakuaika 25.2.-15.3.2013
Hakuaika päättyy viimeisenähakupäivänä klo 16.15.
Joustavan valinnan liitteetsekä musiikki-, tanssi- jaliikunta-alan lisälomakkeetpalautettava hakuajanloppuun mennessä suoraanoppilaitokseen
Kevään 2013 yhteishaku
Nettihakulomake paperihakemusta helpompi täyttää ->vähemmän virheitä ja puutteita
Paperisen hakulomakkeen (pdf) voi tulostaa osoitteestawww.koulutusnetti.fi
Paperisen hakulomakkeen täyttöohjeet löytyvätKoulutusoppaasta
Hakulomakkeiden on oltava perillä Opetushallituksessahakuajan loppuun mennessä (klo 16.15) osoitteessa:
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki
Minne hakea?
Yhteishaussa on mukana nuorille tarkoitettuammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus sekäkotitalousopetus
Kevään 2013 koulutustarjontaan voi tutustua
nettihaun demossa marraskuusta lähtien(www.haenyt.fi)
Koulutusoppaan avulla (ilmestyy joulukuussa)
Koulutusnetissä (www.koulutusnetti.fi)
Terveydelliset seikat ammatilliseenkoulutukseen haettaessa
Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat on otettava huomioon hakutoiveitapohdittaessa
Uuden lainsäädännön myötä (951/2011) tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksiatäsmennetään
Terveydentilavaatimuksista määrätään tutkintojen perusteissa (lista päivitetään syksynaikana Koulutusnettiin)
Lähtökohtana on se, että hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saaolla esteenä opiskelijaksi ottamiselle
Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä joka ei oleterveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännöntehtäviin/harjoitteluun
Hakijoita pyydetään nettihaussa ilmoittamaan, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävätterveydelliset vaatimukset – jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitosvoi pyytää hakijalta tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakijasuoriutumaan opinnoista
Hakuohjeita 1/3
Hakemista voi harjoitella nettihaun demoversiossa jokaaukeaa marraskuun alussa osoitteessa www.haenyt.fi
Oppilas voi täyttää varsinaisen hakemuksen hakuaikanakotona tai koulussa ohjatusti opo-tunnilla
Opinto-ohjaaja voi seurata omien oppilaidensahakeutumista KOULUTA –järjestelmästä, jos oppilaanperustiedot on siirretty rekisteriin  mahdollisuushakemusten tarkistamiseen
Hakuohjeita 2/3
Hallintolain soveltaminen: Sähköistä hakemusta ei tarvitsetäydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedotlähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä olesyytä epäillä
Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista
Itse haku ei edellytä huoltajan allekirjoitusta
Oppilaitos voi järjestää huoltajan kuulemisen parhaaksikatsomallaan tavalla, esim. täytetyn hakemuksentulostaminen huoltajalle ja allekirjoituksen pyytäminenhuoltajalta
Hakuohjeita 3/3
Kodin ja koulun yhteistyö tärkeää!
Keskustelut opon, vanhemman ja oppilaan kesken
Opinto-ohjaajan tulee vanhemman tiedustellessakertoa oppilaan hakukohteet
Miten haetaan?
Yhteishaussa voi hakea enintään viiteen koulutukseen
Peruskoulun päättäneet hakevat pk-pohjaisiin koulutuksiintai er-pohjaisiin koulutuksiin (peruskoulupohjaisiinerityisryhmiin)
Pk-pohjaiset ovat peruskoulupohjaisia koulutuksia
Er-pohjaiset koulutukset erityisryhmiä, jotka tarkoitettuerityistä tukea tarvitseville oppilaille
Hakutoivejärjestys
Hakutoivejärjestys on sitova – hakuajanpäätyttyä toiveita ei voi muuttaa
Ensimmäisestä ja toisesta ammatillisestahakutoiveesta saa pisteitä
Hakija saa kutsun kokeisiinvalintakoeryhmän ylimmältähakutoiveelta, johon hakijan pisteetriittävät
Valinta aina ylimpään hakutoiveeseen,johon hakijan pisteet riittävät
->  alimmat hakutoiveet peruuntuvateikä hakija voi tulla valituksi niihin,vaikka pisteet olisivat riittäneet
Millä todistuksella haetaan?
Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksenpäättötodistusta
Peruskoulun päättävältä hakijalta ei kysytä hakuvaiheessaarvosanoja, ellei hän hae pääsykokeelliseen koulutukseen
Pääsykokeelliseen koulutukseen hakeva täyttää hakemukseenarvosanat välitodistuksestaan
”Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessajatko- opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossaoppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuinpäättötodistuksessa”
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 kohta 8.3)
Hakeminen musiikki-, tanssi- tailiikunta-alalle
Musiikki-, tanssi- tai liikunta-alalle hakevan tuleetäyttää yhteishaun hakemuksen lisäksi mahdollisestimyös oppilaitoksen oma lisätietolomake -> Hakijantulee tarkistaa oppilaitoksen nettisivuilta, vaatiikooppilaitos lisätietolomakkeen täyttämistä
Lomakkeen voi usein tulostaa oppilaitoksennettisivuilta ja se pitää toimittaa suoraanoppilaitokseen hakuaikana
Joustava valinta 1/2
Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valitaenintään 30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksenvalintayksikköön otettavista opiskelijoistavalintapistemääristä riippumatta
Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla esim.terveydelliset syyt, sosiaaliset syyt, ym.
Joustavalla valinnalla voi hakea kaikkiin ammatillisenkoulutuksen hakutoiveisiin
Joustava valinta 2/2
Joustavan valinnan perustelut (lääkärintodistukset,koulutodistukset ym.) ja kopio hakulomakkeestatoimitettava hakuaikana suoraan oppilaitokseen
Joustavan valinnan perustelut voi halutessaan kirjoittaavalmiille joustavan valinnan lisälomakkeelle, joka löytyyosoitteesta www.koulutusnetti.fi.
Kaikki ulkomaisella todistuksella hakevat jaoppivelvollisuuden keskeyttäneet hakevat joustavasti(myös lukiokoulutukseen) -> Hakijan toimitettava koulu-tai erotodistuksensa suoraan oppilaitokseen
Hakutoiveiden muuttaminen 1/2
Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana
Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä hakijanhuoltaja)
Hakutoivemuutos tehdään lähettämällä hakutoivemuutospyyntöhakijan omasta hakemukseen merkitystä sähköpostiosoitteestaosoitteeseen kouluta@oph.fi (jos hakijalla ei olesähköpostiosoitetta, muutoksen voi lähettää myös faksilla taikirjeitse Opetushallituksen Ohjaus- ja neuvontapalveluihin)
Hakija saa aina kuittauksen sähköpostiinsa, kun muutos on tehtyhakemukseen
HUOM! Sähköposti ei ole kirjattu kirje
Hakutoiveiden muuttaminen 2/2
Jos hakija tekee hakutoivemuutoksen, muutospyynnössäon mainittava
Hakijan nimi
Hakemusnumero
Uudet hakutoiveet selkeästi lopullisessa järjestyksessä
Henkilötunnusta ei saa ilmoittaa sähköpostissa
Muiden tietojen muuttaminen
Opo voi korjata tarvittaessa hakijan henkilötietoja tai virheellisiäarvosanatietoja KOULUTAan
Hakijan kannattaa ilmoittaa yhteystietomuutokset opinto-ohjaajalle tai Opetushallitukseen mahdollisimman nopeasti,jotta uusi tieto saadaan korjattua rekisteriin ajoissa
HUOM! Arvosanamuutokset tulee ilmoittaa 28.3. klo 16.15mennessä, jotta ne huomioidaan kokeeseen kutsumisessa
HUOM! Arvosanamuutokset (ja muut mahdolliset muutokset)tulee ilmoittaa 3.6. klo 16.15 mennessä, jotta ne huomioidaanlopullisessa valinnassa
Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet1/3
Kokeet järjestetään 22.4.-24.5.
Jos koulutukseen järjestetään pääsy-, soveltuvuus- taikielikoe, kutsu kokeeseen lähetetään hakijalle kirjeitse11.4. alkaen
Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin kutsutaan koulutuksenjärjestäjän päättämä määrä hakijoita (esim. 3 kertaaaloituspaikat) valintakoeryhmittäin
Jos hakija hakee useampaan saman valintakoeryhmänhakutoiveeseen (esim. sosiaali- ja terveysalan pt),hänet kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen,johon hänen pisteensä riittävät.
Hakijan saama koetulos siirtyy myös kaikkiin
Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet2/3
Mikä on valintakoeryhmä?
Ryhmä niistä koulutuksista, jotka käyttävätopiskelijavalinnassaan samaa pääsy- jasoveltuvuuskoetulosta
HUOM! Seuraaviin tutkintoihin huomioidaanvain koulutuksen järjestäjän oma koe: käsi- jataideteollisuusalan pt, audiovisuaalisenviestinnän pt, kuvallisen ilmaisun pt,tanssialan pt, musiikkialan pt jaliikunnanohjauksen pt
Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet3/3
Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos oppilaitos järjestääkielikokeen ja hakijan äidinkieli on muu kuin koulutuksenopetuskieli
1. Jos hakija hakee useampaankielikokeelliseen koulutukseen, hän saa kutsunylimmän  hakutoiveen  kielikokeeseen, jostahakija saa tuloksen myös  muihinkielikokeellisiin hakutoiveisiin
Hylätyn pääsykoetuloksen tai kielikoetuloksen saanuthakija ei voi tulla hakutoiveeseen hyväksytyksi
Opiskelijaksi ottaminen:Ammatilliset perustutkinnot jakotitalousopetus 1/2
A opiskelijaksi ottamisen perusteista (167/2002, 1248/2003, 772/2006) Hakijat valitaan saamansapistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella, pisteet koostuvat seuraavista:
perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna tai lisäopetuksen oppimäärän suorittaminen,valmentavan/ohjaavan/valmistavan koulutuksen suorittaminen jne.
yleinen koulumenestys (asetuksessa huomioitavat arvosanat)
painotettavat arvosanat (ei koske yo-pohjaista)
yleinen työkokemus
1. tai 2. ammatillinen hakutoive
vähemmistösukupuoli (alle 30% hakijoista)
mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet
aiemmat opinnot, muut lisänäytöt (musiikki-, tanssi- ja liikunta-alalla)
Opiskelijaksi ottaminen:Ammatilliset perustutkinnot jakotitalousopetus 2/2
Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan
järjestykseen seuraavasti:
Hakutoivejärjestys
Mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä
Sukupuolen perusteella annettujen pisteiden määrä
Yleinen koulumenestys
Seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli jakirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto taielämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka,fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto
Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Opiskelijaksi ottaminen lukioon 1/2
A opiskelijaksi ottamisen perusteista (856/2006) Perusopetuksen
päättötodistuksen keskiarvon perusteella
Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättötodistuksen
oppiaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat
kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi,
matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto)
arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä
Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää, että
Keskiarvoa laskettaessa painotetaan joitakin lukion opetussuunnitelmassapainotettavia arvosanoja ja/tai
käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeita ja/tai
huomioidaan keskiarvon lisäksi muuta koulutusta, harrastuksia tai muitanäyttöjä.
Koulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan lukioon valittaville.
Opiskelijaksi ottaminen lukioon 2/2
Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan  järjestykseenseuraavasti:
1. Hakutoivejärjestys
2. Seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo:äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraatkielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia,yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia,terveystieto, maantieto, liikunta, käsityö, kotitalous,musiikki ja kuvataide
Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaansattumanvaraisessa järjestyksessä.
Opiskelijavalintojen tulokset
Hyväksymiskirjeet opiskelijaksivalituille postitetaan aikaisintaan13.6.2013
Tiedon valinnasta antaa koulutuksenjärjestäjä
Jälkiohjauskirjeet ilmanopiskelupaikkaa jääneille postitetaanmyös aikaisintaan 13.6.2013
HUOM! Opiskelupaikka on otettavavastaan viimeistään 27.6.2013
Lisätietoa ja ammatillisenkoulutuksen ja lukiokoulutuksenyhteishakuun liittyvää neuvontaa
Yhteishaun ohjaus- janeuvontapalvelut
Sähköpostiosoite: kouluta@oph.fi
Puhelinnumero: 029 533 1010Palveluaika arkisin klo 9-13
Faksi: 029 533 1039
Postiosoite:
Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki