FINELIB -KÄYTTÄJÄKYSELYNAINEISTON YLEISESITTELY
FinELib toteutti syys-lokakuussa 2011 tutkijoiden elektronisten julkaisujen käyttöäkoskevan verkkokyselyn otsikolla ”Tieto tutkijan työpöydälle!”. Kysely suunnattiinyliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden ja konsortioon kuuluvien tutkimuslaitostentutkijoille.
Tässä esityksessä kuvaillaan vastaajajoukon edustavuutta sekä joitakinvastausjakaumia kyselyn eri osa-alueista.
Varsinainen tutkimusraportti ilmestyy tammikuun 2012 lopussa.
Kansalliskirjasto - FinELib
VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT
Kyselyyn tuli kaikkiaan 3830 vastausta.
Vastaajien iän laskennallinen keskiarvo oli 40 vuotta, ja heistä 52prosenttia oli naisia ja 48 prosenttia miehiä.
Yliopistosektorilla työskenteleviä oli 79 prosenttia,tutkimuslaitoksissa 19 prosenttia, yliopistollisissa sairaaloissa 5prosenttia ja muissa organisaatiossa 4 prosenttia. (Työpaikkaa koskevissakysymyksissä oli mahdollista valita useampi kuin yksi vaihtoehto, minkä vuoksikokonaismäärästä muodostuu enemmän kuin 100 prosenttia.)
Helsingin yliopiston tutkijat antoivat lähes puolet kaikistayliopistosektorin vastauksista, mikä aiheuttaa vinouman dataansiitäkin huolimatta, että Helsingin yliopisto on organisaatioistatyöntekijämäärältään suurin.
Tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden vastaajamäärätjakautuivat tasaisemmin.
Kansalliskirjasto - FinELib
VASTAAJIEN LUKUMÄÄRÄ YLIOPISTOITTAIN
Kansalliskirjasto - FinELib
VASTAAJIEN AMMATTIASEMA
Noinkolmanneksenvastaajistamuodostivattohtori-koulutettavat jatoisenkolmanneksentutkijat /erikoistutkijat.Viimeinenkolmannes koostuimuidenammattiasemienedustajista.
Lähes puoletvastaajista (48 %)oli suorittanuttohtorintutkinnon.
Kansalliskirjasto - FinELib
VASTAAJAT TIETEENALOITTAIN
Eri tieteenalatolivat melkotasaisestiedustettuinavastausaineistossa.Kyselylomakkeessakäytettytieteenalajaottelu eivastannut aivanperinteistä(esimerkiksi OKM:nkäyttämää) mallia.
Tämä aiheutti sen,että ”Muu, mikä?” -kohtaan tuliverrattain runsaastivastauksia.Ongelmia aiheuttierityisesti fysiikansijoittaminensamaan kategoriaanmatematiikan jageotieteiden kanssa.
Tutkimusraportissajakaumat tulevatnäyttämään hiukanerilaisilta, kunavoimet vastauksetsijoitetaan omiinkategorioihinsa.
Kansalliskirjasto - FinELib
YHTEISTYÖ MUIDEN TUTKIJOIDEN KANSSA
Yksi kyselynteemoista olitutkijoidenmonitieteinen jakansainvälinentutkimus- jajulkaisuyhteistyö.
Lähes kolmeneljännestätutkijoista ilmoittitekevänsäjatkuvastitutkimus- jajulkaisuyhteis-työtä muidentutkijoidenkanssa. Vajaaneljännes ilmoittitekevänsäyhteistyötäsatunnaisesti.Vajaa neljäprosenttiatutkijoista eitehnyt yhteistyötälainkaan.
Kansalliskirjasto - FinELib
MONITIETEINEN YHTEISTYÖ
Tutkimus- taijulkaisuyhteis-työtä muidenkuin omantieteenalantutkijoidenkanssa tekisatunnaisestivajaa puoletvastaajista.
Jatkuvastiyhteistyötä tekireilu neljännes.
Yksi neljännesvastaajista eitehnyt lainkaanmonitieteistäyhteistyötä.
Kansalliskirjasto - FinELib
KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN MERKITYS
Kansainvälinenyhteistyö koettiinvastaajienkeskuudessatärkeäksi.
Vastaajista vajaa 60prosenttia ilmoittipitävänsäkansainvälistäyhteistyötä työnsäkannalta tärkeänä.
Melko tärkeänäyhteistyötä pitivajaa 30 prosenttia.
Reilu neljäprosenttia ei pitänytyhteistyötä työnsäkannalta tärkeänä,ja vajaa kahdeksanprosenttia ei tehnytlainkaankansainvälistäyhteistyötä.
Kansalliskirjasto - FinELib
ELEKTRONISTEN JULKAISUJEN SAATAVUUS
Kyselyn perusteellaelektronisillaaineistoilla onkeskeinen asematutkijoiden arjessa.
Noin 14 prosenttiavastaajista ilmoittisaavansa kaikkikäyttämänsäjulkaisutelektronisessamuodossa.
Lisäksi lähes kaksikolmannesta saisuurimman osankäyttämistäänjulkaisuistaelektronisessamuodossa.
Ainoastaanpainettujajulkaisuja käyttivain yksi prosenttivastaajista. Tosin onhuomioitava, ettäkyselyn toteutusverkkolomakkeenavaikuttaa tuloksenyleistettävyyteen.
Kansalliskirjasto - FinELib
JULKAISUJEN LUKUTAVAT
Kyselyssä tiedusteltiinerilaisia tapoja lukeatieteellisiä julkaisuja.Vastausvaihtoja olimahdollista valitauseampi kuin yksi.
Vastaajien runsasenemmistö ilmoittilukevansa tieteellisiäartikkeleita suoraankoneelta, mutta myöstulostettunaartikkeleita lukiselvästi yli puoletvastanneista.
Sen sijaan kirjojensekä käsikirjojen jahakuteosten kohdallapainotuotteiden käyttöoli selvästi yleisempääkuin tietokoneelta taitulostettunalukeminen.
Mobiililaitteidenkäyttö lukuvälineinäoli kaiken kaikkiaanvarsin vähäistä.
Kansalliskirjasto - FinELib
TIEDONHAKU
Vastaajia pyydettiinvalitsemaan nekolme tapaa, joitahe eniten käyttävätaloittaessaantiedonhaun.
Yleisin tapa oliGooglen tai muuhakukoneen käyttö,jota suosi läheskolme neljännestävastaajista.Seuraavaksisuosituin oli omanorganisaationkirjaston kotisivutai tiedonhaku-portaali.
Myös tietokannatosoittautuivatvastaustenperusteella varsinkäytetyiksi.  Monetvastaajat olivatmaininneet nimeltätietyn tietokannanmyös kohdassa”Muu, mikä?”.
Kansalliskirjasto - FinELib
JULKAISUJEN HANKINNAN RAHOITTAMINEN
Julkaisujensaatavuuden jahankinnanrahoittamisentarkastelu oli yksikyselyn tavoitteista.
Vastauksista ilmeni,että selvästi yleisintävastaajienkeskuudessa olikäyttää omanorganisaation kauttahankittuja julkaisuja.
Reilu kolmannesvastaajista olisatunnaisestiostanut julkaisujatutkimusprojektinrahoilla.
Omalla rahallajulkaisuja oli ostanutjatkuvasti noin 10prosenttia vastaajistaja satunnaisesti reilukolmannes.
Noin puoletvastaajista oli saanutsatunnaisestijulkaisuja toisenorganisaationtutkijalta.
Kansalliskirjasto - FinELib
KIRJASTOPALVELUT
Kyselyssäkartoitettiinvastaajienodotuksiakirjastojentarjoamienpalveluidensuhteen.
Eniten vastaajatkaipasivatkirjastoiltalisätietojakäytettävissäolevia aineistoja.Kaivattujapalveluita olivatmyös portaalien,hakukoneiden taitiedonhaunkäyttöliittymienkäyttäjäkoulutussekä ylipäänsätiedotus kirjastontarjoamistapalveluista.
Kansalliskirjasto - FinELib
Kansalliskirjasto - FinELib
Lisätietoja:
finelib (at) helsinki.fi
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html