Arvonlisävero kirjanpidossa
2 lähipäivän materiaali
Mitä arvonlisävero on?
Välillinen vero, jonka elinkeinonharjoittajaperii asiakkaaltaan tavaroiden japalvelujen hinnan ohella ja tilittää valtiolle
Esim tuotteen hinta       300€
Myyntipalkkio100€
Veroton myyntihinta400€
Alv osuus  400*23%       92€
Verollinen hinta492€
Kuka on arvonlisäverovelvollinen
Kaikki tavaroita ja palveluita myyvät
Nämä keräävät veron ostajilta ja tilittävät sen valtiolle
Hinnoittelussa lisätään tuotteen varsinaiseen hintaan alv
Jos ostajana on yksityishenkilö tai muu kuluttajan asemassa oleva, tavaranostohintaan sisältyvä vero jää ostajan lopulliseksi kuluksi /rasitukseksi
Jos ostajan on toinen arvonlisäverovelvollinen yritys , vero on sen kannaltavain läpikulkuerä
Ostaja saa tällöin käsitellä ostohintaan sisältyvän veron omassaverotuksessaan vähennyskelpoisena - mikäli tavara tai palvelu tuleearvonlisäverolliseen käyttöön
Myyjä tilittää veron myyntihinnastaan ja ostaja saa vähentää saman veron ,tavaralle ei tule kertaantuvaa verotusta
Edellytyksenä että molemmat osapuolet ovat hakeutuneetarvonlisäverovelvollisiksi
Yritys maksaa arvonlisäveron vain tavaralle tai palvelulle antamastaanlisäarvosta eli myyntipalkkiostaan
Esimerkki
Alv:n tilitys esimerkin tapauksesta
Harjoitus1.
Erkki Liha Oy lokakuun tapahtumat
Käytä kassatiliä
1. Myynti 8000+ alv23%
2. Myynti elintarvikkeita 100+ alv13%
3. Ostettu tavaraa 5000+alv23%
4. Ostettu lihaa 600 + alv13%
5. Päätä alv tilit 31.10 maksettava alv tilille
6. 12.12. maksetaan alv  Vastaus : 625 euroa
 
Jos myyjä ei ole arvonlisäverovelvollinen,hän ei lisää tuotteen hintaanarvonlisäveroa
Jos taas arvonlisäverollisen tavaran taipalvelun ostaa yritys, joka ei olearvonlisäverovelvollinen, ei arvonlisäveroasaa vähentää, vaikka se sisältyisikinlaskun loppusumaan.
Alv velvollisuus
kaikki yritykset jotka harjoittavat liiketoimintaa
jos liikevaihto on alle 8500 euroa ei tarvitse hakeutua alvvelvolliseksi
alv huojennus on tullut voimaan v 2004
LIIKEVAIHTO ON 8500-22500
jos 8500 saa hakea kaiken veron takaisin
ylimenevästä liikevaihdosta 22.500 saakka kaava on seuraava
vero- liikevaihto -8500 * vero
     14000
Esim. 2000- 15.000-8500 * 2000   = 1071,43 €= huojennus                   14 000
Alv maksetaan normaalisti tilikauden ajalta ja tilikauden lopussatehdään palautuksesta erillinen hakemus
Jos tilikausi on >12kk tai <12 kk muunnetaan liikevaihtovastaamaan 12 kk:n liikevaihtoa
Arvonlisäverollinen toiminta
Arvonlisäveroa suoritetaan :
tavaran ja palvelun myynnistä, Suomessa tapahtuvasta tavaranmaahantuonnista sekä Suomessa tapahtuvasta tavaranyhteisöhankinnasta
Oman käytön verotus
Suoritetaan veroa kun tavaraa tai palvelua otetaan omaanhenkilökohtaiseen käyttöön.  Vähäinen oma käyttö on 850 eur/vuosi,silloin ei tarvitse suorittaa veroa
Arvonlisäverotonta toimintaa
Kiinteistön luovutukset,
Terveyden- ja sairaanhoito
Sosiaalihuolto
Koulutus –yleissivistävä ja ammatillinen, korkeakoulut ym
Oppilaitosruokailu
Rahoituspalvelu, vakuutuspalvelu
Esiintyvän taiteilijan palkkio
 
Nollaverokantaiset myynnit ja yritysjärjestelyt
vesialukset
yritysjärjestelyt
Tavaran myynti yhteisön alueelle
kaupalliseen toimintaan sovelletaan EU-jäsenmaidenvälillä määränpääperiaatetta
tavara myydään toiseen jäsenvaltioon verotta, muttane verotetaan määränpäämaan alv-säännöstenmukaan
tavaran myynti yhteisön ulkopuolelle
on verotonta
tavaran osto yhteisön ulkopuolelta
vero maksetaan tullauksen yhteydessä
vähennykset arvonlisäverotuksessa
verovelvollinen voi vähentää ostamansa hyödykkeen tai palvelunhintaan sisältyvän arvonlisäveron silloin kun se kohdistuuarvonlisäverolliseen toimintaan
VÄHENNYSOIKEUTTA EI OLE (ALV 10 luku 114§)
Henkilökunnan käyttöön asunto, vapaa-aikapaikka,harrastustilakulut
normaalien sos.tilojen kustannukset saadaanvähentääHenkilökunnan normaalien sos.tilojen kustannukset saadaanvähentää
Työntekijöille järjestetyistä työmatkakuljetuksista aiheutuneetkulut
Henkilökunnalle ja liiketuttaville annetuista merkkipäivä – jajoululahoista
Edustusmenoista
Henkilöauton hankinnasta ja käytöstä eräitä poikkeuksia lukuunottamatta
Postimerkit ulkomaantoiminnasta
Verokanta
pääsääntö 23%
13% verokantaa sovelletaan
ruokatavara, juoma, mauste väri tai muu lisäaine
rehu rehuseos ja niiden raaka-aineet
9% verokantaa sovelletaan
henkilökuljetus
majoitustilan luovuttaminen
Liikuntapalvelut
Teatteri yms. liput
lääkkeet
kirjat
taide-esineet (uniikki)
Ajallinen kohdistaminen
tilikauden aikana on oikeus käyttää maksuperiaatettalaskettaessa arvonlisäveroa
suoriteperiaatteen mukaan siltä kuukaudelta jolloinliiketapahtuma on syntynyt
esim osamaksukauppa
jos tilikauden aikana kirjataan maksuperiaatteen mukaantilinpäätöksessä oikaistava suoriteperiaatteen mukaiseksi.
Veron määräytyminen
Veron peruste
Se myynnin arvo josta alv lasketaan
Hintaan luetaan kaikki ne erät jotka myyjä laskuttaa(rahdit, postimaksut, palkkiot , laskutuslisät yms)
Suoritettava vero
On vahvistettu vero%:n mukainen vero veronperusteesta laskettuna
Ilmoitettava laskussa veron peruste ja veroverokannoittain
Veron vähennysoikeus
Alv-velvollinen ostaja saa vähentää laskussa/kuitissaolevan alv:n määrä mikäli:
Hankinta tapahtuu verollista liiketoimintaa varten
Hankinta tapahtuu toiselta verovelvolliselta
Ostolaskun on oltava lain vaatimusten mukainen
Tilitettävän veron laskeminen
tilitettävä vero on laskentakaudelle kohdistettavien suoritettavienverojen ja vähennettävien verojen erotus
laskelmassa raha-arvot otetaan huomioon sentin tarkkuudella
suoritettavan ja vähennettävän veron määrä lasketaan erikseenjokaisen liiketapahtuman osalta
vero = verollinen hinta * sovellettava verokanta
100 + sovellettava verokanta
ESIM:
93,50 = 500 * 23
100 + 23%
Myynnistä suoritettavat verot
lasketaan kultakin verokannalta erikseen 23%,13%, 9%
EU tavaroista suoritettava vero
Eu tavaraostoista eli toisten jäsenvaltioidenarvonlisäverovelvollisilta ostetuista tavaroista suoritetaan verokotimaan arvonlisäverotuksen yhteydessä
jos hankita oikeuttaa vähennykseen vähennys tehdään samanakalenterikuukautena kuin vero suoritetaan
Vähennettävät verot
ostaja saa vähentää myyjän maksaman veron
kaikki hankintoihin sisältyvät verot yhteensä
Laskentakauden eli kohdekuukauden vero
maksetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12päivä
tammi – helmi – maaliskuun 12 pv
Veronlisäys
maksettava oma-aloitteisesti
jos ed. esim. maksetaan esim. 30.3. korkopäiviä on 16 pv
vuodessa 360 kuukaudessa 30 pv
korko %    *   korkopvt    * vero
100     360
8%    *          16    * 1000 euroa  = 3,20 euroa veronlisäystä
100     360
Alv liikkeen  ja omaan käyttöön otetuista tavaroista
Menosiirtovienti
Tavaroiden ottaminen yksityiskäyttöön
Mikäli tavarayksityiskäytön arvo jää alle 850€/v, ei tarvitsemaksaa arvonlisäveroa.  Ylittävästä osasta pitää maksaa alv!
Veron määräytyminenesimerkki 1500€ osto alv sis
Alv:n osuus verollisesta hinnasta
Verollinen hinta* sovellettava verokanta
100 + verokanta
Alv:n osuus verottomasta hinnasta
Sovellettava verokanta * veroton hinta
100
Saadut alennukset ostoista
Annettujen alennusten kohdalla esitettyesimerkki kirjataan Yritys Oy:n kirjanpitoonseuraavasti:
Annetut alennukset huom tässäesimerkissä (ilman alv:tä)
Annetut alennukset ovat myyntitulon vähennystä
Niitä käsitellään kirjanpidossa myyntitulonoikaisueränä
Käteisalennukset ja alv
Käteisalennuksen antaminen merkitseemyyjälle tulon vähennyksiä – myyntitulonoikaisua
Myös tällöin on myynnin alv velkaaoikaistava
Saadut alennukset oikaisevat hankintojenalv-saamisia
Jos käteisalennus kohdistuu muuhun kuin ostoon(myytäväksi tarkoitettuihin tuotteisiin taipalveluihin) niin silloin käteisalennus kirjataan silletilille vastavientinä, minne kyseinen lasku onkirjattu kuluksi
Rahdit
Kauppa tehtäessä sovitaan maksuehdot jatoimitusehdot
Jos rahti tulee ostajan maksettavaksi on seostajalle menonlisäystä
Hankituista tavaroista johtuva rahti kirjataanostoryhmään menon lisäykseksi ostorahdit tilille =ostomenon lisäystä
Tuloslaskelmassa ostorahdit voidaan ohjatapäättymään suoraan ostomenon lisäykseksi
Jos myyjä maksaa rahdin, rahti kirjataanMyyntirahdit - tilille
Tuloslaskelmassa myyntirahdit esitetäänliiketoiminnan muina kuluina.
Luottotappiot
Konkurssi , asiakkaan hakeutuminenyrityssaneeraukseen, todettu ulosmittauksessavarattomaksi, tulokseton perintä ja siihen liittyvätieto velallisen maksukyvyttömyydestä – ovattietoja joiden perusteella voidaan olettaa olevankyseessä luottotappio
Varovaisuuden periaatetta noudattaen onselvitettävä mitä saatavista voidaan saada jamitä ei.
Luottotappiokirjaus tehtävä sen tilikauden aikanakun tieto saadaan
Kirjattava viimeistään tilinpäätöksessä
Myyntien alv velkaa on oikaistavapoistettuun saamiseen sisältyvällä alv:lla
Luottotappiot käsitellään tuloslaskelmassaliiketoiminnan kuluna
WWW. Vero.fi/vero-ohjeet/alv
4. LASKUN KÄSITE
Lasku on paperimuodossa tai sähköisessä muodossa oleva tosite tai ilmoitus, jokatäyttää arvonlisäverolaissa asetetut vaatimukset. Arvonlisäverolaissa laskullatarkoitetaan varsinaisten laskujen lisäksi myös muita laskuina toimivia tositteita.
Lasku voidaan toimittaa paperilla tai, vastaanottajan suostumuksin, sähköisesti.
Useasta erillisestä tavaroiden toimituksesta ja palvelujen suorituksesta voidaan antaayhteinen lasku.
Lasku voi muodostua useammasta erillisestä asiakirjasta. Laskussa voidaanesimerkiksi viitata ostajalle samassa yhteydessä annettavaan lähetyslistaan, jossa onselvitetty myyty hyödyke. Osa laskussa vaadittavista tiedoista voi olla ostajalleaikaisemmin annetulla tai tällä muuten olevalla asiakirjalla. Edellytyksenä ontällöinkin, että laskussa on viittaus asianomaiseen asiakirjaan. Esimerkiksiurakkasopimusta ei tarvitse liittää jokaiseen laskuun vaan riittää, että siihen viitataanmainitsemalla esimerkiksi urakkasopimuksen numero ja päivämäärä sekälaskutuspostin numero. Sekä myyjällä että ostajalla on siis oltava kaikki laskunmuodostavat asiakirjat.
Laskuna pidetään myös kaikkia tositteita ja ilmoituksia, jotka sisältävät muutoksen taiviittauksen alkuperäiseen laskuun kuten muutoslaskuja.
5. YLEISET LASKUMERKINNÄT
Arvonlisäverolain 209 b § sisältää luettelon pakollisista laskumerkinnöistä, jotka ovat:
laskun antamispäivä
juokseva tunniste
myyjän arvonlisäverotunniste (Y-tunnus)
ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissaja yhteisökaupassa
myyjän ja ostajan nimi ja osoite
tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne
tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
veron peruste verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alennukset(jos eivät yksikköhinnassa)
verokanta
suoritettavan veron määrä
verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste
tiedot uusista kuljetusvälineistä
maininta käytettyjen tavaroiden sekä taide-, antiikki- ja keräilyesineidentai matkatoimistojen marginaaliverotusmenettelystä
merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä
muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun
Merkinnät myynnin verottomuudesta, käännetystä verovelvollisuudesta,marginaaliverotusmenettelyn soveltamisesta, uusista kuljetusvälineistä jasijoituskullan verollisuudesta tehdään vain silloin, kun kyse on tällaisesta myynnistä,tällaisen menettelyn soveltamisesta tai näiden tavaroiden myynnistä.
Lisätietoja
www. vero.fi Verotusta koskevat tiedot jalomakkeet, ohjeet yms.
Vero-ohjeet
Arvonlisäverotus
Laskujen tietosisältövaatimukset
Valvontailmoitus
Oma-aloitteisten verojen maksulomakkeet
www.ytj.fi = Yritys jayhteisötietojärjestelmä