Tarkastele &Tarkastele &
pohdi olemassa-oloamme tämänpohjaltapohdi olemassa-oloamme tämänpohjalta
[]
Maa
Pluto
Mars
Mercurius
[]
Maa
Pluto
[]
Aurinko
Maa
Pluto
Uskon tämän jo antaneenmeille jotain mietittävää!Uskon tämän jo antaneenmeille jotain mietittävää!
Mutta ...Mutta ...
 Aurinkomme takana onvaltava universumi. Aurinkomme takana onvaltava universumi.
[]
Aurinko
Sirius
Arcturus
Jupiter on vain 1 pisteenkokoinen
Maa ei enää näy tässämittakaavassa
[]
Antares on 15. kirkkain tähti taivaalla. Ja yli 1000 valovuoden päässä.
Aurinko = 1 piste
Jupiter ei tällämittakaavalla enää näy
Miten “isoksi” koet nyt itsesi?Miten “isoksi” koet nyt itsesi?
Miten suuria ovat ne asiat, jotka sinuatänään huolestuttavat?Miten suuria ovat ne asiat, jotka sinuatänään huolestuttavat?
Mitkä asiat ovat oikeasti tärkeitä?Mitkä asiat ovat oikeasti tärkeitä?
terreduciel
YÖN VALOT
Y
Ö
N
 V
A
L
O
T
Näkymä taivaalta
terrenuit0
terrenuit2
terrenuit1
terrenuit3
terrenuit4
terrenuit
Matka maailman ympäri ..
Matka 
maailman 
ympäri 
..
terrenuit5
terrenuit6
SININEN PLANEETTAMME
S
I
N
I
N
E
N
 P
L
A
N
E
E
T
T
A
M
M
E
terre7
Terrefeu
terredesert
Säilytä maa! Älä tuhoa sitä!!..
Säilytä 
maa! 
Älä 
tuhoa 
sitä!!..
Mieti, mitä jätät perinnöksi lapsillesi..
M
i
e
t
i
,
 m
i
t
ä
 j
ä
t
ä
t
 p
e
r
i
n
n
ö
k
s
i
 l
a
p
s
i
l
l
e
s
i
.
.
terre-ciel
Mikään muu tunnettu planeetta ei vedä vertaa maapallon kauneudelle.
M
i
k
ä
ä
n
 m
u
u
 t
u
n
n
e
t
t
u
 p
l
a
n
e
e
t
t
a
 e
i
 v
e
d
ä
 v
e
r
t
a
a
 m
a
a
p
a
l
l
o
n
 k
a
u
n
e
u
d
e
l
l
e
.
Maa! Meidän kaikkien Koti.
M
a
a
!
 M
e
i
d
ä
n
 k
a
i
k
k
i
e
n
 K
o
t
i
.
terrelumiere
Tarkastellaanpa maata hetki!
T
a
r
k
a
s
t
e
l
l
a
a
n
p
a
 m
a
a
t
a
 h
e
t
k
i
!
Elämä tänään ei takaa elämää tulevaisuudessa.
Elämä tänään ei takaa elämää tulevaisuudessa.
 K K
oo
hh
tt
aa
 n n
ää
yy
tt
ää
nn
 s s
ii
nn
uu
ll
ll
ee
 k k
uu
vv
aa
nn
,,
 j j
oo
nn
kk
aa
 t t
oo
ii
vv
oo
nn
ss
ii
nn
uu
nn
 m m
uu
ii
ss
tt
aa
vv
aa
nn
,,
 k k
uu
nn
 t t
uu
nn
nn
ee
tt
 o o
ll
ee
vv
aa
ss
ii
ee
ll
ää
mm
ää
ss
ss
ää
ss
ii
 e e
kk
ss
yy
kk
ss
ii
ss
ss
ää
..
KK
uu
nn
 k k
oo
ee
tt
,,
 e e
tt
tt
ää
 o o
nn
gg
ee
ll
mm
aa
ss
ii
 o o
vv
aa
tt
 s s
uu
uu
nn
nn
aa
tt
tt
oo
mm
ii
aa
jj
aa
 k k
uu
nn
 l l
uu
uu
ll
ee
tt
,,
 e e
tt
tt
ää
 n n
ii
ii
ll
ll
ää
 a a
ss
ii
oo
ii
ll
ll
aa
,,
 j j
oo
ii
tt
aa
 t t
ää
nn
ää
ää
nn
tt
ee
ee
tt
 t t
aa
ii
 j j
ää
tt
ää
tt
 t t
ee
kk
ee
mm
ää
tt
tt
ää
,,
 t t
uu
ll
ee
ee
 o o
ll
ee
mm
aa
aa
nn
kk
ää
ss
ii
tt
tt
ää
mm
ää
tt
tt
öö
mm
ää
nn
 s s
uu
uu
rr
ii
 m m
ee
rr
kk
ii
tt
yy
ss
..
..
TT
uu
ll
ee
vv
aa
 k k
uu
vv
aa
 o o
nn
 m m
yy
öö
ss
 k k
uu
vv
aa
 s s
ii
nn
uu
ss
tt
aa
,,
 i i
hh
mm
ii
ss
ee
nn
aa
ss
ee
mm
aa
ss
tt
aa
..
 S S
ee
 n n
uu
jj
ee
rr
tt
aa
aa
 s s
uu
uu
rr
uu
uu
dd
ee
nn
hh
uu
ll
ll
uu
uu
dd
ee
nn
,,
 j j
oo
ss
 a a
jj
aa
tt
tt
ee
ll
ee
tt
 o o
ll
ee
vv
aa
ss
ii
 m m
aa
hh
tt
aa
vv
aa
 j j
aa
kk
aa
ii
kk
kk
ee
ee
nn
 k k
yy
kk
ee
nn
ee
vv
ää
..
OO
ll
ee
tt
 H H
oo
mm
oo
 S S
aa
pp
ii
ee
ss
,,
 l l
uu
oo
mm
ii
ss
ee
nn
 k k
rr
uu
uu
nn
uu
!!
OO
ll
ee
tt
 t t
ee
kk
nn
oo
ll
oo
gg
ii
ss
ee
nn
 t t
aa
ii
tt
oo
ss
ii
 k k
uu
kk
kk
uu
ll
aa
ll
ll
aa
!!
OO
ll
ee
tt
 v v
aa
rr
mm
aa
,,
 e e
tt
tt
ää
 k k
uu
uu
dd
ee
nn
 m m
ii
ll
jj
aa
rr
dd
ii
nn
 i i
hh
mm
ii
ss
ee
nn
kk
aa
nn
ss
ss
aa
 o o
ll
ee
mm
mm
ee
 v v
aa
hh
vv
uu
uu
dd
ee
ss
ss
aa
mm
mm
ee
yy
ll
ii
tt
tt
ää
mm
ää
tt
tt
öö
mm
ii
ää
 k k
oo
kk
oo
 U U
nn
ii
vv
ee
rr
ss
uu
mm
ii
ss
ss
aa
..
OO
nn
kk
oo
 t t
ää
mm
ää
 v v
aa
ll
tt
aa
vv
aa
 m m
aa
aa
pp
aa
ll
ll
oo
mm
mm
ee
tt
uu
hh
oo
uu
tt
uu
mm
aa
tt
oo
nn
..
MM
aa
aa
ii
ll
mm
aa
mm
mm
ee
 j j
ää
tt
tt
ii
kk
aa
uu
pp
uu
nn
gg
ii
tt
,,
 v v
aa
ll
tt
aa
mm
ee
rr
ee
tt
jj
aa
 m m
aa
nn
tt
ee
rr
ee
ee
tt
..
..
..
II
mm
mm
uu
uu
nn
ii
 p p
ll
aa
nn
ee
ee
tt
tt
aa
mm
mm
ee
..
..
..
VV
aa
ss
tt
uu
ss
tt
aa
ee
nn
 i i
hh
mm
ii
ss
ee
nn
 t t
ee
kk
oo
jj
aa
 t t
aa
ii
vv
ää
hh
ii
nn
tt
ää
ää
nn
kk
ii
nn
 i i
hh
mm
ii
ss
ee
nn
 p p
yy
rr
kk
ii
mm
yy
kk
ss
ii
ää
..
SS
uu
uu
rr
uu
uu
tt
ee
nn
ss
aa
 t t
aa
kk
ii
aa
kk
oo
??
OO
nn
hh
aa
nn
 m m
aa
aa
pp
aa
ll
ll
oo
ss
ss
aa
 1 1
55
44
00
..
00
00
00
..
00
00
00
nn
ee
ll
ii
öö
kk
ii
ll
oo
mm
ee
tt
rr
ii
ää
 p p
ii
nn
tt
aa
aa
!!
66
..
00
00
00
..
00
00
00
..
00
00
00
..
00
00
00
..
00
00
00
..
00
00
00
tt
oo
nn
nn
ii
aa
 k k
ii
vv
ee
ää
  
 j j
aa
EE
nn
ee
mm
mm
ää
nn
 k k
uu
ii
nn
 t t
uu
hh
aa
tt
 t t
rr
ii
ll
jj
oo
oo
nn
aa
aa
11
00
00
00
..
00
00
00
..
00
00
00
..
00
00
00
..
00
00
00
tt
oo
nn
nn
ii
aa
 v v
ee
tt
tt
ää
!!
Héla aquí, pues:Héla aquí, pues:
earth2_cassini b
KK
aa
tt
ss
ee
ll
ee
 k k
uu
vv
aa
aa
 h h
ee
tt
kk
ii
KK
uu
vv
aa
nn
 o o
nn
 o o
tt
tt
aa
nn
uu
tt
 C C
aa
ss
ss
ii
nn
ii
--
JJ
uu
yy
gg
ee
nn
ss
  
ll
uu
oo
tt
aa
ii
nn
 v v
uu
oo
nn
nn
aa
22
00
00
44
,,
 k k
uu
nn
 s s
ee
 s s
aa
aa
vv
uu
tt
tt
ii
 S S
aa
tt
uu
rr
nn
uu
kk
ss
ee
nn
 r r
ee
nn
kk
aa
aa
tt
..
earth2_cassini b
Tuolla sinisellä pisteellä me kaikki elämme.Tuolla sinisellä pisteellä me kaikki elämme.
Kaikki konfliktimme sotamme…Kaikki konfliktimme sotamme…
Kaikki ongelmamme…Kaikki ongelmamme…
Kaikki suuruutemme ja kurjuutemme…Kaikki suuruutemme ja kurjuutemme…
Kaikki tekniikkamme, taiteemme, mainetekomme…Kaikki tekniikkamme, taiteemme, mainetekomme…
Kaikki sivilisaatiot, eläimistö ja kasvisto…Kaikki sivilisaatiot, eläimistö ja kasvisto…
Kaikki rodut ja kaikki uskonnot…Kaikki rodut ja kaikki uskonnot…
Kaikki hallitukset, maat ja valtiot…Kaikki hallitukset, maat ja valtiot…
Kaikkien meidän rakkaus ... ja kaikkien meidän viha...Kaikkien meidän rakkaus ... ja kaikkien meidän viha...
Kuusi miljardia sielua jatkuvassa puristuksessa…Kuusi miljardia sielua jatkuvassa puristuksessa…
Tässä on planeetta Maa.Tässä on planeetta Maa.
earth2_cassini b
JJ
oo
ss
 h h
aa
ll
uu
aa
mm
mm
ee
,,
 v v
oo
ii
mm
mm
ee
 o o
tt
tt
aa
aa
 t t
ää
mm
ää
nn
 k k
uu
vv
aa
nn
oo
pp
pp
ii
tt
uu
nn
tt
ii
nn
aa
 n n
öö
yy
rr
yy
yy
dd
ee
ss
tt
ää
..
..
..
KK
uu
ii
nn
kk
aa
 p p
ii
ee
nn
ii
ää
 m m
ee
 l l
oo
pp
uu
ll
tt
aa
kk
aa
aa
nn
 o o
ll
ee
mm
mm
ee
uu
nn
ii
vv
ee
rr
ss
uu
mm
ii
ss
ss
aa
..
..
..
PP
rr
oo
bb
ll
ee
ee
mm
aa
mm
mm
ee
 j j
aa
 n n
ää
kk
öö
kk
aa
nn
tt
aa
mm
mm
ee
 e e
hh
kk
ää
 m m
uu
uu
tt
tt
uu
vv
aa
tt
,,
kk
uu
nn
 n n
ää
ee
mm
mm
ee
 n n
ee
 t t
ää
ss
ss
ää
 m m
ii
tt
tt
aa
kk
aa
aa
vv
aa
ss
ss
aa
..
..
..
TT
oo
ii
ss
aa
aa
ll
tt
aa
,,
 k k
uu
ii
nn
kk
aa
 h h
aa
uu
rr
aa
aa
ll
tt
aa
 j j
aa
 h h
ee
ll
pp
oo
ss
tt
ii
 s s
ää
rr
kk
yy
vv
ää
ll
tt
ää
pp
ll
aa
nn
ee
ee
tt
tt
aa
mm
mm
ee
 v v
aa
ii
kk
uu
tt
tt
aa
aa
kk
aa
aa
nn
 j j
aa
 k k
uu
ii
nn
kk
aa
 t t
ää
rr
kk
ee
ää
ää
oo
nn
kk
aa
aa
nn
,,
 e e
tt
tt
ää
 s s
uu
oo
jj
ee
ll
ee
mm
mm
ee
  
pp
ii
ee
nn
tt
ää
 s s
ii
nn
ii
ss
tt
ää
pp
ii
ll
kk
kk
uu
aa
mm
mm
ee
..
SS
ii
ll
ll
ää
 m m
uu
uu
tt
aa
 m m
ee
ii
ll
ll
ää
 i i
hh
mm
ii
ss
ii
ll
ll
ää
 e e
ii
 o o
ll
ee
..
 A A
jj
aa
tt
ee
ll
tt
aa
vv
aa
aa
..
..
..
 V V
aa
ii
 m m
ii
tt
ää
??
earth2_cassini b
M
i
k
ä
 o
n
 i
h
m
i
n
e
n
?
Ps 8:4-10Kun minä katselen taivasta, sinun kättesityötä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanutpaikoilleen  - mikä on ihminen!
Kuitenkin sinä häntä muistat.
Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidäthänestä huolen.
Sinä teit hänestä lähes kaltaisesiolennon, seppelöit hänet kunnialla jakirkkaudella.
Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi,asetit kaiken hänen valtaansa:
lampaat ja härät, kaiken karjan, metsänvillit eläimet,
taivaan linnut ja meren kalat, kaikkivesissä liikkuvat.
Herra, meidän Jumalamme, suuri onsinun nimesi kautta koko maailman!
Lähetä tämä jollekin tutullesi.Ehkä autat häntä löytämäänuuden näkökulman siihen, mikätodella on merkittävää elämässä.Lähetä tämä jollekin tutullesi.Ehkä autat häntä löytämäänuuden näkökulman siihen, mikätodella on merkittävää elämässä.
cib1