TULEVAISUUDEN LUKION AVOINTOIMINTAKULTTUURI - KOHTI UUTTAARVIOINTIA JAOPETUSSUUNNITELMAUUDISTUSTA.
NORMAALIKOULUJEN LUKIOIDEN OPH-RAHOITTEINEN HANKE
HTTP://LUTO.WIKISPACES.COM
LUTO
Hankkeen yleiset tavoitteet
Hanke luo harjoittelukoulujen lukioihin niin lukiolaisille kuinopettajille uuden avoimen toiminta- ja työskentelykulttuurin,  jossamyös sen fyysinen oppimisympäristö mahdollistaa yhdessätekemisen ja keskinäisen tukemisen sekä sosiaalisenkanssakäymisen.
Hankkeessa etsitään, testataan ja kehitetään uusia pedagogisiatoimintamalleja digitaalisen teknologian käytölle lukio-opiskelussa.
Hankkeen tavoitteena on lukio-opiskelun henkilökohtaistaminentieto- ja viestintätekniikan mahdollistamien  eriyttämisratkaisujenmyötä.
Hankkeessa monipuolistetaan lukion arviointia prosessiaikaisenarvioinnin ja sähköisten kokeiden näkökulmasta.
Hankkeen tavoite on etsiä ja löytää kehittämisideoita ja ratkaisujalukion uuteen opetussuunnitelmaan ja uudentyyppiseenylioppilastutkintoon.
Konkreettiset tavoitteet 1
Tavoitteen mukaisessa toimintakulttuurissa korostuu niin lukiolaisilla kuinopettajilla yhteisöllinen tekeminen ja oman asiantuntijuuden ja osaamisenjakaminen, vertaistuki ja kuratointi.
Hankkeessa luodaan fyysinen ja tekninen ympäristö tukemaan oppimistaja sosiaalista kanssakäymistä.
Toimintakulttuurin ja -ympäristön muutoksella tuetaan myös perusopetuksessaalkanutta oppilaan aktiivisen roolin vahvistamista ja vuorovaikutteistenpedagogisten käytäntöjen kehittämistä uuden teknologian avulla. (OPS2016-luonnos, pohjana kohta Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen).
Avoimien ja suljettujen, maksuttomien ja maksullisten oppimisalustojen, eridigitaalisten välineiden sekä e-oppimateriaalien arviointi, kehittäminenja tuottaminen, myös yritysyhteistyössä.
Kehitetään joustava ja monimuotoinen opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon mallitieto- ja viestintätekniikan avulla.
Konkreettiset tavoitteet 2
Löydetään ratkaisuja joustavaan kurssien suorittamiseen tai oman osaamisenosoittamiseen ajasta ja paikasta riippumatta.
Kokeillaan sähköistä koeakvaariota yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Luodaan uusia arviointimuotoja lukion kursseihin. Tavoitteena on prosessinaikaisenarvioinnin vahvistaminen ja arvioitavien elementtien määritteleminen, testaaminen jakirjaaminen uuden opetussuunnitelman kehittämistä varten.
Tuotetaan ja testataan vaativuustasoiltaan erilaisia digitaalisia kokeita eri oppiaineisiin.
Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kehittäminen sähköisessä ympäristössäopiskelijan metaprosessien tukemiseksi.
Uusi lukio-opetuksen opetussuunnitelma tulee ohjaamaan lukiot toimimaan uudella tavalla.Hankkeen tavoitteinen avoin toimintakulttuuri, sen moderni fyysinen oppimisympäristö,digitaalisen teknologian soveltaminen ja kehittäminen, prosessiaikainen kurssienmonipuolinen arviointi ja sähköiset kokeet ovat tärkeitä lukion uutta opetussuunnitelmaaluotaessa. Näiden kehittäminen antaa opetussuunnitelman laadintaan arvokasta tietoa.
Hankkeessa toimimisen muotoja
Hankkeen toimijat työskentelevät verkostona. Turun normaalikoulun lukiotoimii hankkeen koordinaattorina. Jokaisessa talossa toimii hankevastaava,joka kokoaa itselleen hanketyöryhmän ohjaamaan toimintaa.
Valtakunnallisesti toimitaan aineryhmäverkostoina, yli oppiainerajatylittävinä ryhminä, ainekohtaisina pienempinä ryhminä ja rehtoriryhmänäsekä ohjausryhmänä..
Verkosto kokoontuu eri kokoonpanoilla yhteisiin seminaareihin. Se pitääonline-kokouksia ja webinaareja, tuottaa materiaaleja tai ajatustenvaihtoaeri alustoilla ja kuulee myös asiantuntijoita hankkeen teemoihin liittyen.Verkoston jäsenet työskentelevät yhteisesti sovittavan suunnitelmanmukaan. Hankkeen ohjausryhmä seuraa tuloksia ja hankkeen etenemistä.Hankkeen avoimilla verkkosivuilla kerrotaan suunnitelmista ja jaetaankokemuksia heti alusta alkaen.
Työnjako
Hanke on sisällöllisesti monimuotoinen. Työnjaostaeri harjoittelukoulujen kesken sovitaan syksyllä2013.
Koulukohtaisten koordinaattoreiden yhteystiedotmahdollisimman pian hankkeen koordinaattorille:katrina.vartiainen ät utu.fi
Viimeistään marraskuussa koulukohtaistenkoordinaattoreiden tapaaminen Turussa.