Opiskelijoiden henkilökohtaisenohjauksen kehittämisentoimenpideohjelma
Tulosten levittäminen pilottitutkintoaloille syksyllä 2012
1.Kolmannen nivelvaiheen ohjauksen sekäopiskelijoiden ura- ja jatko-opintosuunnitelmienkehittäminen
2.Henkilökohtaisen ohjauksen kehittäminen
3.Joustavien opintopolkujen mahdollistaminen
Toimenpideohjelman tavoitteet
HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
Arvio omasta suoriutumisesta
Linkki sähköiseen portfolioon
Sähköinen, kyvyt.fi-portfolio
1. Kuinka tukea opiskelijoidenurasuunnittelua/siirtymistätyöelämään?
  Kyvyt.fi ePortfolio
Kyvyt.fi on palvelu, johonkäyttäjä voi rakentaaportfolion
Jäsenyys ja pääsy portfolioonsäilyy myös valmistumisenjälkeen
Jäseniä palvelussa tällähetkellä lähes 14000 jaoppilaitoksia yli 50
Kyvyt.fi-palvelusta hiemantarkemmin
Palvelun ylläpitäjänä oululainenDiscendum Oy
Mahdollistaa oman profiilin japortfolion luomisen lisäksiryhmien luomisen, chat-keskustelun, bloginylläpitämisen, ystäväpiirinfacebookin tapaan jne.
Käyttäjät omistavat kaikkisisällöt jotka ovat palveluunsaluoneet
Käyttäjä voi itse kontrolloidasisältöjen näkyvyyttä
Palveluun kirjautuminen – ensinMoodleen
Palveluun kirjautuminen
Oman profiilin rakentaminen
Oman portfolion rakentaminen
Oman portfolion rakentaminen
Ohjeita ja neuvoja löydät kyvyt.fi-etusivun alalaidasta, ”linkit jaresurssit”-otsikon alta
Opintojen alkuvaihe
Ohjaustarvekartta
Ohjaustarvearvio
Henkilökohtaisen ohjauksenkehittäminen
Keskiössä opiskelija
Ympärillä erilaiset ohjaustarpeet
Ohjaustarpeiden ympärillä erilaiset tarjolla olevatvaihtoehdot ja ratkaisumahdollisuudet
Ohjaustarvekartta
Opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tarve
(Ote kehittämisryhmän rakentamasta ohjauskartasta)
Motivaatio
Suunnitelmat vielälyhytjännitteisiä
Väärä alavalinta
Henkilökohtaisetkeskustelut
Kasvun myötätapahtuvakypsyminen
Opinto-ohjaaja
17-24-vuotiaat
17-29-vuotiaat
Alle 18-vuotiaat
KOHO
Kestävät koulutus- jauravalinnat
AKU
Ryhmänohjaaja
Kuraattori
Opinto-ohjaaja
Osaamisenlaajentaminen
Tutkinnon osia muistatutkinnoista
Tutkinnontäydentäminen
2+1-malli
Ammatillisetperustutkinnot
Ammatti- jaerikoisammattitutkinnot
AMK-opinnot
Ammatillisetkaksoistutkinnot
Nopeammintyöelämään
Ohjaustarvearvio
Testi on tehty opiskelijan jaohjaajan työvälineeksi.
Mahdollista analysoidaopiskelijan ohjaustarpeidenmäärää ja laatua sekäpäätöksentekovalmiutta jahänen elämäntilanteensahaastavuutta.
James P. Sampson (Floridanosavaltion yliopisto), JukkaLerkkanen (JAOKK)
Henkilö-kohtainen
ohjaus
TOTEUTTAMINEN
VALITSEMINEN
LAAJENTAMINEN/
KITEYTTÄMINEN
TIETOJEN
JÄSENTÄMINEN
OIVALTAMINEN
Olenvalitsemassaammattiuraani
Saavutantavoitteeni
Päätöksenteonvaikeus
Päätöksenteonvaikeus
Sitoutumisenvaikeus
Sitoutumisenvaikeus
Ulkoinenvaikeus
Ulkoinenvaikeus
Tieto- jainformaatio-palvelut
Kevyestituettu ohjaus
Ryhmä-
ohjaus
Jukka Lerkkanen 04/2009
ITSETUNTEMUS
TIETOISUUS MAHDOLLISUUKSISTA
M	ETAKOGNITIOT; ARVIOINTI, KUINKA TEEN PÄÄTÖKSIÄNI
15.2.1011
Jukka Lerkkanen
Ongelmanratkaisu
Miten ylittää lähtö- jatavoitetilanteen välinenkuilu?
Kuinka näkyvä on tavoite?
Kuinka paljon tavoitteensaavuttamiseen  liittyyriskiä?
Kuinka paljon ohjaustatarvitaan tavoitteensaavuttamiseksi?
jukka bridge
Ohjaustarvearvion tuloksena saadaankokonaispistemäärä, joka kuvaa ohjaustarpeenmäärää.
Kokonaispistemäärä saadaan laskemalla kaikki osiotyhteen (32 osiota)
Vastausvaihtoehdot: 0=täysin eri mieltä    1= eri mieltä2= samaa mieltä    3= täysin samaa mieltä
1.Minua ei kiinnosta oikeastaan mikään koulutus taiammattiala. 0   1    2    3
Ohjaustarve
Päätöksenteon vaikeus; laske seuraavat osiot yhteen:1, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 32 (16osiota)
Sitoutumisen vaikeus ; laske seuraavat osiot yhteen: 2,5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 (12 osiota)
Ulkoinen vaikeus; laske seuraavat osiot yhteen: 6, 7,22, 31 (4 osiota)
Ohjaustarpeesta syvemmin
Kokonaispistemäärän lisäksi ohjaustarvearviontuloksena saadaan ulottuvuuksien osiopistemäärät:
Itsetuntemus (1, 9, 17, 25)
Tietoisuus mahdollisuuksista (2, 10, 18, 26)
Oivaltaminen (3, 11, 19, 27)
Tietojen jäsentäminen (4, 12, 20, 28)
Laajentaminen/kiteyttäminen (5, 13, 21, 29)
Valitseminen (6, 14, 22, 30)
Toteuttaminen (7, 15, 23, 31)
Metakognitiot (8, 16, 24, 32)
Ja vielä syvemmälleohjaustarpeeseen
Opiskelijoiden ohjaustarpeitatutkitaan parhaillaan
”Toisen asteen 2. vuosikurssinopiskelijoidenuravalintavalmiudet”
Kaikille Tampereen jaJyväskylän 2. asteen, 2.vuosikurssin opiskelijoille
-> Opiskelijoiden uravalinnanvalmiuksien yhteysammattikorkeakouluopintojen(JAMK, TAMK) etenemiseen sekäopintojen jälkeiseentyöllistymiseen
Joustavien opintopolkujenmahdollistaminen
Yhtenä henkoh-toimenpideohjelmantavoitteena on joustavienopintopolkujen mahdollistamisentukeminen
Kolme pilottipolkua:
Vakio = joustoja opintotarjontaan ylitulosaluerajojen
Kiihdytetty = sote-perustutkinto 2,5vuodessa
Tuettu = 2+1-malli tuetusti
Joustoja opintotarjontaan ylitulosaluerajojen
Taustalla oleva opiskelijacase:englannin preppaustatarvitseva aikuisopiskelija
Näyttötutkintojärjestelmässä eiammattitaitoa täydentäviäaineita, mutta tarvetta onkuitenkin tasaiseen tahtiin
Yhteistyö (PAO+PAIKO) opinto-ohjaajien kautta – kerätäänmahdolliset opiskelijat esim. 2x vuodessa sopivanopiskeluryhmän löytämiseksi
Sote-perustutkinto 2,5 vuodessa
Opiskelijoille, jotka ovatsuorittaneet aiemmanammatillisenperustutkinnon tai lukio-opintoja
3. opiskeluvuosi ->mahdollisuus valitatutkinnon osa sote-ammattitutkinnosta (10 ov)
2+1-malli tuetusti
Olennaista mm. vastuidenjakautuminen, kahden roolinhaasteellisuus - vaatii tarkkkaaetukäteissuunnittelua
Ydinkysymys ja tärkeinlähtökohta: löytääkö opiskelijasopivan työnantajan?
Lisää tietoa ja pohdintoja: