Miten lapsen osallisuus toteutuuläheisneuvonpidossa?
Viranomaisten yhteenvedot: keskittyvätkölapsen tilanteeseen, tulevatko niissä lapsennäkemykset, huolet ja toiveet esille,ymmärtääkö lapsi yhteenvedot, ja pitävätköne hänen mielestään paikkansa
Sosiaalityöntekijän kysymykset:keskittyvätkö lapsen tilanteeseen,ymmärtääkö lapsi kysymykset, ja ovatko nehänen mielestään tärkeitä, hakevatkoratkaisua (myös) lapsen huoliin ja toiveisiin
Suunnitelmat: keskittyvätkö lapsentilanteeseen, onko niissä otettu lapsennäkemykset, huolet ja toiveet huomioon,hakevatko ratkaisua (myös) lapsen huoliin jatoiveisiin
Mukaillen Sarianna Reinikainen. Stakesin Valtakunnallinen läheisneuvonpitoseminaari 6.10.2005
Koollekutsujan, avustajan, muidenläheisten ja viranomaisten toiminta:keskittyvätkö lapsen tilanteeseen, ovatkoselvittäneet ja ottaneet lapsen näkemykset,huolet ja toiveet huomioon, ovatko ottaneetlapsen prosessiin mukaan, pitävätkö lapsentilannetta ja näkökulmaa kokouksissa esillä,ovatko huolehtineet omista tehtävistään jaomasta osuudestaan suunnitelmantoteuttamisessa
Lapsen oma toiminta: keskittyykö omaantilanteeseen, onko mennyt prosessiinmukaan, pitääkö tilannettaan,näkemyksiään, huoliaan ja toiveitaanprosessin aikana ja kokouksissa esillä,huolehtiiko omasta osuudestaansuunnitelman toteuttamisessa
    Dokumentointi                                             Osallistujien toiminta
Käytännön kehittämistä
Ohjeistus lapsenomalle työntekijälle
Lapsen omatiedonanto
       Dokumentointi                          Osallistujien toiminta
Tavoitteena varmistaa, että
1.Lapsen kanssa keskustellaan jo ennen läheisneuvonpitoa
2.Lapsella on mahdollisuus kertoa omista näkemyksistään,
    huolistaan ja toiveistaan
3. Lapsen näkemykset, huolet ja toiveet tulevat kaikkienosallistujien tietoon
4. Lapsen kanssa käydään suunnitelma läpi kokouksenjälkeen
      Lapsen omalla työntekijällä on erityisen tärkeä rooli lapsen mielipiteiden välittäjänä.Tämän mahdollistamiseksi olisi tärkeää, että hän
Valmisteluvaiheessa keskustelee lapsen kanssa ennen läheisneuvonpitoa.Tarkoituksena on auttaa ja tukea lasta selvittämään omia mielipiteitään niinsosiaalityöntekijän esille nostamiin asioihin kuin lapsen muihin mahdollisiintoiveisiin. Mahdollisuuksien mukaan perehtyy yhdessä lapsen kanssa myössosiaalityöntekijän yhteenvetoon ja kysymyksiin.
Tiedonantovaiheessa välittää paikalla oleville aikuisille oman ammatillisennäkemyksen rinnalla myös lapsen mielipiteitä, ajatuksia ja toiveita käsiteltäväksiläheisneuvonpidossa, niiltä osin kuin lapsi on antanut niiden kertomiseen luvan.
Läheisneuvonpidon jälkeen keskustelee lapsen kanssa neuvonpidosta ja käyläpi siellä laaditun suunnitelman. Jos työskentely jatkuu ja osallistuu myösseurantakokoukseen, niin valmistautuu siihen lapsen kanssa samoin kuinläheisneuvonpitoon. Silloin päämääränä on auttaa lasta arvioimaan suunnitelmanhyviä ja huonoja puolia sekä sopia lapsen kanssa se, mitä tästä tiedosta kerrotaanaikuisille seurantakokouksessa.
Juha-Pekka Vuorio ja Salla Hänninen 2007. Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojekti.
Lapsen oma työntekijä
  Valmisteluvaiheessa avustaja
 Keskustelee lapsen kanssa läheisneuvonpidon tarkoituksesta, sen kulusta ja
         sinne kutsutuista ihmisistä.
 Keskustelee viranomaisten yhteenvedoista lapsen kanssa ja selvittää hänen
          mielipiteensä käsiteltävinä oleviin asioihin.
        Selvittää myös muut tärkeät asiat, joita lapsi toivoo läheisneuvonpidossa
          käsiteltävän ja kirjaa ne ylös.
  Läheisneuvonpidossa avustajan tehtävänä on
    Tarkastella asioita lapsen näkökulmasta
    Auttaa lasta ilmaisemaan oma mielipiteensä käsiteltävistä asioista
    Esittää yhdessä lapsen kanssa ne asiat, joihin lapsi toivoo neuvonpidossa aikuisilta
     vastauksia
    Huolehtia, että lapsen asian ratkaiseminen säilyy keskiössä
  Läheisneuvonpidon jälkeen avustaja
 Käy lapsen kanssa läpi suunnitelman ja keskustelee hänen kokemuksistaan
         neuvonpidosta
 Pitää yhteyttä lapseen tai nuoreen ja keskustelee siitä, miten suunnitelma on
          toteutunut
 Valmistautuu lapsen kanssa seurantaan samoin kuin läheisneuvonpitoon
Juha-Pekka Vuorio 2007. Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojekti.
Lapsen avustaja
Lapsen tiedonanto
   Lapsi itse tai lapsen avustaja kertootiedonantovaiheessa lapsen huolista jatoiveista muille aikuisille
 Yhteenvedoissa esiin tulleet asiat
 Sosiaalityöntekijän kysymyksistä esiin tulleet asiat
 Mitkä tahansa muut lapsen elämään liittyvät asiat,joihin hän toivoo vastauksia aikuisilta tai jotkahäntä huolettavat
Vain sellaiset asiat, joiden kertomiseen lapsiantanut luvan
Kokemuksia lapsen omastatiedonannosta
Lapsen avustajat sitoutuneet paremmin rooliinsa
Lapset itse ovat rohkaistuneet kertomaan asioitatiedonantovaiheessa
Lapset esittävät enemmän toivomuksia, puhuvatvähemmän huolistaan ja peloistaan
Lasten toiveita on huomioitu suunnitelmissa
Lasten toiveet konkreettisia, arkeen liittyviä
Esimerkki suunnitelmasta
Julian kesäsuunnitelma
Julia oli itse laatinut kesäsuunnitelmansa, jonka läheiset olivat hyväksyneet ja johon
lastensuojelu vahvisti taloudellisen tukensa.
Julia haluaa kesälomalla viettää aikaa sekä avustajansa että äidin kanssa. Hän
haluaa mennä käymään Kajaanissa ja Savonlinnassa. Lastensuojelu osallistuu
matkakuluihin.
Julia voi mennä koripalloleirille.
Julia haluaisi uuden pyörän ja hän haluaisi, että äiti myös saisi pyörän, jotta he
voisivat pyöräillä yhdessä.  Julian pyörän osalta sovittiin, että äiti etsii edullisen pyörän
ja tekee sen hankkimisesta esityksen lastensuojeluun. Asiasta voidaan sitten neuvotella.
Julia on menossa heinäkuussa Kiljavan leirille.
Nuorisotilalla on kesällä toimintaa, johon Julia voi osallistua, seuraavasti:
ma, ke, pe klo 13-16 ohjattua toimintaa 7-17v. lapsille
to uinti ja ti ulkoliikuntaa tms., joihin pitää ilmoittautua erikseen (aina jos toiminta on
lähialueen ulkopuolella)
Julia toivoo myös, että tädit tulevat kylään kesällä.
Villen 6