TTES- ja TS sopimuksen eroja
1
Kuntapuolen tunti-/kuukausipalkkaisentyöehtosopimuksen eroja
Vuorokautisen ylityön laskenta:tuntipalkkaisella 2 tuntia töidenpäättymisen jälkeen 100%korotus
Viikoittainen ylityö sunnuntainatuntipalkkaisella 200%
Tuntipalkkaiselle myössäännöllisenä työnä tehdystäsunnuntaityöstä 200%, mikäli eiole kyse vuorotyöstä
Ilta- ja yötyölisät kertautuvattuntipalkkaiselle yli- jasunnuntaityöstä
Kuukausipalkkaisella aina 2ensimmäistä tuntia 50%
Kuukausipalkkaisella 5ensimmäistä 50% sekäsunnuntaikorotus, mikäli ei oletehty jo lauantaina viikoittaistaylityötä
2
Työaikakorvaukset, kuten ilta- ja yötyölisä, lauantain korotus,sunnuntainkorotus (100%) työssäolon ajalta maksettu arkipyhäkorvaus ym.korottavat keskituntiansiota, jota maksetaan vuosiloman ja sairausajanajalta.
Vuosiloman ajalta KTA:n mukaista maksetaan koko vuosiloman ajalta 1,5kerrottuna. Toisin sanoen kuukausipalkkaiseen verrattuna ns, lomarahanosuus myös ns. pidennyspäiviltä.
Varallaolokorvauksien laskentapohja on tuntipuolella KTA:n mukaan.
Tuntipalkkaisen tossurahan 1 tunnin KTA, kuukausipalkkaisten  hälytysraha(40€),
Tuntipalkkaiselle maksetaan palkkaa keskimäärin 166,39 tunniltakuukaudessa joka on huomioitu seuraavissa laskentaesimerkeissä.
Tuntipalkkaiselle ei voida antaa sunnuntai- ja ylityökorvauksia vapaana,ellei siitä sovita paikallisella työehtosopimuksella.
3
TYÖNTEKIJÄN PALKKAUKSEN MUUTTAMINENANSIOTASOA ALENTAMATTA TUNTIPALKKAISESTAKUUKAUSIPALKKAAN
Lähtökohtana on tuntipalkkaisen työntekijän, jonka keskituntiansioilman työaikakorvauksia on esimerkiksi vuoden ajalta.
Keskituntiansio pitää sen jälkeen korottaa laskentajakson jälkeentoteutettujenpalkankorotusten määrällä
Laskentaesimerkeissä tulevat huomioiduksi työolosuhdelisät jatuntipalkkaisten työntekijöiden erilainen vuosiloma-ajan palkkaus.
4
Esimerkki 1
Muutetaan tuntipalkkaisen työntekijän, jonka keskituntiansio ilmantyöaikakorvauksia on 11.46€ ja jolla on oikeus 38:n päivän vuosilomaan,palkkaus ansiotasoa alentamatta tuntipalkkauksestakuukausipalkkaukseen.
1. Selvitetään vuoden palkallisten tuntien lukumäärä. Vuoden viikkojenlukumäärä keskimäärin 52,2. Kerrotaan 52,2 viikkotuntimäärällä eli38,25:llä.  > 52,2 x 38,25 = 1996,65 tuntia
2. Lisätään tuntipalkkaisen työntekijän lomarahaosuus. Se on 38 päivänosalta. > 19 x 7,65 = 145,35 yht. 2142,00 tuntia
3. Lasketaan tuntipalkkaisen työntekijän vuosipalkka lomarahoineen.>2142,00 tuntia x 11,46€/tunti= 24 547,32€
5
4. Lasketaan tuntipalkkaisen työntekijän kuukausipalkka lomarahoineen.> 24 547,32€ / 12 kk = 2 045,61
5. Vähennetään 1/12 kuukausipalkkaisen työntekijän lomarahasta.Suoritetaan lasku käyttäen johdettua kerrointa 0,943. >0,943 x 2045,61€/kk = 1929,01 €/kk
6. Muuntamisen lopputuloksena kuukausipalkaksi saadaan 1 929,01 €(1929,01 : 11,46 = 168,32)
Ja lopuksi
Ts- sopimuksen erillislisä;
II LUKU PALKKAUS 14 Erillislisä
      2 mom. Erillislisä poistuu tai pienenee tehtäväkohtaisen palkankorotuksia vastaavasti ellei jäljempänä toisin määrätä
6
LASKELMA VUOSILOMAPALKAN EROISTA
Mikäli työntekijällä on pitämättömiä vuosilomapäiviä siirryttäessätuntipalkalta kuukausipalkalle:
Tuntipalkkaisella työntekijällä on kuukausipalkalle siirtymähetkellä 13vuosilomapäivää jäljellä 38 lomapäivästä.
KVTES:n 18 §:n 4 momentin mukaan maksettava hänelle pitämättäolevan loman osa seuraavasti:
13/38 x koko lomaraha ( 12 x 6 % x varsinainen kuukausipalkka )
Tuntipalkkaisen KTA = 13 €, joten uusi palkka = 168.33 x 13 € = 2188.29€/kk.
Maksetaan KVTES:n mukaan:
0.342 x (72% x 2188.29) = 0.342 x 1575.57 = 538.84€
Olisi maksettu TTES:n mukaan:
0.5 x 13 x 7.65 x 13€ = 646.43€       (erotus – 107.59€)
7
 TS- sopimus noudattaa KVTES:n määräyksiä sellaisenaan, kuin nekulloinkin ovat voimassa sopimuksessa
I LUKU Yleinen osa 3 ja 5-10
III LUKU Työaika
IV LUKU VUOSILOMA
V LUKU Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat
VI Kustannusten ja luontoissuorituksien korvaukset
VII LUKU Luottamusmiehet
VIII Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
Liite 10 Vammaisten työllistymistyötä koskevat erityismääräykset
Liite 11 Talonmiesten työaika
Liite 15 Liukuva työaika
Liite 16 Matkakustannusten korvaukset
Kiitoksia mielenkiinnosta!  JHL  pääluottamusmies Liisa Majanen
8