LTlogogif3cm
LT_sana
NAPPI_CMYK_PIENI
Oikeusliikkuamaastossa
Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua maastossa maa-alueellailman maanomistajan tai -haltijan lupaa. Valtion omistamille maille luvanmyöntää Metsähallitus
Erityislupaa ei tarvita virallisilla moottorikelkkareiteillä, omalla taihallitsemallaan maa-alueella ja jääpeitteisillä vesialueilla liikuttaessa.
Ajouralla ajetaan oikealla
LTlogogif3cm
LT_sana
NAPPI_CMYK_PIENI
moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saaliikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidämaastossa maa-alueella ilman maan-omistajan tai -haltijan lupaa.
Jokaisella on oikeus liikkua jääpeitteisellävesialueella, siten kuin siitä säädetäänvesilaissa, jollei tämän lain säännöksistämuuta johdu. Jos liikkumiseen tai toimintaantarvitaan vesialueen omistajan tai haltijanlupa, yhteisen vesialueen osakaskunnansuostumuksesta päätetään yhteisaluelainmukaisesti. Jos kysymys on yleisestävesialueesta, luvasta päättää seviranomainen tai valtion laitos, jonkahallinnassa alue on.
LTlogogif3cm
LT_sana
NAPPI_CMYK_PIENI
Yhtenevä pukeutuminen
Ajo-oikeus
 Moottorikelkkaa saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö.Moottorikelkkaa ei saa luovuttaa alle 15-vuotiaan kuljetettavaksi
 Säädetty ikävaatimus ei koske moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaaajettaessa yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla taikka tehdas-,satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella.
  Virallisella kelkkareitillä, tietä ylitettäessä tai poikkeustapauksessa tiealueellaajettaessa tarvitaan vähintään T-luokan ajokortti
 
LTlogogif3cm
LT_sana
NAPPI_CMYK_PIENI
Maasto-ajoneuvonkäyttö tiellä
Maastoajoneuvoa eisaa käyttää tiellä.Moottorikelkalla saakuitenkin ylittää tientai sillan.
Useita
 Moottorikelkkaa saa kuitenkin erityistilanteissa   tarpeellista varovaisuutta noudattaen tilapäisesti   kuljettaa tiellä käyttäen tällöin ensisijaisesti tien   auraamatonta osaa.
LTlogogif3cm
LT_sana
NAPPI_CMYK_PIENI
Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan tielläyleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua,rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toriasekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua taiyleisesti liikenteeseen käytettyä aluetta.
Maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä. Kelkalla saakuitenkin ylittää tien (ei moottoritien tai –liikennetienyli) tai sillan. Jos suoritettava kuljetustehtävä taimaaston olosuhteet tekevät maastossa liikkumisenkohtuuttoman vaikeaksi taikka jos sitä on pidettävätien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena,moottorikelkkaa saa kuitenkin tarpeellistavarovaisuutta noudattaen muutoinkin tilapäisestikuljettaa tiellä käyttäen tällöin ensisijaisesti tienauraamatonta osaa.
LTlogogif3cm
LT_sana
NAPPI_CMYK_PIENI
Provokaatio
Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa – maastossakin
Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2promillea alkoholia veressä.
Huumeilla nollaraja, poikkeuksena lääke jota käyttää lääkärinmääräyksestä (ei saa heikentää ajokuntoa).
LTlogogif3cm
LT_sana
NAPPI_CMYK_PIENI
Clone of Reki
Nopeusrajoitus
 Moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa- alueella on 60 km/h.
Jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu nopeus on 80 km/h.
Mikäli moottorikelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetetaan henkilöitä, onsuurin sallittu nopeus maastossa kuitenkin enintään 40 km/h.
Reki ja siihen liittyvät asiat
LTlogogif3cm
LT_sana
NAPPI_CMYK_PIENI
Yhtenevä pukeutuminen
Suojakypäränkäyttö
Moottorikelkan kuljettajan ja kyydissä olevan matkustajan on ajon aikana käytettävämalliltaan hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muuerityinen syy sitä estä.
Kuljettajan velvollisuus on huolehtia, että alle 15-vuotias lapsi käyttää suojakypärää.
Kypäräpakko koskee myös avonaisessa reessä olevaa matkustajaa
Poikkeuksen kypäräpakosta muodostavat eräät ammattiryhmät kuten esim. poron- jametsänhoitotehtävissä olevat
LTlogogif3cm
LT_sana
NAPPI_CMYK_PIENI
Poikkeukset suojakypärän käyttövelvollisuudesta
Tieliikennelaissa säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske:
 
kolmipyöräisen mopon, kolmipyörän, kevyen nelipyörän eikä nelipyörän kuljettajaa jamatkustajaa, jos ajoneuvo on varustettu umpinaisella ohjaamolla,
turvavöin ja suojakaarella tai -katoksella varustetun kaksipyöräisen moottoripyörän jamopon suojakaaren tai -katoksen suojassa olevaa kuljettajaa ja matkustajaa,
invalidimoottoripyörän tai invalidimopon kuljettajaa,
liikenteen valvonnassa tai muussa virkatehtävässä olevaa, jos kypärä haittaa tehtävänsuorittamista,
moottoripyörän ja mopon tarkastusta suorittavaa katsastajaa,
poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, energiansiirto- tai televerkostotöissä taikkaverkontarkastustehtävissä olevaa moottorikelkan kuljettajaa ja matkustajaa,
umpinaisessa perävaunussa olevaa moottorikelkan matkustajaa,
museomoottoripyörän, -mopon ja -moottorikelkan käyttäjää erityisesti järjestetynajotapahtuman aikana.