NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Maksulliset ja avoimet aineistot:tieteellisten julkaisujen jakelumuutoksessa
Tiedekustantaminen murroksessa, 19.8.2011
Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Tieteellisen kustantamisen murros
Globaali ilmiö: tieteellisten monografioiden myyntiluvut laskeneet jo1970-luvulta lähtien (Thompson 2005)
Taustalla mm. julkaisujen määrän kasvu, kirjastojenhankintabudjettien supistuminen, hankinnan määrärahojensiirtyminen muihin julkaisutyyppeihin
1990-luvulta lähtien elektronisten aineistojen ja verkon kautta tapahtuvanjakelun yleistyminen nopeuttanut muutosta
Monilla aloilla syrjäyttäneet painetut aineistot lähes kokonaan
Vaatinut jakeluun soveltuvan teknisen infrastruktuurin rakentamista
Aineistot käyttöön yliopistojen kampuksilla ja etäyhteyksien kautta myöshenkilökunnan ja opiskelijoiden kotikoneilta käsin
Sähköiset lukulaitteet (IPad ym.) uusin haaste
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Kirjastot tieteellisten aineistojen hankkijana
Tieteelliset kirjastot ja ”the Big Deal”
Kansainvälisten kustantajien ja aggregaattorien kokoamat suuretaineistopaketit
Yhä suurempi osa määrärahoista sidottu pääasiassa kansainvälisiätieteellisiä lehtiä sisältävien aineistopakettien hankintaan
Seuraus: kirjastoilla yhä vähemmän rahaa monografioiden hankintaan
Suomessa pääosa elektronisten aineistojen hankinnoista tapahtuukeskitetysti Kansalliskirjaston yhteydessä toimivan FinELibin kautta
Vuonna 2010 yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitoksetkäyttivät elektronisten aineistojen hankintaan yli 20 miljoonaa euroa
Kotimaisten aineistojen osuus FinELibin hankintamenoista pieni,yhteensä vain muutamia prosentteja
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Open access –julkaiseminen vaihtoehtona
Kansainvälinen open access –liike ajanut tieteellisen tiedon jatieteellisten julkaisujen vapaata saatavuutta 2000-luvun alusta lähtien
Lähtökohta: pääosin julkisella rahoituksella tuotettujen tutkimustulostentulisi olla vapaasti saatavilla
Toisaalta taustalla myös tieteellisen kustannustoiminnan keskittymisenkirjastoille aiheuttamat ongelmat
Tieteellinen kustantaminen kansainvälisesti miljardiluokan bisnestä,jossa tehdään suuria voittoja
Kestämätön tilanne kirjastoille: aineistopakettien hinnat nousevathuomattavasti nopeammin kuin kirjastojen hankintamäärärahat
Tavoitteena sekä luoda vaihtoehtoisia levityskanavia tieteellisillejulkaisuille että painostaa kansainvälisiä kustantajia laskemaan hintojaan
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Open access ja tieteelliset lehdet
Open access -lehdet yleistyneet, mutta hitaasti
Tutkijat kannattavat periaatteessa avointa saatavuutta, muttahaluavat kuitenkin julkaista arvostetuimmissa lehdissä
Myös open access –julkaiseminen vaatii resursseja
Open access voi olla myös bisnesmalli: tilausmaksujen sijaantulonlähteenä kirjoittajamaksut (PLoS, BioMed Central)
Kansainvälisen keskustelun mustavalkoisimmat argumentit eivätsellaisenaan sovitettavissa Suomeen
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit usein vain osa sisällöstä, myöstieteellisten seurojen jäsenlehtiä tai ammattilehtiä
Kotimaisten lehtien tilausmaksuista ei merkittäviä kustannuksia
Tieteellisten julkaisujen verkkojakelu yleistynyt melko hitaasti: esim.Elektra-palvelussa mukana vain noin puolet keskeisistä lehdistä
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Julkaisuarkistot ja rinnakkaistallentaminen
Lähes kaikilla suomalaisilla korkeakouluilla oma julkaisuarkisto
Joko kokonaan oma palvelu tai osa laajempaa kansallista palvelua,joita ovat Kansalliskirjaston ylläpitämät Doria ja Theseus
Rinnakkaistallentaminen: kirjoittajat tallentavat maksullisissa lehdissäilmestyneet artikkelinsa myös avoimeen julkaisuarkistoon
Tallennusvelvoitteita toistaiseksi kolmessa yliopistossa (HY, TaY, JyU)ja ammattikorkeakouluissa
Pääkohteena vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Kustantajilta pyritty keräämään tietoja rinnakkaistallennuksenehdoista (saako tallentaa? mikä versio? miten pitkä embargoaika?)
Rinnakkaistallennus lähtenyt liikkeelle melko matalalla profiililla
Suomalaisten julkaisuarkistojen sisältö varsin heterogeenistä –rinnakkaistallennettujen tieteellisten artikkelien osuus toistaiseksi pieni
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Millaisia kokotekstiaineistoja suomalaisissajulkaisuarkistoissa on (tammikuu 2011)?
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Sisältötyypit eri julkaisuarkistoissa (tammikuu 2011)
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Suomalainen menestystarina:väitöskirjat verkkoon
Väitöskirjojen ja muiden opinnäytteiden verkkojulkaiseminen lähti useissayliopistoissa liikkeelle jo vuosituhannen vaihteessa
Taustalla oli väitöskirjojen määrän voimakas kasvu: niidenjulkaiseminen söi yhä suuremman osan julkaisutoiminnan resursseista
Haluttiin alentaa kustannuksia leikkaamalla painosmääriä ja siirtymälläelektroniseen jakeluun
Tilanne vuonna 2011
Suomalaiset väitöskirjat jo melko kattavasti verkossa, vaikkatieteenalakohtaiset erot yhä suuria
Esim. HY:ssä vuosina 2008-2010 yhteensä 1372 väitöskirjaa, joista1153 (84%) ilmestyi myös verkkojulkaisuna
Lähes kaikki suomalaiset artikkeliväitöskirjat ilmestyvät verkossa(ainakin yhteenveto-osa), monografioista sen sijaan vain osa
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Elektroniset väitöskirjat Helsingin yliopistontiedekunnissa 2008-2010
kaavio1.png
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Esimerkkejä verkkojulkaisujen käytöstä (Doria)
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Julkaisut tieteellisessä meritoitumisessaja tutkimuksen arvioinnissa
Tieteellisen kustantamisen kaksoisrooli
Julkaiseminen palvelee tieteellisen tiedon välitystä ja tutkijoidenmeritoitumista
Toisaalta myös kaupallista toimintaa, jonka pitää olla ainakin jollaintasolla taloudellisesti kannattavaa
Kansallisen julkaisurekisterin rakentaminen ja Julkaisufoorumi-hanke
Tieteellisten julkaisujen laadun merkitys yliopistojen toiminnanarvioinnissa ja rahoituksen kriteerinä korostuu
Käytännössä tutkimustoiminnan laadunarviointi ulkoistettu suureltaosin tieteellisille kustantajille
Kustannettujen tieteellisten monografioiden arvostus monilla aloilla
Humanistis-yhteiskuntatieteellisellä alalla edelleen keskeisessäroolissa tutkijoiden meritoitumisessa
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut2
NISSILÄ_kirjastoverkkopalvelut
Tieteellisen monografian tulevaisuus?
Ongelma: Julkaisujen tieteellinen arvo ei välttämättä korreloi niidenkaupallisen potentiaalin kanssa
Esim. väitöskirjojen julkaiseminen sellaisenaan suurelta osintaloudellisesti kannattamatonta
Tieteellisen julkaisutoiminnan jakautuminen
Toisaalta varsinaiset kustannetut teokset (painetut ja elektroniset)
Toisaalta verkon kautta tapahtuva tieteellisten tekstien jakelu (esim.julkaisuarkistoon tallennetut opinnäytteet, sarjajulkaisut jaomakustanteet), johon ei liity kaupallisia intressejä
Mitä vaikuttaa julkaisujen arvostukseen?
Julkaisufoorumi-hankkeessa keskusteltu monografiaväitöskirjojenarvostuksesta: päädyttiin siihen, että väitöskirjasarjoja ei luokitellaerikseen, vaan koko suomalaisten yliopistojen väitöskirjatuotantomääriteltiin yhdeksi tieteelliseksi julkaisukanavaksi