Vapaaehtoistoiminnan johtaminen
13.11.2013 - Vesala
Anne Laimio
Jokainen vapaaehtoinenansaitsee
kestävät toiminnan rakenteet jahyvän johtamisen!
Johtaminen on strategioidenja suunnitelmien laatimista janiiden toteuttamisenorganisoimista suunnitellullatavalla ja jollakin on siitävastuu.
Johtamisella onvaikutustatoiminnantuloksellisuuteenjavapaaehtoistensitoutumiseen jajaksamiseen.
Asioidenjohtaminen
Ihmistenjohtaminen
Itsensä johtaminen
asiajohtaminen
Johtamisen taustalla onstrategiset tavoitteet, mihintoiminnalla pyritään millaisiatekoja tavoitteiden saavuttaminenedellyttää.
Vapaaehtoisten ammatillinen tuki
Yksilöllinen tuki
Rekrytointiprosessi
Yhteydenpito
Henkilökohtainen ohjaus
Kirjallinen materiaali
Kollektiivinen tuki
Perus- jatäydennyskoulutus
Palkitseminen jahuomioiminen
Vertaistuki
Työnohjaus
Juhani Rantanen MLL
annelaimio@gmail.com
Ihmisten johtaminen
 Motivaation ylläpitäminen,
osaamisen varmistaminen jajaksamisesta huolehtiminen ovatihmisten johtamisen keskeisiätyövälineitä.
Laadukkaasti järjestetyn vapaaehtoistoiminnanperiaatteet
Taustayhteisön motiivi ja sitoutuminen
Tehtävänkuvaukset
Koulutus
Perehdytys
Ohjaus
Tuki
Huomioiminen
Riskien hallinta, vakuutukset
Seuranta ja arviointi
9
Toimintakulttuuri muutoksessa
annelaimio@gmail.com
Kokemusasiantuntijuuden arvostus nousussa
”Muilta asiantuntijoilta vaaditaan asennemuutosta siihen, ettäomakohtaisiin kokemuksiin perustuva tieto otetaan tosissaanasiantuntijatiedon rinnalle ja että sitä arvostetaan. Asiakkaan ja potilaankokemustieto, ammattilaisen koulutuksen ja kokemuksen kauttasaavuttama tieto ja tutkimustieto täydentävät toisiaan. On löydettävätasapaino, jossa näitä kaikkia pystytään hyödyntämään.” (Tesso 25.9.13)
Potilasosallisuus
”Potilaiden osallisuuden tukeminen ja vahvistaminen edellyttää useinmuutoksia henkilöstön työtavoissa ja asenteissa.”  (Rampe –hankkeennettisivut)
Omahoito
   Omahoito on omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista.Omahoito on myös sairauksien ennaltaehkäisyä ja -hoitoa. Omahoitotarkoittaa myös sitä, että sitoudut saamiisi hoito-ohjeisiin ja noudatat niitävoimavarojesi mukaan mahdollisimman hyvin.”
Toimintakulttuuri muutoksessa
Arkeen voimaa –ryhmät
http://patienteducation.stanford.edu/programs/cdsmp.html
Potilasohjaus
Terveydenhuoltolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
11
Sosiaalityön kolmioitumismalliMüller-Kohlenberg
annelaimio@gmail.com
  asiakas, ihminen
koulutukseen ja tietoon                        arkielämästäperustuva apu                         selviytyminen
ammattilainen              vapaaehtoinen  rekrytointi ja tukeminen, ym.
Vertaistuki asettaa muodollisen tilalle epämuodollisen, tieteellisyydentilalle kokemuksellisuuden ja asiakassuhteen tilalle ihmissuhteen.”Nylund 2000
Työnohjaus
Työnohjaus on järjestelmällistä, tavoitteellista toimintaa,joka toistuu säännöllisesti.
Työnohjauksen sisältö nousee ohjattavan työstä jaohjattavasta työntekijänä.
Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen kasvu, työssäselviytyminen ja työn tai organisaation kehittäminen.
Työnohjaus on keino tarkastella työtä, siihen vaikuttaviarakenteita, odotuksia, rooleja ja tunteita.
 MOTIVAATIO – JAKSAMINEN - OPPIMINEN
annelaimio@gmail.com