PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Funktionaalinen tulonjakoSuomessa: katsaustutkimustuloksiin
13.2.2009  Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Pekka Sauramo
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Esityksen  sisältö
1)Peruskäsitteitä
2)Funktionaalisen tulonjaon kehityksen peruspiirteetSuomessa aggregatiivisen aineiston valossa
3)Mitkä ovat  oleellisimmat  funktionaalisen tulonjaonkehitykseen liittyvät  kysymykset?
4)Muutama sana  funktionaalisen tulonjaon määräytymistäkuvaavasta valtavirta(makro)teoriasta
5)Suomalaisen makrotaloudellisen tutkimuksen antamattulkinnat  funktionaalisen tulonjaon kehityksestä
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Kaksi tautologiaa:1) Palkkojen osuus laskee, jos reaaliset työvoimakustannukset W/P nousevathitaammin kuin työn tuottavuus Q/N.2) Palkkojen osuus laskee, jos hinnat P nousevat nopeammin(tai laskevat hitaammin) kuin yksikkötyökustannukset WN/Q.Oleellinen kysymys:Minkälaisia  esim. yo. tautologioita hyödyntäviä funktionaalisentulonjaon kehitystä Suomessa selittäviä syy-seuraus –suhteitaesitteleviä tulkintoja on esitetty?
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Palkansaajakorvausten osuus kokokansantaloudessa ja yritystoiminnassa 1960-2002
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Työn ja pääoman välinen tulonjako yrityssektorissa1975-2006
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Työn ja pääoman välinen tulonjako teollisuudessa1975-2006
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Työn ja pääoman välinen tulonjako tietyilläpalvelualoilla ja rakentamisessa 1975-2006
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Työn tuottavuus ja  reaaliset työvoimakustannuksetyrityssektorilla 1975-1999
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Kolme oleellista makroaineiston synnyttämää  kysymystä:
1.Miksi palkkojen osuus (yrityssektorilla) laski vuosina 1992-1994?
2.Miksi palkkojen osuus (yrityssektorilla)  on  laskenutpysyväisluonteisesti?
3.Onko uusi taso tasapainotaso?
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Pari sanaa teoriasta
1.Uusklassisen tuotantoteorian perustulos:
     - jos hyödyke- ja työmarkkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu ja jostyöpanosten hinnat vastaavat niiden rajatuottavuuksia,funktionaalisen tulonjaon (edustavassa yrityksessä) määräävättuotantoteknologia ja sen muutokset yhdessä suhteellisten hintojenja niiden muutosten  kanssa
2.Keskeisin jatkotulos:
      - jos ay-liikkeellä on neuvotteluvoimaa ja yrityksillähinnoitteluvoimaa, ay-liike ja yritykset voivat vaikuttaafunktionaaliseen tulonjakoon (kamppailu mark up –tekijöistä)
       - tekijöillä, jotka vaikuttavat ay-liikkeen neuvotteluasemaan jayritysten hinnoitteluvoimaan,  voidaan selittää  funktionaalisentulonjaon kehitystä Suomessa
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Keskeisiä tutkimustuloksia
1.Makrotulkintoja ei ole  perustettu  sellaisenaan uusklassisentuotantoteorian perustulokseen (suhteellisethinnat&tuotantoteknologia&rajatuottavuusehot)
2.Kilpailun heikkenemistä on pidetty tärkeimpänä syynä palkkojenosuuden laskuun (Ripatti ja Vilmunen  2001)
3.Ay-liikkeen neuvotteluaseman heikkenemistä on pidetty tärkeimpänäsyynä palkkojen osuuden pysyväisluonteiseen laskuun (Sauramo)
     - korkean työttömyyden takia ay-liike  hyväksyi  palkkojen osuudenlaskun, mikä on näkynyt historiaan verrattuna matalinapalkankotuksina
     -  uusi alentunut palkkojen osuuden taso ei ole vastannutkansantalouden  tasapainoa: täystyöllisyystasoa korkeampaatyöttömyyden tasoa on vastannut  kansantalouden tasapainotasoaalhaisempi   palkkojen osuuden taso
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Työttömyysaste  ja palkansaajakorvausten osuusyritystoiminnassa 1960-2003
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Palkansaajakorvausten ja työttömyysasteen välinenyhteys  yritystoiminnassa 1962-2003
1.Palkkakäyrä  (yhteisintegroituvuusrelaatio)
    ln(WN/PQ) = 4,82 – 0,13ln(U%)
  2. Dynaaminen palkkayhtälö
∆ln(WN/PQ)t = -0,34 ∆ln(U%)t-1   - 0,22(ln(WN/PQ) -  4,82 + 0,13ln(U%))t-1
PT 4-värimerkki
PALKANSAAJIEN
TUTKIMUSLAITOS
Yhteenvetoa
1.Makroaineistojen käyttöön perustuvissa tulkinnoissa korostuukilpailun heikkeneminen hyödykemarkkinoilla tai ay-liikkeenneuvotteluaseman heikkeneminen
2.Makrotulkinnoissa on luontevaa lähteä siitä että pysyväisluonteinenpalkkojen osuuden lasku ei kuvaa  uutta kansantaloudentasapainotilaa vaan on yksi pysyväisluonteisen työttömyysongelmankuvastaja
3.Eri toimialoilla kehitys on ollut hyvinkin erilaista. Joillakin aloilla(erityisesti teollisuudessa) korostuu työn tuottavuuden ripeä nousu,joillakin  hintakehitys (rakentaminen, tukkukauppa)
4.Erilaista kehitystä ei voida kuvata tyhjentävästi yhdellä edustavanyrityksen mallilla. Kannattaa käyttää  myös analyysikehikoita, joissaon luovuttu edustavan yrityksen mallista ja pelkästäänaggregatiivisen aineiston käyttämisestä.