Lehtinen/27.11.2008
Laatujärjestelmämarjatiloilla/jatkojalostajalla
Ulla Lehtinen
Oulun yliopisto
Lähiruokaa markkinoille -hanke
p. 040-5787644
MCj01232210000[1]
Lehtinen/27.11.2008
Laatu ?
Alkuperä:Lad (venäjää) rauha, sopisointu,liitos,sauma, järjestys
Laadun käsite on ajan kuluessa muuttunut
Laadun tulisi olla määriteltävissä
Liiketoiminnassa laatu on suhteessa asiakkaaseen
Laatu on tuotteen tai palvelun kyky täyttää asiakkaan tarpeetja odotukset (Keran laatutyökirja,1995)
Lehtinen/27.11.2008
 LAADUN TASOT
 
TUOTELAATU
TOIMINTOJEN LAATU
TYÖ PROSESSIT RAAKA-AINEET
YRITYKSEN LAATU
 
JÄRJES-
TELMÄT
JOHTA-
MINEN
HENKI-
LÖSTÖ
TUOTANTO-
VÄLINEET
Lehtinen/27.11.2008
LAADUN VARMISTUS-JAHALLINTAJÄRJESTELMIÄ
LAKISÄÄTEISET PAKOLLISET JÄRJESTELMÄT
OMAVALVONTA (ELINTARVIKEYRITYKSET)
Elintarvikkeita valmistavan on varmistettava itse, etteituotteista aiheudu vaaraa kuluttajalle. On laadittava jatoteutettava valvontajärjestelmä
-Elintarvikkeiden alkutuotanto: toimijalla on oltava kirjallinenselostus, miten hän alkutuotantopaikalla hoitaa hygienian jaturvallisuuden kannalta keskeiset asiat.
-LÄÄKKEIDEN ja ROHDOSTEN VALMISTUS
Lääketehtailta  edellytetään tuotannon laadunvarmistus-järjestelmää (GMP)
Lehtinen/27.11.2008
LAADUN VARMISTUS-JAHALLINTAJÄRJESTELMIÄ
oVAPAAEHTOISET JÄRJESTELMÄT
oISO 9000 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ
oISO 14000 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ
oBS 8800 TYÖTERVEYS –JATYÖTURVALLISUUJÄRJESTELMÄ
oYRITYS- JA ALAKOHTAISET JÄRJESTELMÄT
oISO 22000 elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä
Lehtinen/27.11.2008
ISO 9000: Mitä on?
Kyseessä on luettelo asioista, jotka täytyy ollamääriteltyjä ja kuvattuja
Dokumentointivaatimus 7 kertaa, tallennevaatimus 15kertaa.
ISO sanoo, mitkä asiat täytyy olla kunnossa, muttayritys päättää, miten se hoitaa ne asiat kuntoon
ISO ei ota kantaa tuotteen tasoon, mutta yrityksenon määriteltävä tuoteominaisuudet
“ISO on asiakkaan puolella” eri keinoin varmistetaan,että asiakas saa sen, minkä uskoo saavansa.
Lehtinen/27.11.2008
LAATUJÄRJESTELMÄ ISO 9000
Ei ole pakollinen
Maailmanlaajuinen perusjärjestelmä  eritoimialoille
”Laadun varmistuksen ajokortti”
Laadun kehittämisen työkalu
Havaittuja ongelmia:
Tehdään liian monimutkainen: ” liikaapaperia”
Ylläpito, kehittäminen
Lehtinen/27.11.2008
L
a
a
d
u
n
h
a
l
l
i
n
t
a
j
ä
r
j
e
s
t
e
l
m
ä
n
 o
s
a
t
1
 
Laatukäsikirja
”Toimintakansio”
   Työohjeet , omavalvonta
Viiteaineisto
-sisäiset
-ulkoiset
Lehtinen/27.11.2008
Toimintajärjestelmä
Laadunhallinta-, ympäristö- ja TTT-järjestelmäyhdessä
Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001
Ympäristöjärjestelmä ISO 14000
TTT-järjestelmä = työterveys- jaturvallisuusjärjestelmä (OHSAS 18001)
Lehtinen/27.11.2008
Laatujärjestelmän sertifiointi
Ulkopuolisen tahonmyöntämä
Maksullinen
Ei pakollinen
Tukee markkinointia
laatusertifikaatti_400
Lehtinen/27.11.2008
LAATUJÄRJESTELMÄNRAKENTAMINEN
ON HYVÄ TAPA KÄYDÄ LÄPI YRITYKSEN TOIMINTA
SISÄLTÖ AINA YRITYSKOHTAINEN
NYKYTILAN ARVIOINTI
PUUTTEET, TAVOITTEET
ERI TOIMINTOJEN JA PROSESSIEN LÄPIKÄYNTI
LAATUKÄSIKIRJAN JA TYÖOHJEIDEN LAATIMINEN
KÄYTTÖÖNOTTO
TOTEUTUS
SERTIFIOINTI, JOS TARPEEN
RAKENTAMISEEN VARATTAVA AIKAA
Lehtinen/27.11.2008
ISO 9000; jatkuva parantaminen
Asiakkaat
Sidos-ryhmät
Tar-peet
Vaati-
mukset
Johdon
vastuu
Resurssien
hallinta
Toiminnan
prosessit
Mittaaminen,
analysointi,
 parantaminen
Tyyty-
väisyys
Asiak-
Kaat
Sidos-
ryhmät
Tuotteet &
Palvelut
Lehtinen/27.11.2008
shopcart
L
a
a
t
u
j
ä
r
j
e
s
t
e
l
m
ä
 l
u
o
 l
i
s
ä
a
r
v
o
a
 !
KIITOKSIA!