Budjetoinnin eri muodot
Budjetointi
Budjetointi on budjettien suunnittelua jalaatimista
 budjettien käyttöä yritystoiminnan ohjauksessasekä budjettien toteutumisen seurantaa
 erojen analysointia ja korjaavien toimenpiteidensuunnittelua.Budjetoinnilla voidaan vaikuttaa henkilöstönsitouttamiseen yrityksen tavoitteisiin ja se ontulosjohtamisen keskeinen instrumentti.
Budjetoinnin edut
Budjetointi auttaa tavoitteidentäsmentämisessä ja ohjaa toiminnansystemaattiseen suunnitteluun.
Motivoi ihmisiä saavuttamaan tavoitteita.
Ennustettavissa oleviin ongelmiin /mahdollisuuksiin voidaan varautuaetukäteen.
Toiminnalla on selkeä suunta jatoteutunutta toimintaa on helppo arvioidajälkikäteen.  
Budjettikausi
Vuosibudjetti on yleensä kalenterivuodenmittainen. Se voidaan jakaa lyhyempiinajanjaksoihin, kuten neljännesvuosiin taikuukausiin.Jatkuvassa, eli rullaavassa budjetoinnissabudjettia päivitetään usein.Kehysbudjetti on kahdesta kolmeen vuottapitkä.Pitkän jänteen suunnitelma on 3-10 vuotta(=strateginen suunnittelu).
Budjettijärjestelmä
Budjettijärjestelmä koostuu yrityksessä käytössäolevista budjeteista ja niiden välisistäyhteyksistä.
 Pääbudjetteja ovat
tulosbudjetti
rahoitusbudjetti.
Pääbudjettien lisäksi budjettijärjestelmäänkuuluu yleensä osabudjetteja, esim.
Myyntibudjetti
Ostobudjetti
 valmistusbudjetti
 varastobudjetti
kustannusbudjetti
investointibudjetti
Budjettijärjestelmä
bdj_jarjestelma_iso
Budjetointi käytännössä
Lähtökohtana budjetoinnille ovat yleisettoiminnalliset tavoitteet eli yrityksentoimintasuunnitelma ja strategia
 Yrityksen toiminnassa on yleensätunnistettavissa yksi tai useampia toimintaarajoittavia tekijöitä
Yleisimmin rajoittavana tekijänä ovat yrityksentuotteiden myyntimahdollisuudet
 Käytännössä budjetointi on järkevintä aloittaarajoittavista tekijöistä, yleensä siis myynnistä.
Budjetointimenetelmät
Eri yrityksissä käytössä hyvinkin erilaisiamenetelmiä, joista yleisimmät ovat
Demokraattinen menetelmä
Autoritaarinen menetelmä
Yhteistyömenetelmä
Demokraattinen budjetointimenetelmä
• Budjetti rakentuu alhaalta ylöspäin• Yrityksen eri osastot asettavat itselleen tavoitteet, ne kootaanyhteen koko yrityksen budjetiksi, jonka johto sitten hyväksyy• Henkilöstö sitoutuu hyvin budjetin tavoitteisiin• Kokonaisnäkemys yrityksen tavoitteista voi jäädä huonoksi
Autoritaarinen budjetointimenetelmä
• Yrityksen johto asettaa tavoitteet osastoille• Tulosyksiköt tekevät vain erien kokoamisen johdon ohjeidenmukaisesti• Nopea tapa tehdä budjetti• Ei sitouta henkilöstöä tavoitteisiin• Voi olla tehokas kriisitilanteissa
Yhteistyö budjetointimenetelmänä
• Em. menetelmien yhdistelmä• Yleisimmin käytetty• Yritysjohto määrittelee yleiset tavoitteet ja budjettikehyksetyhdessä tulosyksikköjohdon kanssa• Tulosyksiköt laativat näiden perusteella itse budjetit• Vaatii paljon aikaa ja keskustelua organisaatiossa• Voidaan joutua tekemään useampia budjetointikierroksia, josyksiköiden budjetit ylittävät johdon budjettikehykset
Budjetin laadinta
Budjettien laadinnassa on kaksi vaihetta:
lähtökohtana ennusteet,
 käytetään apuna tilasto- tietoja, kilpailijoita,asiakkaita ja julkisen vallan toimenpiteitä
tavoitteena taloudellisuus ja toiminnallinenmenestyminen
markkinaosuuden saavuttaminen, tietty alennus- jaluottopolitiikka
Yrityksen budjetit ja niidenyhteys toisiinsa
Kaavio budjettien yhteydestä toisiinsa
Yrityksen budjetointi käsittää useita osabudjetteja.
Budjettien laadinta lähtee liikkeelle rajoittavimmastaosasta, useimmiten myynnistä tai valmistuksesta.
1. Myyntibudjetti
Myyntimäärien ennustaminen voi lähteä liikkeelle alankokonaiskysynnän kartoituksesta, jonka jälkeenlasketaan oma markkinaosuus ja voidaan selvittäämyyntimäärät sekä kartoittaa uudet ja olemassa olevatasiakkaat.
Seuraavassa vaiheessa määritetään hinnat ja lasketaantuotekohtaiset katelaskelmat.Myyntiä ennustetaan usein kuukausitasolla. Myynninennustamiseen vaikuttavat kilpailijat ja yleinenmarkkinatilanne ja vielä esim. raaka-aineiden saanti jahinnat.
Osabudjetit
2. Markkinointibudjetti
Osa markkinoinnin kustannuksista on suoraan riippuvia myynnin määrästä.
Esimerkiksi muuttuvista kustannuksista myyntiprovisiot,kuljetusvakuutukset, huolintakustannukset ja pakkauskustannukset
sekä osa markkinoinnin kustannuksista on kiinteitä kuten myyntihenkilöstönpalkkauskustannukset, hinnoittelu- ja markkinoinnin analyysikustannukset,mainonta ja myynnin edistäminen, tilausten käsittely ja laskutus, varastotilatja -laitteet.
3. Valmistusbudjetti (tuotannollinen yritys)
On laskettava
 valmistettavat määrät,
 raaka-aineiden menekki
tuotannon työntekijöiden ajan käyttö tuotettaviin tuotteisiin.
 Valmistuksen määrässä on käytössä kaava:
alkuvarasto + valmistus = myynti + loppuvarasto
4. Valmistuskustannusbudjetti
Valmistuskustannusbudjetti saadaan, kun valmistusmäärän mukaanlasketaan tuotteiden muuttuvat kustannukset
Muuttuvia kustannuksia ovat raaka-aineet, välittömät työkustannukset +henkilöstökustannukset + muut muuttuvat kustannukset.
Lisäksi tähän budjettiin lasketaan mukaan kiinteät valmistuksenkustannukset: valmistukseen liittyvät muut työn kustannukset (esim.työnjohto ja suunnittelukustannukset), vuokrat, ylläpitokustannukset japoistot.
5. Ostobudjetti
Raaka-aineiden käytön määrät on laskettava tuotteittain huomioiden alku- jaloppuvarastojen määrät.ostojen määrä = loppuvarasto + raaka-aineiden käyttö - alkuvarastoOstojen tarkka suunnittelu ja ajoitus on tärkeää rahoituksen suunnittelua javalmistustoimintaa varten.
6. Varastobudjetti
Myynti- ja ostobudjettien yhteydessä on viitattu jo varastoihin.
 Varastot ryhmitellään valmisvarastoon, keskeneräisiin töihin ja raaka-ainevarastoon.
Varastot arvostetaan useimmiten muuttuvien kustannusten määräisinä ja nelinkittyvät suoraan valmistukseen.
7. Hallinto- ja pääomakustannusbudjetti
Hallinto- ja pääomakustannusbudjetti sisältää muun muassa- johdon kustannukset- tietoliikennekustannukset- edustuksen ja matkat- tuotekehityksen- korot ja tuloverot - poistot ja kuljetuskustannukset.
8. Investointibudjetti
Toteutetaan vuosittain suunnitelman mukaan.
Investointeja ovat muun muassa- autot- tuotannon laitteet- atk-laitteet- toimitilat- tehdastilat ja peruskorjaukset.
Pääbudjetit
Osabudjeteista kootaan tiedot pääbudjetteihin, joita ovat tulosbudjetti ja rahoitusbudjetti.
Tulosbudjetti
Tulosbudjetti on tuloslaskelman muotoinen ja se ilmaisee yrityksen budjetoidun tuloksen.
Tulosbudjettiin kootaan eri osabudjeteista kaikki tuotot ja kustannukset.
Kootuista tiedoista voidaan nähdä ja keskustella, täyttääkö budjetti toivotun tuottovaatimuksen.
Jos tulos ei näytä tyydyttävältä, osabudjetteja voidaan korjata ja siten saadaan myös tulosbudjetintulosta muutettua.
Tulosbudjetti voidaan rakentaa halutuille aikaväleille, esim. neljännesvuosittain.
Tulosbudjetin rakenne lyhyesti
Liikevaihto+/- valmistevaraston muutos -muuttuvat kustannukset(valmistuskustannusbudjetin mukaan)Katetuottokiinteät kustannukset (valmistuskustannus-, markkinointi, - jahallintokustannusbudjetin mukaan)Tulos ennen verojamaksettavat verotTulos verojen jälkeenHuom. tulosbudjetti laaditaan suoriteperusteisesti
Rahoitusbudjetti
Rahoitusbudjetti on ennuste siitä, miten yrityksen rahatriittävät liiketoiminnan hoitamiseen.
Sen perusteella nähdään, riittävätkö kassaanmaksutkattamaan kassastamaksuihin tarvittavat rahat, vainonko jossain vaiheessa vuotta tarvetta ottaa uutta lainaa.
Rahoitusbudjettiin kerätään osabudjeteista niidenkassanmaksuihin ja kassastamaksuihin vaikuttavat erät.
Rahoitusbudjetti laaditaan usein vuosineljänneksittäin jasiitä muodostuu yhteensä koko vuoden rahoitusbudjetti.
 Edelleen se voidaan jakaa lyhyemmille aikaväleilletarvittavan informaation mukaan.Huom. rahoitusbudjetti laaditaanmaksuperusteisesti. ( ja myös alv on otettavahuomioon)
RAHOITUSBUDJETTI KASSAVIRTALASKELMANMUOTOON
TuotantotoimintaTuotantotoiminnan kassaanmaksutkäteismyynti myyntisaamiset-> Kassaanmaksut yhteensäTuotantotoiminnan kassastamaksutostovelat, valmistuspalkat ,valmistukset muuttuvatmaksut, valmistuksen kiinteät maksut ,markkinoinninmaksut , hallinnon maksut-> Kassastamaksut yhteensä=> Tuotantotoiminnan kassajäämä A(kassaan- ja kassastamaksujen erotus)
RahoitusRahoituksen kassaanmaksutlainojen nostot-> Kassaanmaksut yhteensäRahoituksen kassastamaksutkorotverotosingotlainojen lyhennyksetinvestoinnit–> Kassastamaksut yhteensä=> Rahoituksen kassajäämä B(kassaan- ja kassastamaksujen erotus)AlkukassaKassajäämä AKassajäämä B=> loppukassa (= alkukassa + kassajäämä A + kassajäämä B)Rahoitusbudjetti on maksuperusteinen ja on vaikein rakentaa.Rahoitusbudjettia laadittaessa on tiedettävä myyntisaamisten kertymisenvauhti ja vastaavasti yrityksen ostovelkojen maksu tapa. Vuoden lopussa onsiis osa myynneistä saamisena ja ostoista osa ostovelkoina elimaksamattomina laskuina.
 
Tulosbudjetti, kertaus
Lähdetään yleensä myyntibudjetista –arvioidaan paljonko tulemme myymään
Myynnin perusteella arvioidaan paljonko ostojatarvitaan (mikä on myyntikate %)
Sen jälkeen arvioidaan kiinteät kulut
Vaikuttaa: yleinen hintataso, mahdolliset hankinnat(koneet poistojen kautta), uudet työntekijät, velanmäärä ja sen korkotaso, verot riippuvat tuloksesta
Kun edellä mainitut yhdistetään saadaan aikaantulosbudjetti
Rahoitusbudjetti, kertaus
Tarkastelun kohteena on kassatilanne
Seurataan kassastamaksuja ja kassaanmaksuja –tarkoituksena seurata rahan riittävyyttä
Myös alv on otettava huomioon (toisin kuintulosbudjetissa kaikki luvut ovat i alv)
Rahoitusbudjetissa otetaan huomioon sellaisia eriä jotkaeivät tule tulosbudjettiin – esim. lainojen lyhennys, koneja laiteinvestoinnit ( poistoja ei oteta huomioon)
Jos myynnit ja hankinnat eivät toteudu käteisellä, niinrahoitusbudjetissa ne otetaan huomioon silloin kun netodella maksetaan
Tulosbudjetti esimerkki
Rahoitusbudjettiesimerkki