Uuden työntekijänperehdyttäminenUuden työntekijänperehdyttäminen
Aaltonen Harri
Veijola Ville
PerehdyttäminenPerehdyttäminen
Tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,joiden avulla uusi työntekijä oppiituntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmisetja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset.
Voidaan nähdä investointina, jolla lisätäänhenkilöstön osaamista, parannetaan laatua,tuetaan työssä jaksamista ja vähennetääntyötapaturmia ja poissaoloja.
2
TarveTarve
Perehdyttämistä tarvitaan työpaikankoosta tai toimialasta riippumatta.
Järjestelmällisen perehdyttämiseen sisältyykaikki henkilöstöryhmät, unohtamattaesimiehiä, toimistohenkilöstöä, palvelu- jaaputoimintoja tai vuokratyöntekijöitä.
3
Työnopastusta tarvitaan aina, kun
Työ on tekijälleen uusi
Työtehtävät vaihtuvat
Työmenetelmät muuttuvat
Hankitaan ja otetaan käyttöön uusia koneita,laitteita tai aineita
Työ toistuu harvoin
Työpaikalla sattuu työtapaturma tai havaitaanammattitauti
Annetussa työnopastuksessa havaitaan puutteita
Havaitaan virheitä toiminnassa ja puutteitatuotteiden ja palvelujen laadussa.
4
Tavoitteet TarkoitusTavoitteet Tarkoitus
Antaa kuva organisaation tavoitteista jatoiminnasta sekä
Työntekijän omasta osuudesta tässäkokonaisuudessa.
Tutustuttaminen
-työympäristöön ja työoloihin, työyhteisöntavoitteisiin
-toimintaan ja tapoihin sekä
-oman työyksikön asemaan ja tehtäviin kokoorganisaatiossa.
5
VastuuVastuu
Lähin esimies vastaa perehdyttämisen jaopastuksen suunnittelusta,toteuttamisesta ja valvonnasta.
Perehdyttämisen ja opastuksen delegointityönopastajalle.
Vastuu kuitenkin säilyy aina esimiehellä.
6
Perehdyttäminenedellyttää muun muassaPerehdyttäminenedellyttää muun muassa
Vastuuhenkilöiden nimeämistä
Perehdyttäjien ja työnopastajien koulutusta
Tarvittavan aineiston kokoamista
Suunnitelman laatimista
Työyhteisön koulutusta siten, että kaikkitietävät oman osuutensaperehdyttämisprosessissa
Suunnitelmien jatkuvaa kehittämistä jatarkistamista.
7
Perehdyttäminen on onnistunut, kunPerehdyttäminen on onnistunut, kun
Työntekijä on omaksunut opittavan asiankokonaisuutena
Työntekijällä on valmiudet soveltaa tietoamyös muuttuvissa tilanteissa
Työntekijä on oppinut työhön jatyöyhteisön toimintaan liittyvätyleisperiaatteet
Työntekijä on aktiivinen ja ottaa asioistaitsenäisesti selvää.
8