Kansantalouden tilinpito
Bruttokansantuote ja kansantulo:
Vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palvelustenyhteenlaskettu arvo kansantaloudessa
Ilmoitetaan yleensä dollareina
Koko BKT ilmaisee kokonaistuotantoa ja kansantaloudenkokoa
Myös BKT / asukas => Elintaso
Engl. GNP (Gross National Product), ja GDP (GrossDomestic Product; ei sisällä vientiä ja tuontia)
Nykyisin GNP korvattu myös termillä GNI (GrossNational Income) => BKTL, Bruttokansantulo
GNP per Capita (BKT / as.)
Kansantulo taas kertoo, paljonkotuotannontekijäkorvauksia (palkat, pääomatulot, jne.)kansantaloudessa on vuoden aikana maksettu
Miten BKT lasketaan?
Arvonlisämenetelmä:
Jokaisen yrityksen tuottama arvonlisä lasketaan yhteen.
Eli kaikkien lopputuotteiden arvosta vähennetään raaka-aineet ja käytetyt puolivalmisteet.
Eli malmi $500 => teräs $2000 => Auto $15000 =>Tuotettu $15 000 arvonlisä, eikä $17 500!!!
Näin mitään ei lasketa moneen kertaan
Arvo määräytyy markkinahinnan mukaan (aineellisethyödykkeet, maksulliset palvelut)
tai tuotantokustannusten mukaan (monet julkisetpalvelut)
Elintasolaskelmissa voidaan käyttää myössektorikohtaista ensitulon (primary income) käsitettä
=> Ilmaisee esim. yksityisen ja julkisen sektorin osuudenkansantulosta
Suomen BKT:
Bruttokansantuote on kasvanut vuodessakeskimäärin n. 3 %, mikä oneurooppalaisittain hyvä saavutus
Nykyinen BKT:n arvo n. 140 mrd euroa,BKT / asukas n. 27 300 dollaria. (v. 2003)
Mitä haasteita Suomi joutuu voittamaan,jotta talouskasvu säilyy vahvana? (kirja s.56 – 59)
Mitä BKT kertoo ja mitä ei?
Ensinnäkin BKT-luku on vain nimellisarvo.Esim. valuuttakurssimuutokset vaikuttavatsiihen paljonkin
Reaalinen BKT ilmoittaa elintason kasvunkun inflaatio on otettu huomioon.
Suomen reaalinen BKT onkuusinkertaistunut sota-ajan jälkeen
BKT voidaan myös suhteuttaa yleiseenhintatasoon, jolloin saadaan todellinenostovoima ja taloudellinen elintaso selville
BKT eroja maailmalla
Suurimmat BKT:t / asukas n. 30 000 dollariavuodessa, pienimmät n. 200.
Maailman keskiarvo n. 8200 dollaria vuodessa
BKT ei mittaa kotona tehtyä työtä, jolloin suuriosa kehitysmaiden talouden toiminnasta jää poislaskuista
Kehitysapu on valtioiden välistä tulonsiirtoa,tavoite 0,7% BKT:sta, toteutunut Suomessa n.0,3%
Usein kehitysavulla kauppapoliittisetketunhännät kainalossa!
BKT – mihin se käytetään?
BKT:n voidaan ajatella koostuvan kulutuksesta jainvestoinneista
Investoinnit = uusintainvestoinnit + uusinvestoinnit
Yritykset säästävät investointeja varten
=> BKT – poistot = Nettokansantuote
Taloudesta kertovat paljon seuraavat luvut:
- Ulkomaankaupan osuus BKT:sta
- Investointien osuus BKT:sta
- Kulutuksen osuus BKT:sta
- Varustelumenojen osuus BKT:sta, Jne…
kansantulo ja kansanmeno
Kansantulo, eli
palkat + sos.turvamaksut + pääomatulot + muut tulot = BKT
Kansantalouden käytettävissä olevat tulot= Kansantulo +/- palkat ulkomailta/ulkomaille
Kansanmeno = Kansantulo käytetäänkulutukseen ja investointeihin, eli raha”menee jonnekin”
Huoltotase
On kysynnän ja tarjonnan tase
Tarjonta = Vuonti + BKT
Kysyntä = Vienti + Kulutus + Investoinnit +Varastojen muutos + tilastovirheet
Kulutus voidaan lisäksi jakaa yksityiseenja julkiseen
Onko BKT hyvä mittari?
Kuvaa vain taloutta – entä ihmisoikeudet, ympäristö jamuutenkin erilainen hyvinvointi?
Kehitetty esim. HDI –indeksi, (Human developmentindex) kuvaamaan koulutuksen, terveydenhuollon yms.tasoa
Tulos saattaa muuttaa valtion rankkausta maailmallaverrattuna BKT:een!
Myös esim. ”Vihreä BKT”, joka ottaa huomioonluonnonvarojen kulumisen ja saastumisen vaikutukset
Toiset ovat sitä mieltä, että rahalla saa kaikkea!