Nauhat3.jpg
Ehkäisevän päihdetyön järjestöjenyhdistymishanke
elo_rgb
H:\Tiedotus\logo20072.jpg
EOPH.jpg
Rusetti.png
Ehkäisevä päihdetyö ry
Elämäntapaliitto ry
”Elämäntapaliitto on yhteistoiminta- ja kansalaisjärjestö, joka edistää terveyttä jasosiaalista hyvinvointia päihdehaittoja ehkäisemällä”
Terveys ry
Terveys ry on valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön järjestö. Toiminnan tavoitteenaon tupakan ja päihteiden käytön ehkäisy, päihteettömän liikenteen sekä terveellisten jaturvallisten elämäntapojen edistäminen. Huomiota kiinnitetään erityisesti lasten januorten hyvinvointiin.
Elämä on parasta huumetta ry
EOPH tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsen ja nuoren edunnäkökulmasta. Toimimme yhdessä lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa sekämuiden lasten kasvatustyössä mukana olevien aikuisten kanssa
tekee terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä lapsenja nuoren edun näkökulmasta.
toimisto Helsingissä, henkilöjäseniä
toiminta vuorovaikutteista, osallistavat menetelmät,sosiaalinen media
riskiehkäisyä, neuvonta- ja tukipalveluita(mobiiliapu, neuvontapuhelin).
EOPH.jpg
yhteistoiminta- ja kansalaisjärjestö, joka edistää terveyttäja sosiaalista hyvinvointia päihdehaittoja ehkäisemällä
painopisteenä aikuisten ehkäisevä päihdetyö
keskustoimisto Helsingissä, 20 kohtaamispaikkaa
18 valtakunnallista, 47 paikallista jäsenjärjestöä
elo_rgb
ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisenasiantuntija ja vaikuttaja. Järjestö toimii ensisijaisestikasvattajien tukena, kuitenkin vahvasti lasten januorten osallisuutta painottaen. Tärkeitätoimintaympäristöjä koulut ja oppilaitokset sekävapaa-aika.
erityisnäkökulmina päihteettömän liikenteenedistäminen ja alkoholiehtoisten tapaturmien ehkäisy
keskustoimisto Helsingissä, aluetoimistoja 8
16 valtakunnallista, 31 paikallista jäsenjärjestöä
Ehkäisevä päihdetyö ry
Yhdistäviä tekijöitä:
Ehkäisevä päihdetyö
Liitot suhteellisen saman kokoisia
henkilöstön koko kullakin n. 20 hlöä
pienehköinä kansalaisjärjestöinä haasteena mm. resurssien suuntaaminenalueellisesti ja valtakunnallisesti, toisaalta vaikuttamistyön painoarvo javaikuttavuus
Toisiaan täydentäviä painotuksia (mm. eri ikäryhmät, alueellinentoiminta, työpaikat, sosiaalinen media, kouluyhteistyö, alkoholi,huumeet, tupakointi, pelihaitat, liikenneraittius jne.)
Toimintaympäristön prosessit jailmiöt
Keskeisiä havaintoja:
yleisenä haasteena on tunnistaa heikot signaalit ja osinmaailmanlaajuisetkin muutossuunnat
toimintaympäristön muutos luo uhkia, mutta myös mahdollisuuksiajärjestöjen ehkäisevään päihdetyöhön
Taulukko1.png
Toimintaympäristön prosessit ja ilmiöt
Taulukko2.eps
Uuden toimintamallinetsimisen taustalla
Toimintaympäristön muutokseen vastaaminen
Yhteiskunnallisesti vaikuttavamman organisaation tarve
Kokonaistalouden tehostaminen, synergiahyödyt
Aluetoiminnan ja perusjärjestötoiminnan vahvistaminen
Vaikuttavamman ehkäisevän päihdetyön toteuttaminen
Toimintaperiaatteissanousevat keskiöön
Terveiden elämäntapojen, turvallisuuden, päihteettömyydenja raittiuden edistäminen
Yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen päihdeasioista
Yhteiskunnan kehittäminen tasa-arvoisemmaksi jaoikeudenmukaisemmaksi
Jäsenistön ja kansalaisten osallisuus
jäsenjärjestöjen paikallistasolla vapaaehtoisvoimin tekemä työsekä järjestön henkilöstön osaaminen
Elämänkaariajattelu
Yhdistymisen tavoitteena
Ehkäisevän päihdetyön vahva toimija
asiantuntemus ja painoarvo ehkäisevässä päihdetyössä japäihdepolitiikassa
paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen ja kansainvälinenvaikuttaminen
toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojenedistämiseksi
taloudellisten ja henkilöresurssien parempi kohdentaminen –päällekkäisestä toiminnasta monipuoliseen ja kattavaan toiminnankokonaisuuteen
ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteisen äänen kokoaja jayhteistyön mahdollistaja
Yhteistyön mahdollistaja
Organisaatiorakenteessa oma yksikkönsäkoordinaatiolle ja tutkimukselle
Yhteishankkeita, eri toimijoiden toimintojen jamenetelmien hyödyntäminen osana laajaa,tuloksellista ehkäisevää päihdetyötä
Yhteistyössä muiden toimijoiden toimimista,verkostoitumista
Jäsen- ja henkilöstökyselyn tuloksia
Terveys ry:n ja Elämä on parasta huumetta ry:njäsenvastaajista 100 % yhdistymisen kannalla,Elämäntapaliiton 65 %
Henkilöstö myönteisen odottavalla kannalla
Yhdistymisen nähdään vahvistavan vaikuttamistoimintaa jatuottavan synergiaetuja
Erityisesti Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n vastaajatedellyttävät, että fuusio merkitsee myös paikallisen jaaluetyön vahvistumista
Yhdistymisprosessin aikataulu
Järjestöt allekirjoittaneet aiesopimuksen syksyllä 2010
Perustamiskokous 16.4.2011
 Valmisteluprosessi jatkuu
Uuden järjestön aloittamispäivämäärä 1.1.2012
Yhteiset tilat viimeistään 1.1.2013