SuomenPsykonomiopisto
Osoite:
Kousankuja 5 A 15.
20610 Turku
Puh: 050-4093183
Logo1
Psykonomia-aate
nItsehoitoideologia
nVertaistuenaate
nKokemusasiantuntijuudenaate
Logo1
Itsehoitoideologia
nJokainen elää itse kriisinsä lävitse.
nJokainen kokee oireensa itse.
nJokainen selviää omalla tavallaanmielenterveysongelmista.
nOma apu paras apu.
nJoka on halukas auttamaan itseäänon halukas ottamaan myös apuavastaan.
nMielenterveyskuntoutuja itse ontärkein mielenterveytensä ylläpitäjä.
Logo1
Itsearvostus
nHyväksyä itsensä sellaisena kuin on.
nEroon potilaan roolista.
nEroon stigmasta ja häpeän tunteista.
nOman ihmisyyden arvostaminen:YK:n ihmisoikeuksien julistus:Jokainen on arvokas omanihmisyytensä vuoksi.
Logo1
Itsetuntemus
nItsetuntemuksen lisääntyminen onitsehoitoideologian keskeinentavoite
nPsykonomian opintokerhossa javertaistuessa mahdollistuuitsetuntemuksen kasvu.
nHavaintojen teko omasta ajattelusta,tunteista ja toiminnasta onkuntoutumista.
Logo1
Oireiden hallinta
nPsykonomian kuvakuntoutumiseen
nOíreiden kanssa oppii elämään.
Logo1
Vertaistuen aate
nMTKL:n ideologia
nMielenterveysyhdistyksetvertaistuen yhteisöjä
nVertaistukiryhmiä
nVertaisohjaajia kuntoutuskursseilla
nVertaistuutor-toiminta
nYksilöllinen vertaistuki
Logo1
Kokemusasiantuntijakoulutus
nElämänkokemukselle arvo
nItsetuntemuksen kehittyminen
nHullun kirjoista psykonomiksi.
nHeikkous vahvuudeksi
nJokainen on oman elämänsäasiantuntija
nJokaisen elämänhistoria onainutlaatuinen ja arvokas
Logo1
Vertaistuen aate
nEt ole yksin ongelmiesi kanssa
nToivon näköala
nYhteisen kokemuksen jakaminen
nKeskinäinen tuki ja solidaarisuus
nVastavuoroisuus ja luottamus
nKohtaaminen ja vastavuoroinenihmissuhde.
nMinä - sinä suhde
Logo1
Vertaistukijan tehtävänäon olla esim.
ntukena
nvierellä kulkijana
nkuuntelijana jaymmärtäjänä
nystävänä
nmielipiteen vaihtokumppanina
nuuden näkökulmantarjoajana
nsamaistumisenkohteena
ntoivon ja uskon valajana
ntunteiden jakajana
nyhdessä etsijänä jakokijana
ntiedon jakajana
ntilan antajana
nmukana oppijana
nrohkaisijana
ninnostajana
nterveen maalaisjärjenkäyttäjänä
nLähde: Janne Pöyhtäri;ukiasema.net
Logo1
Jokainen on omanelämänsä asiantuntija
nMielenterveysongelmiin pätee sisäisentodellisuuden sääntö: Vain kokija itsetietää mitä kokemus merkitsee ja mikätulkinta sillä on..
nJokainen tuntee itse parhaiten omanelämänhistoriansa.
nJokainen on itse paras kertomaanomasta elämästään.
nVertaistuki perustuu kokemustietoon
Logo1
Jokainen on paras itsepäätämäänvalinnoistaan
nItsemääräämisoikeudentoteutumisen tukeminen.
nTäysivaltaistumisen tukeminen.
Logo1
Salliva hoitomyönteinenasennemielenterveysongelmiin
nPsykonomian avulla eroonhäpeän ja syyllisyyden tunteista
nHoitomyönteisyyden löytyminen.
nPsykonomian focus, huomionkeskipiste: hoitokielteisyydenvoittaminen
Logo1
Vertaistuen neljä K:ta
nKunnioittaminen
nKuunteleminen
nKannustaminen
nKohtaaminen
Logo1
Vertaistuen neljä V:tä
nVastavuoroisuus
nVierellä kulkeminen
nVertaisuus
nVapaaehtoisuus
Logo1
Vertaistuen kolmeestettä
nKohtaamattomuus
nKuuntelemattomuus
nKovat arvot
Logo1
Vertaistukija ei ole mm.
nasiantuntija, ammattilainen
noikean ja väärän sanoja
nparhaan tiedon omaava
narvostelija
npainostaja
nkäytökseltään epäasiallinen
nkomentelija
nhenkilökohtaisuuksiin menijä
nvälinpitämätön
nyksityisyyden loukkaaja
nLähde Janne Pöyhtäri,
      Tukiasema.net
Logo1
Vertaistuki käyttämätönvoimavara – vertaistuellasosiaalinen tilaus
nJulkisen terveydenhuollon alasajo javoimavarojen riittämättömyys.
nVertaistuen piirissä vasta pieni osamielenterveyskuntoutujista.
nTulevaisuudessa: Vertaistuenkäyttäminen osanakuntoutumisprosessia sairaaloissa jaeri kuntoutusyksiköissä.
Logo1