palkki_valk_vaaka.jpg                     00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Ajankohtaista ammatillisenerityisopetuksen kentältä
Ammatillisten erityisopettajien
30-vuotis opintopäivät
4.10.2008
Kaija Miettinen
Kaija.miettinen@oph.fi
www.oph.fi
2
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Muutoksia koulutuksen järjestäjissä
Ammattiopistostrategian toteutuminen
Suurempia ja vahvempia ammatillisen koulutuksenyksiköitä
3
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Muutoksia koulutuksen järjestäjissä
Valtion oppilaitosten liittäminen yksityisiin oppilaitoksiin
Erityistehtävän laajeneminen:
Rajatut erityistehtävät saivat:
Savon Koulutuskuntayhtymä, , enintään 30 opiskelijaa
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, enintään 20 opiskelijaa
Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä enintään 20 opiskelijaa
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, enintään 40 opiskelijaa
Ennestään se oli:
Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla (Kaarisilta)
Optima samkommunilla (Yrkesträningsskolan Optima)
Ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksenlaajeneminen/supistuminen
4
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Valmentavan ja kuntouttavan opetuksenja ohjauksen opsin päivitys
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus toimii koordinaattorina
Valmis vuoden 2009 loppuun mennessä
Ohjausryhmään kutsuttu edustajat:
Valtakunnallinen Vammaisneuvosto VANE
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Kansaneläkelaitos
Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta,
Soveltavan kasvatustieteen laitos
Kehitysvammaisten Tuki ry
Diakoniaopiston Säätiö/Helsingin diakoniaopisto
Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Invalidiliiton Järvenpään Koulutuskeskus
Kuulemistilaisuuksia järjestetään, prosessia voi seurata OPH:n nettisivujen kautta
5
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Opetussuunnitelmien päivitys
Perustutkinnot, koulutusohjelmat/osaamisalat,tutkintonimikkeet  (asetuksen 1411/2007 liite)
Päivitysaikataulu ja perusteidenlaatijathttp://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,17627,5238,6610.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
6
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Uutta sanastoa
Tutkinnon perusteet (ennen opetussuunnitelmanperusteet)
Tutkinnon osa (ennen opintokokonaisuus)
Opiskelija/tutkinnon suorittaja
Opinnot
7
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Perututkinnon osat ammatillisessaperuskoulutuksessa
Ammatilliset tutkinnot osat
Pakolliset ja valinnaiset osat
Ammattipätevyyttä yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat,tutkinnollistetaan (ennen yhteiset opinnot)
Pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat
Vapaasti valittavat tutkinnon osat
8
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Ammatillisten perustutkintojenuudistaminen
Tutkinnot perustuvat osaamiseen ja työelämäntoimintakokonaisuuksiin
Tutkinnon osien suorittamisen mahdollisuus
Muiden tutkintojen tutkinnon osien valitseminen
Tutkinnon osan nimellislaajuus = informaatio siitämillaisen työmäärän tutkinnon osanammattitaitovaatimusten saavuttaminen keskimäärinedellyttää, jos opiskelijalla ei ole ennestään osaamista
9
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Ammatillisten perustutkintojenuudistaminen
Koko tutkinnon suorittaminen onensisijainen tavoite
Perustutkinto voidaan suorittaa tutkinnonosa tai osia kerrallaan, silloin kun se onyksilön opiskeluvalmiuksien,elämäntilanteen tai työllistymisenkannalta tarkoituksenmukaista
10
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Ammatillisten perustutkintojenuudistaminen
Suunnitelma koko tutkinnon suorittamisesta esim.työpaikan kanssa
Tutkinnon osan suorittamisesta annetaan todistus
Tutkintoja uudistettaessa otetaan huomioon yksilöllisenoppimisen ja erityisopetuksen näkökulmat
Aikuisten ja nuorten tutkinnon perusteet samat,toteutustapa erilainen, lainsäädäntö erilainen
11
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Ammatillisten perustutkintojenuudistaminen
Tiedot, taidot ja osaaminen
Yrittäjyys kaikissa tutkinnoissa
Ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen jakulttuurisen kestävän kehityksen edistäminen
Tutkintojen terveydentilavaatimuksetmääritellään
Terveyttä ja työkykyä vahvistavat osiotammatillisiin opintoihin
12
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Opiskelijan arviointi
Kolmitasoinen arviointi 1.8.2009
T1tyydyttävä
H2hyvä
K3Kiitettävä
Arviointi perustuu oppimistuloksiin
Arvioinnin kohteena ovat työprosessien, -työtehtävien, -menetelmien ja –materiaalien sekä työn perustanaolevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojenhallinta
13
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Ammattitaidon osoittamistavat
1.Ammattiosaamisen näyttö
2.Muu osaamisen arviointi (Siltä osin kuintutkinnon osassa vaadittavaaammattitaitoa ei voidaammattiosaamisen näytössä taitutkinnonsuorituksessa osoittaa, sitätäydennetään muulla osaamisenarvioinnilla)
14
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Todistukset
Tutkintodistus
Erotodistus
Todistus suoritetusta koulutuksesta
Todistus suoritetuista opinnoista
(Valtioneuvoston asetus 488/2008)
15
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja ongelmanratkaisu
Vuorovaikutus ja yhteistyö
Ammattietiikka
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky
Aloitekyky ja yrittäjyys’
Kestävä kehitys
Estetiikka
Viestintä ja mediaosaaminen
Matematiikka ja luonnontieteet
Teknologia ja tietotekniikka
Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit
16
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Sisällytetään ammattitaitovaatimuksiinja ammattitaitoa täydentävientutkinnon osien tavoitteisiin jaarvioidaan niiden yhteydessä
17
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Tutkinnon osat
Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon osanlaajuus on aina 5:llä jaollinen
Pakollisten tutkinnon osien laajuudet ovatpääsääntöisesti 10 ov - 20 ov
Valinnaisten opintojen laajuudet voivat olla 5 ov – 20 ov
18
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Tutkinnon perusteet
Järjestyksen muutos: ensin ammatilliset tutkinnon osat,sitten ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osa
Kaikki tutkinnot uusittu 2010
19
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Lisätietoa
www.oph.fi opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet– opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteidenvalmistelu
20
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Väitöstutkimuksen tuloksia
Erityisopetuksen kannalta monipuolisesti laadittujaopetussuunnitelmia on vähän (14 %)
Erityisen heikosti oli kuvattu arviointi erityisopetuksessa(4 %)
Monipuolisimmin erityisopetusta käsittelivät koulutuksenjärjestäjät, joilla oli paljon opiskelijoita jaerityisopiskelijoita ja ne olivat yleensä kuntayhtymiä
21
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Väitöstutkimuksen tuloksia
Hyvässä opetussuunnitelmassa:
Opiskelijan tukeminen kulki läpi kokoopetussuunnitelman
Erityisopetukselle oli oma luku, jota syvennettiinerillisellä erityisopetuksen suunnitelmalla
22
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Väitöstutkimuksen tuloksia
Erityisopetuksen käsitteet ovat:
Epätäsmällisiä
Monenlaisia tulkintoja
23
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Väitöstutkimuksen tuloksia
Seudullinen yhteistyö ja verkostotyö hyvin kuvattu
HOJKS-prosessi hyvin kuvattu
Ammatillisten oppilaitosten ja erityisoppilaitostentoiminta hyvin erilaista
24
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Väitöstutkimuksen tuloksia
Ristiriitaisuuksia:
Opettajat näkevät koko ikäluokan koulutusperiaatettatoteutettavan tehokkaammin kuin mitä se tuli esilleopetussuunnitelmissa
Opettajat eivät suosi integraatiota yhtä paljon kuin mitäopetussuunnitelman perusteissa on linjattu
Opetussuunnitelmaa ei välttämättä nähdätiedonlähteenä
25
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Väitöstutkimuksen tuloksia
Tärkein erityisopetuksen menetelmä on hyvävuorovaikutus opiskelijan ja opettajan välillä
Pedagogiikka on erityisopetuksen perusta
Opiskelija on objekti, joka suorittaa, sopeutuu ja tuleehyväksi työntekijäksi
Erityisopetuksessa kasvatetaan sosiaalista pääomaa (eikulttuurista)
Erityisopetuksen perusteen ja opetuksen välillä ei oleyhteyttä
26
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Väitöstutkimuksen tuloksia
Tutkittua ja jäsennettyä tietoa alkaa olla
Tiedon laajentamisen ”teoriaksi” on ajankohtaista
Luotujen ”teorioiden” soveltaminen, kehittäminen javarmistaminen
Esimerkiksi:
Opettajan ja opiskelijan hyvä vuorovaikutus edistävät hyvienoppimistulosten saavuttamista.
Hyvin toteutetun erityisopetuksen taustalla on koulutuksen järjestäjäntuki ja selkeä määrittely.
27
oph_logovaaka.jpg                       00057CE5Macintosh HD          B4DC485B:
Osaamisen ja sivistyksen asialla
Onnea Onnea Onnea
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0281904.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0281904.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0281904.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0281904.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0281904.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0281904.wmf
C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0281904.wmf
30 vuotta