WOM-log
Tasa-arvosuunnitteluoppilaitoksissa jatyöorganisaatioissa
EU:n uusi ohjelmakausi ja sukupuolten tasa-arvo
27.11.2006
Tasa-arvokonsultti Sinikka Mustakallio
WoM Oy
WOM-log
Mitä tasa-arvo on ?
tasapuoliset oikeudet, mahdollisuudet javelvollisuudet
syrjimättömät toimintatavat
oikeudenmukaista kohtelua sukupuolestariippumatta kaikessa arkipäivässä
tasapuolinen palkitseminen ja edut
ei stereotyyppisiä odotuksia ja rajoituksiasukupuolen perusteella
työn ja muun elämän tasapaino
WOM-log
Tasa-arvolaki 1987
Lain tarkoitus
- estää sukupuolisyrjintä
- edistää naisten ja miesten tasa-arvoa
- parantaa naisten asemaa erityisesti    työelämässä
Tasa-arvosuunnitelmat pakollisia vuodesta 1995kaikissa 30 henkilön työpaikoissa
Oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmat 2005
 
WOM-log
Tasa-arvolain uudistus 2005
toteuttaa EU:n uudistetun työelämän tasa-arvodirektiivin (2002/73/EY)
painottaa tasa-arvon edistämistä
työpaikan tasa-arvosuunnitelmallevähimmäissisältö (mm. palkkakartoitus)
oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmat
mahdollistaa uhkasakon tasa-arvosuunnittelunlaiminlyömisestä
seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä kielletyksisyrjinnäksi
valtion ja kunnan viranomaisille velvoite tasa-arvon valtavirtaistamiseen
WOM-log
Miten tasa-arvosuunnitelmia ontehty?
2002 tasa-arvovaltuutetun selvitys:
yksityisellä sektorilla 27 % työpaikoista
2005 julkisen sektorin työpaikoista 50 %
valtion keskushallinto 67 %
valtion aluehallinto 44 %
kunnat 31 %
terveys- ja sosiaalialan kuntayhtymät 38 %
koulutuskuntayhtymät 61 %
WOM-log
Tasa-arvo välineellisenä arvona:
Kukinto
- henkilöstön hyvinvointi
 sitoutunut työvoima
 motivoitunut työvoima
 innovaatiot
 kilpailukyky kasvaa
Tasa-arvo itseisarvona:
 Varsi
- kansalaisoikeudet (Suomenperustuslaki ja tasa-arvolaki)
Juuret
- universaalit  ihmisoikeudet(kv-sopimukset)
WOM-log
Tasa-arvo voimavarana
oikeudenmukaisuus
oikeudenmukaisuuden kokemus on pohjahyvinvoinnille ja motivaatiolle työssä
kaikki ihmisten kyvyt ja osaaminensaadaan käyttöön
tasa-arvo pohja monimuotoisuudenhyödyille
monimuotoisuus lisää innovatiivisuutta japarantaa tuloksellisuutta
WOM-log
Tasa-arvosuunnitelman hyödyt
työilmapiiri ja työviihtyvyys parantuvat
työmotivaatio lisääntyy
osaamista hyödynnetään tehokkaammin
luovuus ja kekseliäisyys kasvavat
työturvallisuus parantuu
tuottavuus lisääntyy
julkisuuskuva kohenee
kilpailuetu ammattitaitoisesta työvoimasta
vähentää sukupuolen mukaista työnjakoa
Lähde:Tasa-arvosta lisäarvoa. Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön,
     Vastapaino-Tasa-arvovaltuutettu 2005
WOM-log
Tasa-arvosuunnitelma välineenätekee mahdolliseksi
tutkia organisaation tilannetta tasa-arvonkannalta ja saada ymmärrystä asiaan
priorisoida, mitä on tarpeen ja halutaankehittää
asettaa konkreettiset tavoitteet
suunnitella konkreettiset toimenpiteet
seurata kehitystä
tasa-arvon kehittäminen jatkuva prosessi
WOM-log
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Tasa-arvolaki: syrjintä sukupuolenperusteella – tasa-arvosuunnitelma
Yhdenvertaisuuslaki: syrjintä iän,alkuperän, kielen, uskonnon,vakaumuksen, vammaisuuden taiseksuaalisen suuntautumisenperusteella
WOM-log
Poliittinen vakaumus
Seksuaalinen suuntautuminen
ja sukupuoli-identiteetti
Ikä
Vammaisuus
Sosiaalinen status (luokka)
Uskonnollinen vakaumus
Maantieteellinen asema
Etninen alkuperä
S
U
K
U
P
U
O
L
T
E
N
V
Ä
L
I
N
E
N
T
A
S
A
_
A
R
V
O
WOM-log
Velvoitteet tasa-arvonedistämiseen
viranomaisten toiminnassa – 4 §
- valtavirtaistaminen ja suvaus
työnantajana – 6 § ja 6a§
- henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma
oppilaitoksena -  5 § ja 6b§
- opetusta koskeva tasa-arvosuunnitelma
WOM-log
6 a § Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi
   Jos työnantajan palvelussuhteessa olevanhenkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään30 työntekijää, työnantajan on toteutettavatasa-arvoa edistävät toimet vuosittainlaadittavan, erityisesti palkkausta ja muitapalvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmavoidaan sisällyttää henkilöstö- jakoulutussuunnitelmaan tai työsuojeluntoimintaohjelmaan.
WOM-log
  Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa 6 §
toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisisekä naisia että miehiä
edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumistaerilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläisetmahdollisuudet uralla etenemiseen
edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoatyöehdoissa, erityisesti palkkauksessa
kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekänaisille että miehille
helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän japerhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällähuomiota etenkin työjärjestelyihin ja;
toimia siten, että ennaltaehkäistään sukupuoleenperustuva syrjintä
WOM-log
    6 a § jatkuu
    Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössähenkilöstön edustajien kanssa ja sen tulee sisältää:
1)selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osanaerittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviinsekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta,palkoista ja palkkaeroista;
2)käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitelluttarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi japalkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi
3)   arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempientoimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.
WOM-log
Tasa-arvosuunnitelmaoppilaitoksissa 6b§
tasa-arvosuunnitelma vuosittain yhteistyössähenkilöstön ja opiskelijoiden kanssa
tasa-arvotilanteen ja ongelmien kartoitus
toimenpiteet, erityisesti
- opiskelijavalinnat
- opetuksen järjestäminen
- opintosuoritusten arviointi
- seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvanhäirinnän ehkäiseminen ja poistaminen
WOM-log
Tasa-arvosuunnittelun esteitä
”Ei meillä ole ollut tasa-arvo-ongelmia”
”Se johtaa vastakkainasetteluunmiehet – naiset”
Mitä se on käytännössä ?
Onko se vain byrokratiaa?
WOM-log
Tasa-arvosuunnitelmien haasteet
saada suunnitelmat lähtemäänkäytännön tilanteista ja tarpeista
saada suunnitelmistakonkreettisia
saada suunnitelmien toimenpiteetosaksi normaalia toimintaa jatoteutumaan
WOM-log
Tasa-arvoprosessi organisaatiossa
1.MITÄ? MIKSI?
- Mikä tasa-arvo?
- Tasa-arvo herättää erilaisia mielikuvia,tunteita ja odotuksia. Vaatii keskustelua.
2.MITEN?
- Kuka/ketkä tekevät. Mikä työtapa.
WOM-log
3. Selvitys tasa-arvotilanteesta
- Mitä tietoja tarvitaan? Mitä meillä jo on?
- Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja
        priorisointi
4. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen
- Edistämisalueiden valinta
- Tavoitteet ja toimenpiteet
5. Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen ja
     seuranta
WOM-log
Tasa-arvotilanteen selvitys
Lain vaatimat selvitykset (tehtäviin sijoittuminenja palkkakartoitus)
Mitä muita tietoja käytettävissä ja tarvitaanomalla työpaikalla
1. henkilöstötilastot ja -tilinpäätökset
- ikärakenne, koulutus, perhevapaat,
  tehtäväkierto, rekrytoinnit yms.
2. ilmapiirikyselyt sukupuolittain, tasa-
    arvokyselyt, haastattelut
- tietoja, miten tasa-arvo koetaan
          työpaikalla
WOM-log
Työvoiman rekrytointi
Työtehtävien tasapuolinen jakautuminen naisten jamiesten kesken
Koulutus: naiset ja miehet pääsevät tasapuolisestikoulutukseen
Uralla eteneminen ja työtehtävien monipuolistaminen
Samapalkkaisuus sukupuolesta riippumatta
Palvelussuhteen ehdot
Määräaikaiset työsuhteet naisilla ja miehillä
Johtaminen ja työtehtävien jakaminen
Työolojen kehittäminen sopiviksi miehille ja naisille
Seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän jaahdistelun poistaminen ja ehkäisy
Syrjinnän estäminen ennakolta
Työelämän ja perhe-elämän/yksityiselämänyhteensovittaminen
perhepoliittisten vapaiden käyttö naisilla ja miehillä
Tasa-arvon edistämisen alueita henkilöstöpolitiikassa:
WOM-log
Tasa
-
arvosuunnitelma
Tavoitteet ja
toimenpiteet
Seuranta
Käytännön vaikutusten
arviointi
Tasa
-
arvosuunnitelman
päivittäminen
Tasa
-
arvosuunnittelu
prosessina
Toimenpiteiden
toteutus
WOM-log
Tasa-arvon valtavirtaistaminen jasukupuolivaikutusten arviointi
Lähtökohtia
Tasa-arvon valtavirtaistamisen velvoitetasa-arvolaissa
Mitä tasa-arvon valtavirtaistaminen jasuvaus ovat?
Mitä valtavirtaistaminen ja suvausedellyttävät?
WOM-log
Sukupuolinäkökulman/tasa-arvonvaltavirtaistamisen (gendermainstreaming) lähtökohtia
YK:n Pekingin toimintaohjelma 1995
EU:n Amsterdamin sopimus
Tasa-arvolain uudistus 2005, 4 §
Hallitusohjelma: valtionhallintovaltavirtaistetaan
WOM-log
Viranomaisten velvollisuus edistää sukupuoltentasa-arvoa kaikessa toiminnassaan = tasa-arvon valtavirtaistamisen velvoite (4 §)
Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistäänaisen ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti jasuunnitelmallisesti
Tulee luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- jatoimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa japäätöksenteossa (esim. suvaus =  yksi uusi toimintatapa,jolla varmistetaan tasa-arvon edistämistä)
Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävättasa-arvon toteutumista
Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen tulee ottaahuomioon -  valtavirtaistamisperiaatteella ja luomallauusia toimintatapoja -  palvelujen saatavuudessa jatarjonnassa
WOM-log
Virkamiehen velvollisuus edistäätasa-arvoa
Sukupuolten tasa-arvon edistäminenomassa työssä on jokaisenvirkamiehen virkavelvollisuus
Tasa-arvon edistäminen on osavirkamieheltä vaadittavaaammattitaitoa
WOM-log
Mitä sukupuolinäkökulman/tasa-arvon valtavirtaistaminen on?
Tasa-arvon edistämisen strategia, jossasukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen viedään sisäänkaikkeen toimintaan (sisään toiminnanvaltavirtaan) = kaikkiin päätöksiin,suunnitteluun, valmisteluun ja toiminnantoteuttamiseen.
Tasa-arvon edistäminen ei tapahduerillisenä sivuvirtana, vaan osanavaltavirtaa.
WOM-log
Sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus)keskeisenä valtavirtaistamisentyömenetelmänä
Suvaus = kysytään, selvitetään ja arvioidaanpäätösten ja toiminnan vaikutuksia naisten jamiesten kannalta ja sukupuolten tasa-arvontoteutumisen ja edistämisen kannalta.
Koska on mahdollista, ettäsukupuolineutraaleilta näyttävien päätösten jatoiminnan vaikutukset ovat naisten ja miestenkannalta erilaiset.
WOM-log
Mitä tasa-arvon valtavirtaistaminenja suvaus edellyttävät
Tahtoa kysyä, selvittää ja tunnistaa eroja sukupuoltenvälillä elämäntilanteissa, asemassa, tarpeissa jaodotuksissa.
Tahtoa selvittää, miten hankkeiden toiminta kohtaa jatäyttää sukupuolten mahdollisia erilaisia tarpeita jatoteuttaa ja edistää tasa-arvoa sukupuolten välillä.
Tahtoa kysyä, tarvitaanko erilaista ajattelua, tavoitteita jatyötapoja eri sukupuolille.
Tietoa naisten ja miesten elämäntilanteista, asemasta jatarpeista sekä tasa-arvon toteutumisesta yhteiskunnassaja omalla toiminta-alueella.
Tietoa ja näkemystä sukupuolen ja muiden erojenliittymisestä yhteen; ikä, sosiaalinen asema, etninentausta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen jne.
WOM-log
Tasa-arvon valtavirtaistamisestahankkeissa
Ajattelu ennen:
- Naishankkeet
- Mieshankkeet
- Tasa-arvohankkeet
- ”Sukupuolineutraalit” hankkeet
Nyt:
- sukupuolivaikutusten arviointi kaikkiin
     hankkeisiin
WOM-log
Mistä voi hankkeissa aloittaa
Miten eri sukupuolia on kohderyhmässä
Hankkeen tavoitteet, toiminta, ongelmat jakysymykset eri sukupuolten elämäntilanteiden,tarpeiden, olosuhteiden, kysymysten jne.kannalta
Selvitetään ja pohditaan hanketta ja toiminnanvaikutuksia eri sukupuolten kannalta ja kirjataanpohdinta alussa + seurataan toimintaa javaikutuksia eri sukupuolten kannalta
WOM-log
Lisää tietoa
Toimihenkilöt ja tasa-arvo. Opas tasa-arvosuunnitteluun. TU 2006
Huhta ym. Tasa-arvosta lisäarvoa.Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön.Vastapaino 2005
www.tasa-arvo.fi Tasa-arvovaltuutettu –Tasa-arvosuunnittelu – mm.palkkakartoitusohje ja kysely
WOM-log
WoM OyKorkeavuorenkatu 30 D00130 Helsinkipuh. 09-6813 9080fax 09-6813 9081sähköposti:info@wom.fiwww.wom.fi