Perusterveydenhuolto
Simo Jyväsjärvi
Perusterveydenhuollon tehtävä
- edistää jokaisen kansalaisen ja koko väestön terveyttäja hyvinvointia
- palvelun tulisi olla inhimillistä ja joustavaa
- hoitosuhteen jatkuvuutta korostetaan
- potilaan omatoimisuus ja hoitoon osallistuminentärkeää
- tehtävän toteutuminen on hoito-organisaation yhteinenasia
Hoitoon hakeutuminenTerveysongelmien hoito eri tasoilla
osa väestöstä terveitä
- osa hoidetaan kotihoidon konstein
- osaan haetaan apua terveydenhoitajalta, hierojalta, apteekista
- osa tulee terveyskeskuslääkärille, osa menee yksityislääkärille
- erikoissairaanhoitoon lähetetään noin 5 % terveyskeskuslääkärilletulleista
- joista osa ohjataan hoitoon yliopistolliseen keskussairaalaan
- vielä pienempi osa hoidetaan kansallisissa erikoisyksiköissä esim.elinsiirrot
- hyvin pieni osa lähetetään hoitoon ulkomaille
Terveitä
Lähetetään erikoissairaanhoitoon
Tulee perusterveydenhuoltoon
Hoituu kotikonstein
Tarpeet
Tuotos
Prosessi
Väestön
 tarpeet
Prosessi
Suorite
Terveys
Väestön
tarpeet
Prosessi
Suorite
Terveys
Panokset
Henkilökunta
- koulutus, sitoutuminen
Tilat
Laitteet
Ikä
Sos.tausta
Sairastavuus
Laatu
Sujuvuus
Joustavuus
Riittävyys
Käynnit
Reseptit
Temput
Hyvinvointi
Elämänlaatu
”Final outcome”
Tuottavuus
Tehokkuus
Vuodeosaston hoitopäivät 2001-2005
Lähipalvelut
Alueelliset palvelut
Seudulliset palvelut
Lääkärin vastaanotto
Hoitajan vastaanotto
Hammaslääkärin vastaanotto
Laboratorio (näytteenotto)
Lastenneuvolapalvelut
Kouluterveydenhuolto
Kotisairaanhoito
Kuntoutus (apuvälinearviot,
fysioterapia)
Äitiysneuvolapalvelut
Mielenterveyshoitajan
 vastaanotto
Terveyskeskussairaala
Lääkäreiden päivystysvastaanotto
Sairaankuljetus
Tähystystoiminta
Kuvantamispalvelut
 (rtg)
Mielenterveysyksikkö
Suun terveydenhuollon
erikoishoidot, päivystys
Kuntoutus
Apuvälinepalvelut
Päihdepalvelut
Yhteispäivystys
Laboratorio
Vaativa kuvantaminen
-digitaalinen arkisto
Vaativa laboratorio
Lääkehuolto
Vaativat apuvälineet
Päihdekuntoutus
Potilastietojärjestelmät
Eläinlääkäri
Terveystarkastaja
Eläinlääkäripäivystys
Ympäristö- ja elintarv. lab
Työterveyshuolto
Erikoissairaanhoito
Tavoitteet
Terveys
Turvallisuus
Elämänlaatu (QualY)
Mittarit
vaikuttavuus (terveys/€)
tehokkuus (palvelu/€)
turvallisuus (kerralla oikein)
potilaskeskeisyys (ei laitoskeskeisyys)
oikeudenmukaisuus (palvelut, kustannukset)
oikea-aikaisuus (vrt hoitotakuu)
(Kekomäki 2007)
Uhkakuvat
hoidon tarve kasvaa jatkuvasti
kustannukset kasvaa vs. kuntien resurssit
lääkäripula
hoitajapula
keikkailu - jatkuvuus katoaa, kokonaisuushämärtyy, vastuu ?
Selviytymisstrategiat
hoitajien ja lääkäreiden työnjaonkehittäminen
teknologia - etäkonsultaatiot,videovastaanotot
koulutus, tutortoiminta nuorille lääkäreille
Oulaskankaan koulutuskeskustoiminta
alueen terveydenhoito-oppilaitos