Maailma muuttuu - pysyykökirjastolaitos mukana?
Suomen tieteellisen kirjastoseuranKirjastosihteerien työryhmänAsiakaspalvelupäivä - teemana muutos -seminaari 23.10.2008
Jarmo Saarti
Mitä tapahtuu?
globaalit ympäristö- ja väestöhaasteet
yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muutos vuoteen 2010
korkeakouluverkon laajuus /aloituspaikat Suomessa
tuottavuusohjelma – kilpailu pienenevistä ikäluokista
palvelukeskushankkeet
kansainvälistyminen tieteessä ja opiskelussa
tutkimus- ja koulutusyliopistopuhe
kuntakentän rakennemuutos
Korkeakoululaitoksenuudistuksen tavoitteet
kansainvälistyminen
yliopistojen autonomian lisääminen – normiohjauksenvähentäminen
yliopistojen resurssien lisääminen
kilpailun ja kilpailukyvyn lisääminen
kriittisen massan tavoittelu – yksikkökoon kasvattaminen
duaalimallin selkeyttäminen
Korkeakoulujen palveluidenuudistuksen tavoitteet
tuottavuuden lisääminen
kriittisen massan tavoittelu – yksikkökoonsuurentaminen
palveluiden yhteistuotto ja työnjako
keskitettyjen palveluiden rooli
Seuraukset yliopistokirjastoille
keskittyminen oman organisaation peruspalveluihin jaerikoistuminen oman organisaation opiskelun jatutkimuksen tukemiseen
verkostoituminen ja työnjaon selkeyttäminen
ammattimainen johtajuus ja lobbaaminen
siirtyminen itseisarvosta enemmän välinearvoksi vaisiirtyminen keskeiseksi akateemiseksi ”tiedekunnaksi”
erilaisuuden ja profiilien tunnustaminen: erilaisetaineistot, asiakkaat jne.
kilpailukykyisten tietoaineistojen korostaminen osanatutkimusinfrastruktuuria
informaatiolukutaidon haasteet
Seuraukset yliopistokirjastojenstrategioihin
tietohallintostrategia: uudet työkalut, tiedonsaavuttamisen helpot ja käyttäjäystävällisetvälineet
arjen tietoyhteiskunta: asiakaskunnan muutos:elinikäinen oppiminen, etäopiskelu,monikulttuurisuus; käyttäjien koulutuksen pitkälinja koululaisesta eläkkeellä olijaan
kilpailukykyisten tutkimusten tietoaineistojenturvaaminen
kirjastojen tärkeys (pohjoismaisen) demokratianperuspilarina
rakenteellisen kehittämisen ohjelma: rakenteellisetmuutokset
Rakenteellisen kehittämisenhanke ja sen tavoitteet
1.hahmotella korkeakoulukirjastojen organisoituminenuudistuvassa korkeakoululaitoksessa siten, ettäkorkeakoulujen yhdistymiset ja yhteistyösopimukset tulevathuomioon otetuiksi kirjastojen lukumääriä vähentäen,yhteistyötä lisäten ja toimintoja tehostaen; sekä
2.selvittää erityisesti yliopistolakiuudistuksen aiheuttamatmuutokset ja niiden vaikutukset korkeakoulukirjastojentoimintaan liittyvissä säädöksissä, rahoituksessa ja muissamenettelyissä siten, että kirjastojen palvelukyky turvataanja lisäksi;
3.selvittää, miten korkeakoulukirjastojen ylläpito- ja muitakustannuksia voidaan vähentää vahvistamallaKansalliskirjaston asemaa keskitettyjen palvelujentuottajana; sekä
4.kartoittaa korkeakoulukirjastojen rakenteellisenkehittämisen vaikutukset Varastokirjastoon, sekä selvittääKansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhteistyöntiivistämismahdollisuudet.
Missä asioissakirjastosektoreiden pitäisitiivistää yhteistyötä?Missä asioissakirjastosektoreiden pitäisitiivistää yhteistyötä?
edunvalvonta
tekijänoikeusasiat
yhteistyö muihin muistiorganisaatioihin,oman alan seuroihin
selkeät pelisäännöt yhteisestituotettaviin ja ylläpidettäviin palveluihin(Kansalliskirjastonkirjastoverkkopalveluiden merkitys)
kustannusten jakaminenaiheuttamisperiaatteen mukaan
Mitä maailmassa tapahtuu ja miten se vaikuttaa kirjastojen toimintaan
Mitä korkeakoulukirjastoon jatkossa?Mitä korkeakoulukirjastoon jatkossa?
opiskelijoiden oppimisen kotipesä
tutkijoiden tutkimuksen perusresurssi
kilpailutekijä rekrytoitaessa opiskelijoitaja tutkijoita
aktiivinen tieteellisen julkaisemisenedistäjä
verkostoija
vaivai
paikka jonne voi palkata kenet tahansasäilyttämään niitä kirjoja joita kukaan eienää tarvitse.
Kiitos!
Kysymykset nyt
tai
jarmo.saarti@uku.fi