LOGO
 Työperäisestä stressitä johtuvienriskien hallintaCOMPUSMARTissa Työperäisestä stressitä johtuvienriskien hallintaCOMPUSMARTissa
Institute of Work, Health Organisations (I-WHO)Institute of Work, Health Organisations (I-WHO)
University of  Nottingham, UKUniversity of  Nottingham, UK
www.i-who.orgwww.i-who.org
LOGO
COMPUSMARTCOMPUSMART
Perustettu 1988: 5 toimipistettä, 27 työntekijää, olusjohtajat John ja Mark
2 osa-aikaista hallinnon työntekijää, 2 osa-aikaistateknisen tuen tuottajaa
7 naista, loput miehiä
12:lla korkeskoulututkinto, 3:lla jatkotutkinto
Toimipaikoilla: 1 henkilö hallinnossa, 1 teknisessätuessa, 1 myynnisstä, 2 teknisissä palveluissa, 2teknisissä palveluissa ja ohjelmistokehityksessä – lisäksihallinnon ja teknisen tuen lisähenkilöst pääkonttorissa
Toiminnot: tekninen tuki ja pavelut, ohjelmistokehitys,
    myynti
LOGO
Stressitekijät ja niiden vaikutusStressitekijät ja niiden vaikutus
Lisääntynyt työkuorma, pitkät työajat, työpaineet,lihassäryt, huoli yrityksen tulevaisuudesta, henkilöstönkehittämisen vähäisyys
3 toimipaikassa avokonttori: valituksia yksityisyydenpuuttumiseta ja melusta
Johtjat tukevat henkilöstöä, avointa tiedotusta,ystävällinen ilmapiiti, hyvät henkilösuhteet
Joustavat työaikajärjestelyt perheellisillä
Ulkopuolista apua hankittu ongelmien ratkaisemiseen
00_i-who_logo
LOGO
      Mitkä ova esimerkkinä olevan yrityksenonglmia ja kuinka ne voivat liittyätyöperäiseen stressiin?
bd06469_
LOGO
    Onko stressin käsittely helpompaapienessä vai suuressa yrityksessä?
bd06469_
LOGO
      Miksi johdon rooli on niin merkittäväpienissä yrityksissä?
bd06469_
LOGO
      Kuinka pieni yritys voi löytää ja valitasopivaa apua työperäiseen stressiinliittyvissä asioissa?
bd06469_
LOGO
Riskien arvioinnin menetelmät jatoimeenpano (1)Riskien arvioinnin menetelmät jatoimeenpano (1)
Riskien hallinta = riskien arviointi + riskienvähentäminen
Olemassa olevan tiedon tutkisminen yrityksen politiikoista,poissaoloista, henkilöstön vaihtuvuudesta, työtapaturmista,sairauspoissaoloistam, henkilöstön valituksista, tuottavuudesta
Ohjausryhmä
Havainnot työpaikalla, työn analyysi haastattelu
Riskien arviointitutkimus: keskeisten tekijöiden tunnistaminenja niiden liittyminen stressiin ja lihasperäisiin ongelmiin
LOGO
Riskien arvioinnin menetelmät jatoimeenpano (2)Riskien arvioinnin menetelmät jatoimeenpano (2)
Suurinta osaa henkilöstöä koskevia tekijöitä: työnorganisointi (tehtävien suunnittelu, priorisointi,toimenkuvien selkeys), työkuorma ja työajat (pitkä jaennakoimattomat työajat), keskustelu yhtiön tilasta jatulevaisuudesta, henkilöstön kehittäminen, avokonttorikolmessa toimipaikassa
LOGO
     Mitkä ovat riskien arviointiprosessinpäävaiheet?
bd06469_
LOGO
     Mikä rooli on ohjausryhmällä ja ketä siihenpitäisi kuulua?
bd06469_
LOGO
      Kuinka haastateltavat valitaan työnanalyysihaastatteluun?
bd06469_
LOGO
Mikä on riskien arviointitutkimuksen tavoite?
bd06469_
LOGO
Stressin vähentäminen ja käytettävätmenetelmät (1)Stressin vähentäminen ja käytettävätmenetelmät (1)
Ideointi workshopit: työpäivien päätteeksi  (15.00-17.30)
Asiantuntijat esittelivät tutkimuksen tuloksethenkilöstölle ja tämän jälkeen pyysivät heitä jajohtotiimiä tunnistamaan soveltuvia menetelmiähavaittujen ongelmien ratkaisemiseksi  ottaen huomioonvallitsevat olosuhteet
Tavoite: tunnistaa vähäinen määrä toimenpiteitä jollavoidaan ratkaista mahdollisimman suuri määrä ongelmia
LOGO
Stressin vähentäminen ja käytettävätmenetelmät (2)Stressin vähentäminen ja käytettävätmenetelmät (2)
Työn organistointi: jokaiselle tehtävälle laaditaan selvätja tiivistetyt toimenkuvat, varmistetaan tehtävienvastaavuus asemaan, työkokoukset aamuisin tehtävienpriorisoimiseksi
Työkuorma ja työaika: johtotiimi selvittäämahdollisuuskia palkata lisää henkilöstöä
LOGO
(3)(3)
Keskustelu yrityksen tilanteesta ja visioista: johtotiimivierailee kussakin toimipisteessä joka kolmas kuukaustiedottamassa henkilöstölle yrityksen politiikkaan jakehittämiseen liittyvistä asioista
Henkiklöstön kehittäminen: johtotiimi suunnitteleesoveltuvan kehittämisssuunnitelman tavoitteenahenkilöstön kehittäminen
Avokonttorit: tutkitaan mahdollisuuksia konttoreidenuusimiseksi
LOGO
Stressin vähentäminen ja käytettävätmenetelmät (4)Stressin vähentäminen ja käytettävätmenetelmät (4)
Toimintasuunnitelma: sovitut toimenpiteet, aikataulut javastuussa olevan henkilön määritteleminen
Johtotiimi ylläpitää tilastoja tuottavuudesta,poissaoloista, työtapaturmista, sairauspoissaoloista jahenkilöstön valituksista
LOGO
     Mitkä ovat keskeisiä tekijöitä toiminnansuunnittelun workshopin onnistumisessa?
bd06469_
LOGO
     Mitkä ovat asiantuntjoiden ja henkilöstönvastuut?
bd06469_
LOGO
Riskien hallinnan ja toimenpiteidenarviointi (1)Riskien hallinnan ja toimenpiteidenarviointi (1)
Ajankohta tulosten ja riskien hallinnan arvioinnilleriippuu: resurssien käytettävyydestä, organisaationsitoutumsesta, toteutettujen toimenpiteiden luonteesta jamäärästä
Riskien hallinnan prosessi suositellaan toteutettavaksivuosittain
Arviointi suoritetaan haastattelemalla, tutkimallaorganisaation tietokantoja ja toistetulla riskienarviointitutkimuksella
LOGO
Riskien hallinnan ja toimenpiteidenarviointi  (2)Riskien hallinnan ja toimenpiteidenarviointi  (2)
COMPUSMART: positiivisia tuloksia, vähentynytstressin taso ja lihasperäisten kipujen vähentyminen,vähemmän poissaoloja, korkeampi tuottavuus
Yritys kehitti stressipolitiikan ja sitoutui senkatsemoimiseen vuosittain
LOGO
      Mikä voisi olla sopiva ajanjakso arvioidatoteutettuja toimenpiteitä?
bd06469_
LOGO
Mitä hyötyä on arvioinnista?
bd06469_
LOGO
      Mitä etua tai haittaa on siitä, ettäulkopuoliset asiantuntijat suorittavatarviointiprosessin?
bd06469_