IlmastoseminaariKeuda-talossa
DI Viljo Järvenpää
              HIILIDIOKSIDIN
merkitys  ilmastonmuutoksessa
Kerava  22.10. 2009
Onko hiilidioksidi ilmastonmuutoksen syy?
Näin on väitetty: Näin se  ei ole. Valitettavasti muu ”Totuus ei voi saavuttaakiertämään päässyttä valetta”. Mitäs sitten tehdään, kun lämpiäminenloppuu?
Tässä esityksessä pyrin teknis-tieteellisesti todistamaan, miten ilmastonsisältämä hiilidioksidi (380 ppm eli yksi limukkapullo kuutiossa) edustaaalle 1%  kasvihuonevaikutuksesta. Siis sen vaikutus on olematon.
Esityksen sisältöä:
Mitkä ovat kasvihuonekaasuja ja niiden rakenteet
Mikä vaikutus kasvihuonekaasuilla on = absorptio
Hiilidioksidikaasun määrän ja absorption suhde vesihöyryyn  ja senabsorptioon
Hiilidioksidin liukoisuus veteen ja vapautuminen lämmön nousun mukaan
Hiilidioksidin poistuminen ilmakehästä sateessa ja metsiin(kasvillisuuteen)
Hiilidioksidia syntyy biopolttoaineesta enemmän kuin fossiilisesta / kWh
Ylioppilastehtävä  kivihiili + biopolttoaine
Yhteenveto
ESITELMÄN SISÄLTÖ
IPCC ja VTT kasvihuonekaasut
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e0/Greenhouse_Gas_by_Sector.png
Missä on vesihöyry, jonka kasvihuonevaikutus on > 99%?
Wikipediasta
Kasvihuonekaassut Ilmasto.org mukaan
Taulukko 1. Kasvihuonekaasujen elinikä ja ilmastonlämmityspotentiaali.
Kaasu
Elinaika (v)
GWP 20 v
GWP 100v
Hiilidioksidi
50-200
1
1
Metaani
12
72
25
Dityppioksidi
114
310
298
HFC:t
1,4-270
437-12 000
124-14 800
PFC:t
2 600 - 50 000
5 210- 8630
7 390-12 200
SF6
3 200
16 300
22 800
CFC:t
45-1700
5 310-11 000
4 750-14 400
HCFC:t
1,3-17,9
273-5 490
77-2 310
Halonit
16-65
3 680-8 480
1 640-7 140
Lähde: IPCC 2007
Missä on vesihöyry?
IPCC sivuuttaa vesihöyryn
 Kuva  Wikipediasta ja  edustaa  IPCC:n ja VTT:n käsitystä kasvihuonekaasuista
 VTT, TEKES ja WWF  Innosuomi 08 Ilmasto ja Energia-seminaari ei puhumitään vesihöyrystä, vaikka sen määrä on 60-90-kertainen.
 IPCC toteaa, että kaasu, jonka viipymä ilmakehässä on <8 vrk ei tarvitsehuomioida. Näin kertoi IPCC:n Suomen tekninen edustaja tutkimusprofessoriIlkka Savolainen VTT:lta
 Hiilidioksidia  (380 ppm = 380 ml kuutiossa ilmaa) sekoittuu sinä aikana var-masti tasaisesti vesihöyryn kanssa. Kun vesi kondensoituu sateeksi, liukeneehiilidioksidi siihen taatusti liukoisuutensa mukaisesti Näin se poistuu sateessailmakehästä ja jää mm. ikijäähän. Tästä sen määriä ovat tutkineen mm. venäläisetVOSTOK -tutkimusasemallaan yhdessä amerikkalaisten ja ranskalaisten kanssajääkairauksin  viimeisten 425.000 vuoden aikajaksolta.
 Myöhemmissä kuvissa on esitetty hiilidioksidin liukoisuus veteen, mikä osittaaSuomen sateitten poistavan jopa 140 Mtonnia /v hiilidioksidia. TutkimustuloksetVOSTOK –kairauksista osoittaa, että nyt elämme 5. lämpökautta ja jokaisessaniistä on hiilidioksidipitoisuus noussut ilmakehässä, kuten nytkin.
Maapallon ilmaston lämpöjaksotmenneisyydessä
VOSTOK-aseman  jääkairaustuloksia Etelämantereella
-Jaksottaisuus 100.ooo-120.ooovuotta eliminoi isotooppiteorian.
-Hiilidioksidipitoisuus nouseeilmaston lämpötilan mukaan.
-Pöly pudottaa lämpötiloja
-Tulivuoritoiminta ei välttämättälisää hiilidioksidia suoraan.
-Kuluva lämpökausi alkaa ollalopuillaan. Tästä eräs osoitusauringonpilkkujen loppuminen,mikä jäähdyttää maan sisustan.
Tärkeimpien kasvihuonekaasujen määrät,molekyylirakenne ja värähtelytasot.Hiilidioksidi on suora sauva, jossa  absorptiot-hiiliatomi värähtelee kahden happiatominvälissä.-happiatomien väli voi vaihdella-avaruuspyörinnätVesihöyryllä on 104 asteen kulmassa vetyatomityhtyneenä kulmahappeen, jolloin absorptiot-kulma vaihtelee-vetyatomien etäisyydet happeen-avaruuspyörinnät
ppm =part per million
ppb =part per miljard
NTP=T=0 oC ,P=1 at
Vesihöyryä 40-90-kertainen määrähiilidioksidiin verrattuna
Kasvihuonekaasujen absorptiot
595px-Atmospheric_Transmission
Tärkeimpien
Wikimedia org.
Hiilidioksidi peittyy pääosinvesihöyryn alle
Kun otetaan hiilidioksidin javesihöyryn vertaus, tulee Beerin lainmukaan hiilidioksidin absorptio jakaa1,5-2:lla.
Vesihöyryä on 40-90 kertaahiilidioksidin tilavuudet
Vesihöyryn  absorptioalueet  4-8 -kertainen
Vesihöyryä ulkoilmassa >60% RH
Yhteenveto CO–vaikutus <1%
Huom: Erilliset absorptiot kuvassa puhtaille kaasulle
Mollierin  diagrammiilman sisältämän kosteuden ja energian laskemiseksi
Kopio Uusi Kopio Uusi skannaa0008
1
2
Kosteussisältö  = vettä kg/kgki
o
1=20 C/11g/kgki
o
o
o
2=30 C/16g/kgki
o
Tästä kuvasta saa helpolla lämpötilan ja suhteellisen kosteuden avullakuivaan ilmakiloon vastaavan vesimäärän, minkä voi sitten muuttaappm:ksi eli ml/m3 ilmaa.
Kohta 1
11g/kgki= 17.111ppm
Kohta 2
16g/kgki=24.889ppm
Kuka voi väittää, että hiilidioksidilla on jokin merkitysilmastonmuutoksessa?
Hiilidioksidin liukoisuus veteen
Ilmasto on todettu lämmenneen0.74 C 100 vuoden aikana.
Suomessa sataa 700 mm/v, jolloinvesimäärä=224 x 10   t/v
Jos otetaan keskilämmöksi 10  C,saadaan liukoisuudeksi n.1,2litraa hiilidioksidia /l vettä, so. 2,36kg / t jolloin puhdasta hiilidioksidiapoistuisi ilmakehästämme yli500 Mt/v.
Yllämainittu 0,74  C, pienentää 22mg/l  liukoisuutta Suomen elisateessa 4,95 Mt/v, jotenkokonaispoistuma olisi  n.495Mt/v CO2.
Beerin laki huomioitunapoistuma onkin  n. 140 Mt/v.
9
o
o
o
Hiilidioksidin tasapainot
Hiilidioksidia poistuu
      -Sateeseen  (0,7m x 320.000 km  = 224x10   m /v)  á 1,2 litraa n. CO2/litra vettä, kun  = 1,98, saadaan puhtaan hiilidioksidin poistumaksi  n.532 Mt/v, kun on kyseessä puhdas hiilidioksidi.  Beerin laki pudottaahiilidioksidin liukoisuuden sen osuuden logaritmin mukaan, joten kunhiilidioksidia on ilmassa 380 ppm, on sen logaritmi -3,6.  Tälläkorjattuna liukoisuus onkin  148 Mt/v ilmakehästämme.Siis poistuuhiilidioksidia Suomessa, 148 Mt(v sateeseen
-Suomen metsät sitovat 1 tonnin/kasvanut kuutio. Nehän kasvavat  85-115 Mm /v , hiilidioksidipoistuma on siis n. 100Mt/v metsiin.
Suomen hiilidioksidipäästöiksi sovittiin Kiotossa 71 Mt/v/-90.  Nytpäästömme ovat n.80 Mt/v. Poistuma olisi siis n. 2,5 –kertainenedelläesitetyn mukaan. Mistä saamme lisää poistettavaa?
2
9
3
Biopolttoaine tuottaa 10-30% enemmän hiilidioksidiaenergiayksikköä kohti kuin fossiilinen polttoaine.
Energiaa syntyy vain hiiltä polttamalla (vetyä ei vielä saada)
Biopolttoaine on jalostettava (hakattava, haketettava, kuljetettava,varastoitava jne.). Kosteutta on useimmin 30-40%. Se pitää haihduttaa,ennen kuin energiaa irtoaa. Näin siis biopolttoaineet tuottavat 10-30%enemmän hiilidioksidia kuin fossiiliset polttoaineet.
Poltossa syntynyt hiilidioksidi on kaasua eikä sitä voi korvamerkitä, vaikkaolen kyllä sellaisia ihmisiä tavannut väitteittensä mukaan. En vain uskoheitä.
Toivon ylioppilaslautakunnalta kemian ja fysiikan Yo-kirjoituksiin tehtävää,jossa on 300 kg kivihiiltä, 300 kuutiota haketta, kosteus 30%. Itse kokelassaa määritellä lämpöarvot. Tehtävä on laskea saadut energiat eriteltynä jasyntyneet hiilidioksidimäärät. Jos kokelas antaa vain kivihiilelle hiilidioksidia.Vastaus on hylättyKenen on vastuu?
YHTEENVETO  HIILIDIOKSIDIN VAIKUTUKSISTA
 -Jokainen molekyyli absorboi oman frekvenssialueensa säteilyä riippumatta
suunnasta, siis myös auringosta tulevan säteilyn
-IPCC, Kioto jättävät pois väitteissään vesihöyryn,
minkä  osuus  80-90% kasvihuonekaasuista.
  -Biopolttoaineista syntyy CO10-30% enemmän kWh:ta kohti
kuin sama energia fossiilisista polttoaineista.
-CO2-molekyyli on sauva, absorptio on 1/ 4-8 vesihöyrystä, ja tätäkin Beerin lain mukaanpitää alentaa 50%. Näin ollen CO2:n kasvihuonevaikutus on pitkästi <1%.
-Ilman vesimäärä (sade Suomessa 2,25 10  Mtonnia/v) kykenee poistamaan puhdastahiilidioksidia (noin 2 g/litra) yli  500 Mt/v eli  kertaluokkia syntynyt  vuosi-CO2Beerin lakikuitenkin vähentää sen noin 140 Mt/v.
-Ilmaston  lämpötila on noussut 0,74 oC, joten CO2-liukoisuus on pienentynyt 75 mg/l H2O,minkä Beerin laki pienentää  22 mg CO2/litra vettä.
Metsät sitovat 1 tonnia CO2/ m3 kasvavaa puuta.
-Metsä kasvaa 85-115 Mm3/v. Täten metsämme sitovat  85-115 Mt CO2 vuodessa
eli  koko CO2 - tuottomme määrän.
-Ihminen ei voi vaikuttaa ilmaston lämpiämiseen. Sen tekee aurinko  pääosin pilkkujensavaikutuksesta.
-Nykyinen Ilmastonmuutoskiihotus on aiheuttanut: nälkää,
-30% ihmiskunnasta on vajonnut köyhyysloukkuun.
-Nuoriso on menettänyt  uskonsa tulevaisuuteen.
-Nyt on alkanut uusi maapallon jäähtyminen.
Riittääkö meillä energiaa pitääksemme itsemme lämpimänä?
vj /2008
5
Kuka on vastuussa?
Ruoan hinnannoususta 60-80%?
Kuka on vastuussa sähkönhinnan noususta 2x?
Kuka on aiheuttanut elinkustannusindeksin noususta mm. kotimaassa 2%
Kuka on ajanut vanhuksia, eläkeläisiä ja työttömiä kurjuuteen edellisten johdosta?
Kuka vastaa tehtaiden sulkemisista muka energiasyöppöinä? Hiilikato?
Kuka vastaa siitä, että Outokumpu ei ehkä investoi Suomeen lainkaan sähkönsaanninepävarmuuden takia?
Nuorisolta puuttuu usko tulevaisuuteen?
Kuka uhkaa Helsingin peittyvän 7 m veden alle 2070, kuten SyKe ilmoittaa(YmpMessut 2008?
Nollatutkimuksia ja -selvityksiä varten on syntynyt kymmeniätuhansía O-työpaikkoja. Nemaksetaan päästöveroilla.
Kuka ottaa vastuun , kun alkaa ilmastonjäähtyminen nykyisen - 0,4  C jatkoksi?
Miten Suomessa saa esittää Al Goren filmiä alkumainostaen kouluissa, vaikka seEnglannissa on kielletty virheellisyyksiensä takia?
Ei voida vetäytyä IPCC:n yli 2000 tiedemiehen taakse, kuten mm. VTTtekee. Mitä tekee Ilmatieteenlaitos, joka on yhteistyöpartner IPCC:lle?
Menemmekö johtajiemme kanssa Giljotiiniin?
o
Yhteenveto
Hiilidioksidin kasvihuonevaikutusosuus on reippaasti alle  1%, vaikka senpitoisuus kaksinkertaistuisikin.
Hiilidioksidipitoisuuden nousu atmosfäärissä johtuu sen liukoisuudenpienenemisestä veteen lämpötilannousun takia.
Ilmastonlämpiäminen johtuu auringon aktiivisuudesta, so. pilkkujaksoista.Nyt se on kovin heikko ja siksi alkaa voimakas ilmaston jäähtyminen. Siitäkuitenkin toisella kertaa.
Usko loppuu, kun näemme totuuden.  Totuus ei saavuta kiertämäänpäässyttä valetta (=epätotuutta)! Siitä huolimatta hiilidioksidipitoisuudennousu ei ole man-made = ihmisen aiheuttama.
Kiitän tarkkaavaisuudesta.