Toppilansaarenhulevedet
Veli-Matti Hyyrynen
suunnitteluinsinööri
Oulun Vesi
Kuva1
Yleistä
Oulun Vesi
Kaupungin liikelaitos
Laatusertifikaatti 8.6.2005
Toppilansaari
saareksi vuonna 1724
luonnollinen maanpinta +1 .. + 3 m
Oulujoen suistoa, entistä merenpohjaa.
Maakerrokset ovat veteen kerrostuneitahiekkakerroksia
Maankohoaminen 80–90 cm sadassa vuodessa.
Asuntomessut
Kuva2
Suunnittelu
Toppilansaaren ympäristörakentamisprojektion osa EU:n tavoite 2 -ohjelman”maankäytön muutostilanteiden hallinta”hanketta
Kunnostuksen ja toteutuksen yleissuunnitelma(JP Transplan, PSV-Maa ja Vesi,Suunnittelukortes)
Viheralueiden ja valaistuksen yleissuunnitelma(SCC Viatek)
Ympäristönmuutoksen seurantasuunnitelma(PSV-Maa ja Vesi)
Asemakaava, Katusuunnittelu: Oulunkaupunki
Vesihuoltosuunnittelu: Oulun Vesi
Puistosuunnittelu: Suunnittelukeskus, AtelierDreiseitl, Oulun kaupunki
Hulevesien johtaminen jakäsittely Toppilansaaressa
Holstinsalmen oja/kosteikko,
kosteikko, Hankavastainen:
vesien johtaminen Meripojanreitin ojapainanteessa
Louhetäytteinen maanalainen lasketusallas,Telakkapuisto
imeytys viherkaistalla, Pitkänmöljäntie
imeytys kiinteistöillä
kattovedet kiinteistöiltä puistoon kouruissa,Prikipuisto
osa hulevesistä viemäröity suoraanToppilansalmeen
Holstinsalmi
Pyörätien salaojitus,Mesaanitien ja Toppilansaarentien hulevesiviemäri,puistojen pintavesiä ojapainanteissa
Kuva3
Hankavastaisen kosteikko
Seilitien, Aallokkopihan ja Tyrskypihan hulevedet
Kuva4
Kuva5
Pientalojen kattovesiä, puistoalueen vesiä
Meripojanreitti
Kuva6
Pientalojen kattovesiä, puistoalueen vesiä
Meripojanreitti
Kuva7
Kuva8
Kattovesiä Meripojanreitille
Kuva9
Kuva10
Kuva11
Kuva12
Louhetäytteinenlaskeutusallas
Telakkapuistossa Toppilansalmeenlaskevassa purkuputkessa
Louhetta n. 160 m3, raekoko 50 – 300mm
Vesi johdetaan tulokaivosta louhetäyttöönbetonisen kaukolämpöelementin kautta(Markku Isoahon kehittämä menetelmä),keruukaivossa sama menetelmä. Poisto0,3 m tuloa ylempänä
 Kiintoaines kaivojen sakkapesiin
 
Kuva13
Kuva14
Laskeutusaltaan rakentaminen
Kuva15
Kuva16
Kuva17
Näytteet
Syksyn 2004 näytteiden perusteellahulevedelle ei tapahtunut altaassa mitään.Syyksi todettiin altaan kaivojen väliintulppaamatta jäänyt putki.
Kiintoainepitoisuus oli n. 800 mg/l.
Tutkimustulokset 16.5.2005
    Tutkimus         Yksikkö        TULOPOISTO
  pH                                            7,67,2
  Sähkönjohtavuus mS/m         29,446,6
  Kiintoaine            mg/l         38087
  Kokonaistyppi     mg/l             2,94,1
  Kokonaisfosfori   mg/l             0,60,4
     Sameus Hach       FTU         860300
Kuva18
Imeytys viherkaistalla
Pitkänmöljäntien eteläreunan viherkaista hiemankatupinnan alapuolella
Reunatuessa aukko ennen syöksykaivoa, vesi virtaaensin viherkaistalle, padotuksen lisääntyessäsyöksykaivoon
Kuva19
Kuva20
Prikipuisto
Talojen kattovedet puistoonvesitasapainon säilyttämiseksi.
Kuva21
Kuva22
Lopuksi
Alueen tasaisuus => talojen ja katujen salaojitukset liiansyvällä ajatellen hulevesiviemäröinnin purkamistaMeripojanreitin uomaan.
Meripojanreitin vesiaihe ei toimi toivotulla tavalla suppeanvaluma-alueen takia.
Meripojanreitin hulevesiuoman suunnittelu/rakentaminenvasta katujen ja vesihuollon suunnittelun/rakentamisenjälkeen
Seurannan resurssointi: projektityöntekijän työsuhdepäättynee, kuka perehtyy asiaan hoitaakseen sen,milläajalla, kenen kustannuksella?