Juko_logo
Syysliittokokous 29.11.2012
Olli Luukkainen
Juko_logo
Juko_logo
Bruttokansantuote,määrän muutos (%)
Lähde: Tilastokeskus, ennuste VM, syyskuu 2012
Juko_logo
Tuotannon muutos 2012 edellisestäkuukaudesta
Lähde: Tuotannon suhdannekuvaaja, Tilastokeskus
Juko_logo
Tuotannon muutos edellisvuodenvastaavasta kuukaudesta, %
Lähde: Tilastokeskus
Juko_logo
12 kk:n euribor-korko 1995 - 2012
Lähde: Suomen Pankki
*) ennen vuotta 1999 helibor-korko
yleisen korkotasonnousu + 1 %-yks
-> valtionvelankorkokustannuksia
+ 244 milj. euroa
Juko_logo
Työttömyysaste
Lähde: Tilastokeskus, ennuste VM syyskuu 2012
13 000työtöntä lisääx 18 000 e =237 milj. ef
3,6
mrd e
3,84
mrd e
Juko_logo
Inflaatio
Lähde: Tilastokeskus, ennuste VM syyskuu 2012
Juko_logo
Ansiokehitys sektoreittain jakoulutuksen toimialalla 2003-2012
Lähde: Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi
Juko_logo
Valtion suhteellinen palkka-asema ja sen muutossuhteessa yleisiin työmarkkinoihin
Lähde: VTML
Juko_logo
Ansiokehitys keskimäärin edellisestävuodesta 2011(säännöllisen työajan ansio)
Inflaatio 3,4 %
Verotuksen vaikutus ± 0%
Lähde: Tilastokeskuksen sopimuspalkka- ja ansiotasoindeksi
Juko_logo
Ansiokehitys keskimäärin edellisestävuodesta 2012(säännöllisen työajan ansio)
Inflaatio 2,6 %
Lähde: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 27.6.2012
Verotuksen
vaikutus - 0,1 %
Juko_logo
Ansiokehitysarvio vuosille2013 ja 2014
Inflaatio
2,8 %
Verotus
0,54%
Inflaatio
2,3 %
Verotus
0,8%
2013
2014 ?
Juko_logo
Tiedot ilmenevät valtio-varainministeriön toistai-seksi julkistamattomistalaskelmista, jotka Talous-elämä on saanut ministe-riöltä. Ministeriö on tehnytlaskelmat hallituksen kun-tauudistusta valmistele-valle virkamiestyöryhmäl-le.
Talouselämä 34/2012
48-51
Manner-Suomessa 200 kunnan tulot eivät riitäkattamaan perusturvamenoja, verotus onsietämättömän korkeaa tai velat ylittävätkohtuuden rajat.
40 kuntaa on jo niin huonossa jamassa, että neovat elinkelvottomia
Lisäksi valtionosuusleikkaukset 1,13 mrd  e
Juko_logo
Arvioidut ja toteutuneet henkilöstövaikutukset
Toimi
Varhaiskasv.lukumäärä
Yleis-sivistävä
Ammat.
II aste
Amk
Akk
YHTEENSÄ
Irtisanottu
1 213(arvio)
61*
1700
(arvio)
400
500
(arvio)
yli 4 000
Osa-aikaistettu
20
20
Lomautettuna
100
300
418
1 000
Yt-menettely(käyty, aloitettutai alkamassa)
Kauhajoki
Kaskinen
Kajaani
Kouvola
26
20
50
 19.11.2012
*) lisäksi 170 määräaikaisen palvelussuhdetta ei ole uusittu