TYÖPAIKKAOHJAAJIENKOULUTUSOHJELMANPERUSTEET OVAineisto koottu Heli Korkiakosken (11.11.2004) materiaalistaTYÖPAIKKAOHJAAJIENKOULUTUSOHJELMANPERUSTEET OVAineisto koottu Heli Korkiakosken (11.11.2004) materiaalista
TYÖPAIKKAOHJAAJIENKOULUTUSOHJELMANPERUSTEET OVAineisto koottu Heli Korkiakosken (11.11.2004) materiaalistaTYÖPAIKKAOHJAAJIENKOULUTUSOHJELMANPERUSTEET OVAineisto koottu Heli Korkiakosken (11.11.2004) materiaalista
JOHDANTO
Ammatillisen koulutuksen kehittämisessäon keskeistä koulutuksen ja työelämänlähentäminen.
Työssäoppimisesta saadut kokemukset ovatolleet varsin myönteisiä.
Näyttöjen liittäminen osaksityössäoppimista on merkittäväammatillisen peruskoulutuksen uudistus.
JOHDANTO
Työpaikkaohjaajilla on keskeinen rooli sekätyössäoppimisen että näyttöjenvakiinnuttamisessa ja ammatillisenkoulutuksen laadun kehittämisessä.
Näistä tehtävistä selviäminen vaatiityöpaikkaohjaajalta oman ammattialanosaamisen lisäksi ammatillisen koulutuksentuntemista sekä opiskelijan ohjauksen jaarvioinnin taitoja.
JOHDANTO
Valtioneuvoston hyväksymässä Koulutus jatutkimus 2003 -2008 suunnitelmassatavoitteena on kouluttaa n.20 000työpaikkaohjaajaa. (alueellamme 400 )
Opetushallitus ajanmukaistaatyöpaikkaohjaajien koulutusohjelmanperusteita mm. ammatilliseenperustutkintoon liitettävien näyttöjenvuoksi.
Opintojen tavoitteet ja sisällöt
Työpaikkaohjaajien koulutuksen keskeisenätavoitteena on edistää työssäoppimista jaosaamisen arviointia näyttöjen avulla sekäparantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksenlaatua
Työpaikkaohjaajien koulutusohjelma (2 ov)koostuu neljästä osa-alueesta:
1.  Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
2.  Opiskelijalähtöinen ohjaaminen
3.  Työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttaminen
4.  Opiskelijan arviointi työpaikoilla
Ammatillinen koulutus jatyöelämäyhteistyö
 Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja
 tuntee ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen
ja erilaiset koulutuksen järjestämismuodot omalla
 alallaan
 hahmottaa oman alan ammatillisen peruskoulutuksen
 tavoitteet
 kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen
 suuntaan
- suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä omalla
   työpaikalla
Ammatillinen koulutus jatyöelämäyhteistyö
 Opetussuunnitelmarakenne
 
Opetussuunnitelmanperusteet
Oppilaitoksen opetussuunnitelma/työssäoppimisen periaatteet
Henkilökohtainen opetussuunnitelma(HOPS) (HOJKS)
Opetussuunnitelmaoppilaitoksessa
Työssäoppimisensuunnitelma (TOPS)
Arviointi
suunnittelua
arviointia
Ammatillinen koulutus jatyöelämäyhteistyö
 Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja
 tuntee ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen
ja erilaiset koulutuksen järjestämismuodot omalla
 alallaan
 hahmottaa oman alan ammatillisen peruskoulutuksen
 tavoitteet
 kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen
 suuntaan
- suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä omalla
   työpaikalla
Suunnitelmat ja sopimukset
Työpaikkaohjaaja osaa yhdessä opettajan
ja opiskelijan kanssa laatia toteuttamis-
kelpoiset suunnitelmat työssäoppimiselle
ja osaamisen arvioinnille.
Liite: työssäoppimissopimuslomake
     puitesopimus
Työssäoppimisen mahdollisuudet
a) Työssäoppiminen tarjoaa työpaikoille
 saada osaavaa ja työpaikalle soveltuvaa työvoimaa
 vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun
kehittää työpaikan oppimiskulttuuria ja kaikkien
työntekijöiden kouluttautumista
hyödyntää oppilaitoksen osaamista, asiantuntemusta ja
koulutuspalveluja (esim. päättötyö ja koneidenyhteiskäyttö)
oppia tuntemaan nuorten odotuksia ja ajatusmaailmaa
edistää elinikäistä oppimista työpaikoilla
Työssäoppimisen mahdollisuudet
b) Työssäoppiminen on mahdollisuus myös
    oppilaitokselle ja opettajalle
vahvistaa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä ja
koulutuksen suunnittelua
monipuolistaa oppimisympäristöjä
parantaa koulutuksen tunnettavuutta työelämässä
pitää yllä ja kehittää opettajien ammattitaitoa
(esim. opettajien TOP-jaksot)
monipuolistaa opiskelijan arviointia
Työssäoppimisen mahdollisuudet
c) Opiskelijan mahdollisuudet
oppia erilaisissa työympäristöissä
saada tukea ammatilliseen kasvuun ja erikoistumiseen
syventää ammatillista osaamista ja saada ajanmukaisiatyöelämävalmiuksia
tutustua työelämän pelisääntöihin ja työtapoihin
kehittää vuorovaikutustaitoja ja saada monipuolisiakontakteja
kehittää vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta sekä lisätä
 opiskelumotivaatiota
itsenäistyä ja työllistyä
Työpaikkaohjaajan tehtävät
Erilaisista painotuksista huolimatta työpaikkaohjaaja onhenkilö, joka
-toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opettajan tai
oppilaitoksen välillä
-varmistaa, että työpaikka on turvallinen ja
laadukas oppimisympäristö
-suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä yhdessä
opettajan ja opiskelijan kanssa
-toteuttaa työssäoppimista ja näyttöjä
laadittujensopimusten ja suunnitelmien mukaan
-ohjaa ja tukee opiskelijaa työssäoppimisen ja
näyttöjen aikana
-arvio opiskelijan osaamista yhdessä opiskelijan jaopettajan kanssa
Työpaikkaohjaajan roolipähkinänkuoressa
Tukea opiskelijan motivaatiota
Auttaa opiskelijaa löytämään itseä kiinnostavia asioita
Antaa ohjauksen alkuvaiheessa opiskelijalle konkreettisia
sääntöjä toimintaan
Vahvistaa opiskelijan uskoa itseensä
Lisätä opiskelijan tehtävien vaikeusastetta vähitellen ja
 kannustaa ottamaan haasteita
Rohkaista kysymään
Antaa rehellistä ja kannustavaa palautetta
Pohtia, miten kehittää omaa ohjaustaan
Auttaa opiskelijaa yhdistämään aiemmin opittu uuteenasiaan
Opastaa ja tarjota selkeitä malleja
Opiskelijalähtöinen ohjaaminen
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa
luoda opiskelijoille mahdollisuuksia oppia ja hankkiatietoa erilaisin tavoin
kehittää yksilöllisiä työssäoppimistilanteitalähtökohdiltaan erilaisille opiskelijoille
ristiriitatilanteissa toimia rakentavana ratkaisijana
Opiskelumotivaatio
Tärkein oppimistuloksiin vaikuttava tekijä onmotivaatio
Käsitykset omasta itsestä vaikuttavat suurestimotivaatioon ja oppimiseen
VINKIT:
Tutustu opiskelijan arvomaailmaan
Auta opiskelijaa löytämään omakohtainentavoite
Osoita opiskelijalle, että uskot häneen
Työssäoppimisen ja näyttöjentoteuttaminen
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja
perehdyttää opiskelijan työhön
ohjaa työssäoppimista ja toteuttaa näyttöjätehtyjen sopimusten mukaisesti
vakiinnuttaa työssäoppimisen osaksi työyhteisönsätoimintaa yhteistyössä työnantajan kanssa.
Opiskelijan perehdyttäminen
Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijantyössäoppimisjaksolla työpaikan
työtehtäviin
työkulttuuriin
työpaikan sääntöihin.
TOP- ohjaaja ohjaa opiskelijan oppimista tavoitteidenmukaisesti.
Alan työsuojelu- ja turvallisuusohjeet sekä oman työnvaara- ja haittatekijät ovat tärkeä osa ohjausta.
Opiskelijan arviointi työpaikoilla
Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa
 arvioida työssäoppimista ja näyttöjälaadukkaasti ja työelämän osaamisvaatimuksiapainottaen
antaa opiskelijalle kannustavaa palautetta
Työpaikkakouluttajan tehtäväarvioinnissa
Arvioi opiskelijan ammattitaitoa ennalta sovittujenarvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaan
Antaa palautteen kannustavasti
Edistää opiskelijan ammatillista kasvua
Tuo esille työelämän näkökulmanarviointikeskustelussa
Osallistuu arviointiin liittyvään dokumentointiin