Selvittäjän ja kuntienvälinen työnjako
Kuntarakennelain tavoite
Elinvoimainen, alueellisesti eheä jayhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne
Vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnonedellytyksiä
Muodostuu työssäkäyntialueesta tai muustatoiminnallisesta kokonaisuudesta
Taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvatedellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujenjärjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästäomasta palvelutuotannosta(4a§:”pääosin itse”)
Selvityksen vähimmäissisältö
Kuntarakennelain 4b§
Suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekäpalvelujen tuottamisesta
Selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan
Selvitys taloudellisesta tilanteesta
Arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiensekä lähidemokratian toteutumisesta
Yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista jahaitoista
Täydentävät säännökset kuntarakennelain 8 §:ssä
Selvittäjän rooli
Kuntarakennelain ja asettamispäätöksenmukainen velvollisuus tehdä kuntajakoselvitys,mahdollinen ehdotus kuntien yhdistymisestä jayhdistymissopimus
Edellä kuvattujen tavoitteiden javähimmäisvaatimusten mukaisten seikkojenselvittäminen ja johtopäätösten tekeminen niistä
Kuntien rooli
Muodollisesti selvittäjän avustaminen
Tosiasiallisesti kuntien välinen yhteistyövalmisteluryhmissä uuden kunnansuunnittelemiseksi – mitä kunnat haluavat
Sisällön muodostaminen kuntarakennelainedellyttämille selvitettäville asioille
Riittävän yksityiskohtainen suunnitelmauudesta kunnasta yhdistymissopimuksenpohjaksi
Selvittäjän ja kuntien yhteistyö
Kunnat päättävät valmisteluorganisaation muodon
Kunnat päättävät valmistelussa mukana olevathenkilöt
Kunnat päättävät mihin tasoon tähdätään, mitätavoitellaan
Selvittäjä seuraa aktiivisesti työn edistymistä
Selvittäjä varmistaa, että lain edellyttämät asiatkäsitellään riittävällä tarkkuudella
Selvittäjä esittää tarvittaessa toivomuksiakäsiteltävistä asioista
Selvittäjän ja kuntien yhteistyö
Selvittäjä ei päätä lopputuloksesta, esim.palveluverkosta
Selvittäjällä ei ole intressiä tiettyyn lopputuloksenaineelliseen sisältöön kunhan se täyttää lainkirjaimen ja hengen
Selvittäjä ei anna käskyjä kunnan organisaatiolle,esim. valmistelutyöryhmille  eikä ota käskyjä kunnanorganisaatiolta taikka valmistelutyöryhmiltä
Selvittäjällä ja kunnilla on valmistelussa oma roolinsa,jotka yhdistyvät työnlopputuloksessa:yhdistymissopimuksessa
Poliittiset neuvottelut ja sopimukset
Kunnat voivat yhdistymissopimuksen ohellaneuvotella ja laatia poliittisen sopimuksen,jonka valtuustot käsittelevät
Selvittäjän ehdotukseen voi sisältyä vain lainedellyttämä yhdistymissopimus