logo
palkki
Terveyden ja hyvinvoinninhaasteet elämänkulun erivaiheissa
Ylilääkäri Miia Palo
Rovaniemen kaupunki
logo
palkki
Mitä on terveys?
Terveys = sairauden puutetta
Terveys = toimintakykyä
 Täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisenhyvinvoinnin tila
Terveys = kykyä selviytyä sosiaalisissa rooleissa
Terveys = kyky sopeutua positiivisesti elämänongelmiin
Terveys = koherenssin tunne
ennustettavuus, tuntu mahdollisuuksista vaikuttaa omiinasioihin, asioille tai toisille ihmisille annettavahenkilökohtainen arvo tai tärkeys.
logo
palkki
   SPR:n määrittelee ohjelmassaan:
Terveys on jokapäiväisen elämän voimavara, eipäämäärä
                                                   – kannatan!
Hyvinvointiin kuuluu terveyden lisäksi muitaulottuvuuksia: koulutus, toimeentulo, ympäristönterveellisyys ja turvallisuus, sosiaalinen ympäristö
logo
palkki
15D-elämänlaatumittari
Harri Sintonen kehittänyt terveyteen liittyvänelämänlaadun mittaamiseen, käytetäänvaikuttavuuden arvioinnissa. 15-ulottuvuutta.
Asteikko 0 – 1 :      kuollut - täydellinen elämänlaatu
logo
palkki
LIIKKUMINEN
logo
palkki
NÄKÖ, KUULO
logo
palkki
HENGITYS
logo
palkki
NUKKUMINEN
logo
palkki
SYÖMINEN
logo
palkki
PUHUMINEN
logo
palkki
ERITYSTOIMINTA
logo
palkki
TAVANOMAISET TOIMINNOT
logo
palkki
HENKINEN TOIMINTA
logo
palkki
VAIVAT JA
 OIREET
logo
palkki
MASENTUNEISUUSAHDISTUNEISUUS
logo
palkki
ENERGISYYS
logo
palkki
SEKSUAALISUUS
logo
palkki
Toinen näkökulma:Elämänkaaripsykologia
Elämänkaaripsykologian isiä ja äitejä: Erik H. Erikson, MariaMontessori, G.C. Jung, Rudolf Steiner. Suomessa TonyDunderfelt
Ihmisen elämänkaaressa on erotettavissayleistettäviä vaiheita / kriisejä, joiden kauttayksilö henkisesti kehittyy
Elämänkulku: yksilön elämänkaari ja kehityssiihen liittyvine tapahtumineen jakokemuksineen
logo
palkki
Elämänkaaren eri näkökulmat(Dunderfelt)
1. biologinen eli elimistön kasvun, kehityksen jarappeutumisen näkökulma
2. yhteiskunnallinen  eli ihmisen ja kulttuurinvuorovaikutuksen näkökulmasta
3. psykososiaalinen näkökulma eli lapsuudenlähi-ihmisten merkitys persoonallisuudenmuodostumiselle
4. individuaation näkökulma eli ihmisenpersoonallisuuden ja ydinminuuden kehittymineneri ikävaiheissa läpi kokoelämän.
logo
palkki
’Epäonnistuminen’ elämänkaarenkehitystehtävissä aiheuttaa häiriön, jokavoi ilmetä sairautena tai hyvinvoinninheikkenemisenä
Ihminen on kokonaisuus, jossa eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa
Esim. hyvinkin vaikeaa somaattista sairauttapoteva voi kokea itsensä terveeksi jatoisaalta lääkärin mielestä terve henkilövoi kokea hyvinvointinsa huonoksi
logo
palkki
Kansanterveydellinennäkökulma:
Eri ikäisillä korostuvat erilaiset sairaudet jariskikäyttäytyminen sairauksien taustalla
Perinteinen kansanterveystyön ja terveydenedistämisen näkökulma, jossakansansairauksien aiheuttamaa kuormaaarvioidaan usein yhteiskunnan näkökulmasta
Pyritään arvioimaan syy-seuraussuhteita javäestötason riskejä
Terveyspolitiikka välineenä
logo
palkki
logo
palkki
Lapsuus
Fyysinen kehitys -> itsenäisyys
Kielellinen kehitys -> käsitteellinen ajattelu
Perustarpeet
’rajat ja rakkaus’ , ravinto, uni, turvallisuus, liikunta
Mahdollisuus omaksua terveyttä tukevat elämäntavat
Lapsella rajalliset mahdollisuudet itse vaikuttaaelinympäristöön ja omaan terveyteensä
Kehitysvaiheen tavoitteena positiivinen minäkäsitys,tavoitteellisuus, toiveikkuus
logo
palkki
Lapsuus – THL:n tilastoja
Kuolleisuus vähentynyt, pieninmaailmassa
Tapaturmat 38% , syöpä 24%
Sairastavuus
Yli 5%:lla elämänlaatua heikentävä sairaus taivamma
Yli 20%:lla pitkäaikaissairaus
Psykososiaaliset ongelmat, astma, allergiat,diabetes, synnynnäiset vammat
Mielenterveyden häiriö 10-15%:lla!
logo
palkki
Nuoruus
Oman kehon hyväksyminen
Roolikokeilut ja vertaisryhmän paine ovat kehitystä eteenpäinvieviä voimia
Palautteen saaminen  ikätovereilta
Erilaisten valintojen tekeminen (ammatti, ihmissuhteet,arvot…)
Mahdollisuus ottaa vastuuta mm. omasta terveydestä
Kehitystehtävät: Itsenäistyminen, pysyvän identiteetinmuodostuminen, läheisyys, vastuullisuus
logo
palkki
Nuoruus 12/18 – 29 vTHL:n tilastoja – Terveys 2000
88% kokee terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi!
Kuolleisuus: tapaturmat ja väkivalta 74%
Sairaudet
Pitkäaikaissairaus 20-25%:lla
Allergiat 25%, selkä- ja niskakipu 25%, suun terveydenongelmat 40%
Riskitekijät
30% tupakoi, 40% liikkuu liian vähän, 25% viitteitäalkoholiongelmasta
Erot terveydessä sosioekonomisen tilanteen mukaanalkavat tilastoissa kasvaa
logo
palkki
logo
palkki
Aikuisuus
Kehitystehtävät: Vastuullisuus, itsenäisyys, sosiaalinensopeutuminen, luovuus, tuottavuus
Fyysinen rappeutuminen alkaa
Kansansairaudet lisääntyvät väestössä iän myötä mutta vielämahdollista ennaltaehkäistä
Elämän tyytyväisintä aikaa
Paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteen
Vielä mahdollista ennaltaehkäistä
logo
palkki
Aikuisuus -kansanterveysnäkökulma
Elintavat
Tupakointi noin 21%
1/3 liikkuu riittävästi
Alkoholin suurkulutus n 20% miehistä
Positiivista kehitystä: verenpainetaso ja kolesterolilaskeneet, aivoverenkiertohäiriökuolleisuus jasepelvaltimotautikuolleisuus työikäisillä vähentyneetrajusti
Haasteita: Lihavuus, diabetes, päihdesairaudet japerinteiset sydän- ja verisuonisairaudet kytevät keski-iässä. Haittaa aiheuttavat mielenterveyden häiriöt ja tuki-ja liikuntaelinsairaudet
Kuolleisuus: 25-44-v miesten kuolleisuudesta 40%johtuu alkoholista, naisilla 15%
logo
palkki
Aikuisuus
Menetetyt potentiaaliset työvuodet:
Mielenterveyden häiriöt 22%
Tuki- jaliikuntaelinsairaudet 21%
Vammat, myrkytykset 16%
Verenkiertoelinten sairaudet 13%
Hoitokustannukset sairausryhmittäin
Verenkiertoelinten sairaudet 17%
Mielenterveyden häiriöt 13%
Tules 11%
Hengityselinsairaudet 11%
logo
palkki
Aikuisuus
Menetetyt potentiaaliset työvuodet:
Mielenterveyden häiriöt 22%
Tuki- jaliikuntaelinsairaudet 21%
Vammat, myrkytykset 16%
Verenkiertoelinten sairaudet 13%
Hoitokustannukset sairausryhmittäin
Verenkiertoelinten sairaudet 17%
Mielenterveyden häiriöt 13%
Tules 11%
Hengityselinsairaudet 11%
logo
palkki
Aikuisuus
Kuntoutuskustannukset sairausryhmittäin
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 42%
Hermoston ja aistielinten sairaudet 22%
Mielenterveyden häiriöt 14%
logo
palkki
Vanhuus
Kehitystehtävä: Minän eheys, integraatio,eletyn elämän hyväksyminen
75+ vuotiaista 60% tuntee elämänsätarkoitukselliseksi
Toimintakyky keskeinen tavoite sekä yksilöllä ettäterveyspolitiikassa
logo
palkki
Vanhuus
Elintavat, EVTK2009: Ruokavalio paratunut, alkoholinkäyttö lisääntynyt, liikunta vähentynyt
Sairaudet:
monitautisuus, 75+ vuotiailla keskimäärin 2pitkäaikaissairautta ja päivittäistä elämää haittaaviaoireita 50%:lla.
Masentuneisuus 20-40%:lla vaikka kliininen masennus5%:lla.
Kuulo haittaa 20 – 40%, näköongelma 20%
Toimintakyvyn kannalta hankalin on muistisairaus
Keskivaikea tai vaikea dementia 75-84v 11%, 85+ v.  35%
logo
palkki
Vanhuus
Kuolinsyyt yli 65-vuotiailla
Verenkiertoelimet (sepelvaltimosairaus),dementia, syöpä
Vastasyntyneen elinajan odote Suomessa:
miehet 76 ja naiset 83 v
logo
palkki
Yhteenvetoa I
Terveys on eletyn elämän summasisältäen tapahtumat, kokemukset,ympäristön ja elinolot, elintavat, sosiaalisetsuhteet ja yksilön henkisen kehityksen
logo
palkki
Yhteenvetoa II
Kansanterveystyön näkökulma on väestönterveys, elämänkaariajattelussa korostuuyksilön kehitys koko elämän ajan
Jokaisen ihmisen elämänkulku onainutlaatuinen
logo
palkki
Yhteenvetoa III
Lasten hyvään kasvuun panostaminentuottaa aikuisia, jotka pystyvätunelmoimaan, asettamaan tavoitteita,tekemään valintoja ja toimimaanvastuullisesti niin oman kuin yhteisenkinhyvinvoinnin puolesta
logo
palkki
LIIKKUMINEN
Kiitos!