”Siellä minä olen heidänkeskellään”
Laadullinen tutkimus kirkonnuorisotyönohjaajaopiskelijoiden ammatillisestasuhteesta rippikoulutyöhön
Salla Poropudas
Saara Huhanantti
Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittääkirkon nuorisotyönohjaaja-opiskelijoiden ammatillista suhdettarippikoulutyöhön.
Aineisto ja sen analysointi
Aineistona oli 18 Diakonia-ammattikorkeakoulunJärvenpään toimipaikanopiskelijan tehtävät:rippikoulutyö ja minä.
Tehtävät olivat osa toisenvuoden Lapsuus januoruus –opintokokonaisuudenopintoja.
Aineisto kerättiin keväällä2011.
 
Aineisto analysoitiinlaadullisella sisällönanalyysillä.
Rippikoulun ohjaaja
Rippi-
KoululainenUsko
Didaktinensuhde
Pedagoginen suhde
Opiskelu ja oppiminen
Suhde sisältöön
Tulokset
Heikko kirkollinen ammatti-identiteetti:
Filosofi 1
Ulkopuolinen 2
Vahva kirkollinen ammatti-identieetti:
Opettaja 7
Hengellinen ohjaaja 8
(Kirkollinen ammatti-identiteetti
 tarkoittaa sitoutumista kirkon uskoon, oppiin,tehtävään ja työhön)
Rippikoulun tavoitteet ja etiikka
Kirkon opin ja uskon opettaminen ja oppiminen(57%)
- Opettaja  oppi todeksi käytännössä
Henkilökohtaisen uskon vahvistaminen (50%)
- Hengellinen ohjaaja  usko ja rakkaus
Seurakuntayhteys (47%)
- Ulkopuolinen  elämää varten
Turvallisuus, ilmapiiri ja vuorovaikutus (28%)
- Filosofi  Jeesuksen eettinen opetus
(Prosentit Tuominen 2009.)
Lopuksi
Riippumatta kirkollisesta ammatti-identiteetistä kaikkiopiskelijat painottivat vahvasti rippikoulun tavoitteenaeettisyyttä ja lähimmäisen rakkautta
Rippikoulu on kriittistä pedagogiikkaa (dialogi, toivo,kokemus maailmasta, erilaisuus, kasvu, osallisuus,voimaantuminen) joka pyrkii yksilöiden kauttavaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin jakansalaisten hyvinvointiin
 Tämän tiedostaminen voi vahvistaa kirkon nuorisotyönsosiaalipedagogista (toisin näkeminen ja tekeminenyhteiskunnan muuttuessa, epävirallisuus) suuntaa
Lähteet
Frilander, K. 2008. Sosiaalipedagogiikan uusi ajankohtaisus. Teoksessa Hoikkala, T.& Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat jamahdollisuudet. Helsinki: Hakapaino. 
Huhanantti, S. & Poropudas, S. 2013.There am I in the midst of themQualitative researchof  Christian Youth Work Leader students’ professional relationship to Confirmation work.Journal of Youth and Theology. Vol 11.
Kiilakoski, T. 2008Kasvu moneen suuntaan – kriittinen pedagogiikka ja nuorisotyö.Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat,rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Hakapaino. 
Launonen, P. 2008. Kirkon nuorisotyö –hengellisen, pedagohisen ja sosiaalisenkolmiyhteysTeoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä.Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Helsinki: Hakapaino. 
Tuominen, H. 2009. Onnistunut rippikoulu ja rippikoulunopettajien pedagoginen ajattelu.Teoksessa Innanen, T. & Nieminen, K. (toim.)Rippikoulun todellisuus. Kirkontutkimuskeskuksen julkaisuja 107. Tampere: WS Bookwell Oy.