Interaktiivinen etäkuntoutus IKURaision ja Ruskon yhteistoiminta-aluemarion.karppi@iki.fi
C:\Documents and Settings\karpmar\Desktop\kaste.logo25
Marion Karppi,fysioterapeutti,terveystieteenkandidaatti,projektityöntekijä
Tutkimuksen taustaa
Iäkkään toimintakykyä voidaan parantaaintensiivisellä ja nousujohteisella kuntoutuksella
Akuutin sairastumisvaiheen jälkeen intensiivinenkuntoutus katkeaa usein asiakkaan kotiutuessaterveyskeskuksen osastolta
Kotiympäristössä toteutettu iäkkään potilaankuntoutus on tuloksellista
Voidaanko teknologian välityksellä kuntouttaa kotonaasuvaa iäkästä? Miten IKU vaikuttaa kuntoutujanarjessa selviytymiseen ja toimintakykyyn?
Interaktiivinen etäkuntoutus IKU
Kuntoutus toteutetaan asiakkaan kotiin asennettavan24” kosketusnäytöllisen etälaitteen välityksellä.Integroitu kamera ja erillinen mikrofoni.
Terapiaa toteutetaan kaksisuuntaisen näkö jakuuloyhteyden avulla terveyskeskussairaalasta,ennalta sovittuna terapia-aikoina.
Voima- ja tasapainoharjoittelua niille ikääntyneille,jotka ovat liian huonokuntoisiaavokuntoutusmuotoihin, ja joilla on havaittukuntoutustarve.
Asiakkaan kotiympäristö
Riittävä tila
Laite tukevalla pöydällä
Etäisyys laitteen ja kuntoutujan välillä
Kuntoutujan tila, tukipinnat
Tukeva tuoli
Muu välineistö
Kuminauha
Interventio, n. 2kk
Kuntoutujat (n=4), iältään 79-94-vuotiaita
Murtumapotilaita (2), Elektiivinen tekonivelleikkaus (1),Parkinsonin tauti (1)
Riittävä kongitiivinen kyky etälaitteen käyttöön
Päivittäin tai lähes päivittäin noin 30 min kerrallaanyksilöllistä lihasvoima- ja tasapainoharjoituksia sekäsydän- ja verenkiertoelimistöä vahvistaviaharjoituksia
Yksilöllinen, intensiivinen ja nousujohteinenharjoitusohjelma
Mittarina Bergin tasapainotesti, haastattelut
Mitä tutkimuksessa selvitettiin?
Onko interaktiivisella etäkuntoutuksella vaikutustaiäkkään arjessa selviytymiseen?
Miten iäkkäät kuntoutujat kokevat kuntoutumiseninteraktiivisen etäkuntoutuksen avulla?
Voidaanko interaktiivisella etäkuntoutuksellaparantaa ikääntyneen fyysistä toimintakykyä?
Miten teknologiaa voidaan hyödyntää laaja-alaisestikunnan palvelurakenteessa kuntoutuksennäkökulmasta?
Tulokset
Arjessa selviytyminen parani
Aktiivisuus arjen toiminnoissa lisääntyi
Porraskävelyssä huomattava parannus  Sosiaalinenosallistuminen lisääntyi
Toimintakyky parani
Kaikkien kuntoutujien toimintakyky parani Bergintasapainotestillä mitattuna
Eniten parannusta ilmeni toimintakyvyltään alun perinheikoimmilla kuntoutujilla
Etäpäätteen käyttö koettiin helpoksi jakuntoutuslähetykset olivat ikääntyneille miellyttävätapahtuma, jota odotettiin innolla
Johtopäätökset
Interaktiivinen etäkuntoutus mahdollistaaintensiivisen ja nousujohteisen kuntoutuksen suoraanikääntyneen kotiin
IKU voi toimia yhtenä ikääntyneidenkuntoutusmuotona, joka täydentää jo olemassaolevia kuntoutuspalveluita
IKUn mahdollisuudet toimia toipilasajanpsykososiaalisen tuen välittäjänä olisi tärkeääselvittää kokonaishyödyn saavuttamiseksi