niminauha
vaakuna
Joukkoliikenteen järjestäminenTampereen kaupunkiseudullaMatti Rainioselvitysmies
palkki
Sisältö 
Selvitystyöstä
Taustoja
Organisointi
Toimivaltainen viranomainen
Tehtävät
Kaupunkiseudun näkökulma
Joukkoliikenteen järjestämistavoista
Nykytilanteesta
Markkinaehtoisesti / PSA:n mukaan
Päätelmiä
niminauha
vaakuna
Selvitystyöstä
C:\Program Files\Microsoft Office\Clipart\standard\stddir4\PE03239_.wmf
palkki
Selvityksen taustalla:liikennepolitiikkaa
Valtioneuvoston liikennepoliittinenselonteko (maaliskuu 2008)
Seudullisen joukkoliikenteen kehittämistarve suurillakaupunkiseuduilla
-Lainsäädäntö => joukkoliikenteen palvelujensuunnittelu seudullisina kokonaisuuksina
-Seutulinjojen palvelutason parantaminen
Tampereen seudun liikennepoliittisettavoitteet (TASE 2025)
Seudullisen joukkoliikenteen vaihtoehtoisettoteuttamismahdollisuudet selvitetään
Seutuhallinnon yhteyteen perustetaan tilaajamallinmukainen liikenneorganisaatio
palkki
Selvityksen taustalla:aiempia suunnitelmia
Tampereen seudun joukkoliikenteen suunnitteluyhtenä kokonaisuutena (Lauri Helke, dipl.työ, 7.6.2006)
Suurempina kokonaisuuksina suunnittelu kannattavaa
Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminenliikennejärjestelmän näkökulmasta (TASE 2025,pientyöryhmän muistio, 10.9.2008)
Seudullinen tilaaja-tuottajamalli
Seudullinen joukkoliikenneorganisaatioTampereen ja Turun seuduilla (Turku, Varsinais-Suomen liitto, Tampere, valmistuu 6.2009)
Seudullinen viranomainen, PSA:n mukaiset ratkaisut
palkki
Selvityksen taustalla:henkilöliikennelain uudistus
Lain tavoitteena joukkoliikenteen kehittäminenniin, että koko maassa on välttämättömiäliikkumistarpeita vastaavatjoukkoliikennepalvelut ja runsasväkisilläkaupunkiseuduilla ja niiden välisessäliikenteessä palvelutaso niin korkea, ettäjoukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa
EU:n palvelusopimusasetus (PSA) säätääjoukkoliikenteestä, jossa yhteiskunnan rooli onsuuri, kansallinen joukkoliikennelaki (JLL)täydentää PSA:ta ja säätää markkinaehtoisestaliikenteestä
PSA ja JLL tulevat voimaan 3.12.2009
palkki
Työn organisointi
Selvitysmies 2.1.-30.9.2009
Tukiryhmä: kuntien ja Pirkanmaan liitonnimeämät yhteyshenkilöt
Selvitystyö palvelee meneillään olevaakaupunkiseudun rakennemallityötä
Kolme osatehtävää
- Lausunto joukkoliikennelaista
- Joukkoliikenteen järjestelytapojen kuvaaminen javertailu
- Esitys joukkoliikenneorganisaatioksi Tampereenkaupunkiseudulle
Etenemisraportointi kuntajohtajakokoukselle jaseutuhallitukselle
Kuntakierros elokuussa
Kunnissa päätöksentekovalmius 1.10.2009
palkki
Tukiryhmän jäsenet
Reijo Riekkola, apulaiskunnanjohtaja, Kangasalan kunta
Timo Nevala, projektijohtaja, Lempäälän kunta
Johanna Plihtari-Siltanen, suunnitteluinsinööri, Nokiankaupunki
Timo Toivonen, hallintojohtaja, Oriveden kaupunki
Sanna Siukola, toimistoinsinööri, Pirkkalan kunta
Mika Periviita, joukkoliikennepäällikkö, Tampereenkaupunki
Minna Hutko-Peltoniemi, hallintojohtaja, Vesilahden kunta
Timo Saari, hallintojohtaja, Ylöjärven kaupunki
Pentti Hämäläinen, edunvalvontajohtaja, Pirkanmaanliitto
niminauha
vaakuna
Toimivaltainen viranomainen
C:\Program Files\Microsoft Office\Clipart\standard\stddir4\PE02395_.wmf
palkki
Toimivaltaisen viranomaisentärkeimmät tehtävät
 Päättää joukkoliikenteen järjestämistavastaalueellaan
 Määrittelee joukkoliikenteen palvelutason
 Ostaa joukkoliikennepalveluja
 Toimii lupaviranomaisena
palkki
Mahdolliset toimivaltaisetviranomaiset Tampereenkaupunkiseudulla
Länsi-Suomen lääninhallitus / ELY jaomalla alueellaan Tampereen kaupunki
Tampereen kaupungin viranomainen jaseudullinen joukkoliikennelautakunta(vastuukuntamalli Lahden ja Hämeenlinnantapaan)
Osana Tampereen kaupunkiseudunkuntayhtymää
Uusi liikennekuntayhtymä (mallipääkaupunkiseutu)
palkki
Länsi-Suomen lääninhallitus / ELY jaTampereen kaupunki
Lääninhallituksen/ELYn toimivalta-alueenakehyskunnat, Tampereen kaupungilla toimivaltaomassa liikenteessään
Lähellä nykyistä käytäntöä
Ei tue liikenteen suunnittelua seudullisenakokonaisuutena
Kuntien vaikutusvalta alueensajoukkoliikenteeseen vähäinen
Nopea toteuttaa (käytännössä syntyy, jos eivalita muita vaihtoehtoja)
palkki
Tampereen kaupunkivastuukuntana
Tampereen kaupungin viranomaisen toimivalta-alueena kaupunkiseutu
Kuntien edustus turvataan perustettavassajoukkoliikennelautakunnassa
Suunnittelu/tilaajaorganisaatio muodostetaanvahvistamalla Tampereen kaupunginjoukkoliikenneyksikköä (2 - 3 henkilöä)
Mahdollistaa joukkoliikenteen suunnittelunkaupunkiseudun kattavana kokonaisuutena
Hyvä yhteys Tampereen liikenteen jamaankäytön suunnitteluun
Kohtalaisen nopeasti toteutettavissa
palkki
Tampereen kaupunkiseudunkuntayhtymä
Toimivaltainen viranomainen nykyisenkuntayhtymän yhteyteen
Kuntayhtymän nykyinen hallinto + mahdollisestiseudullinen joukkoliikennelautakunta
Tampereen joukkoliikenneyksikkö + 2 – 3henkilöä kehyskunnista siirtyy kuntayhtymänpalvelukseen
Mahdollistaa joukkoliikenteen suunnittelunkaupunkiseudun kattavana kokonaisuutena
Hyvä yhteys Tampereen kaupunkiseudunmaankäytön kehittämiseen (rakennemallityö)
Kohtalaisen nopeasti toteutettavissa
palkki
Tampereen seudunliikennekuntayhtymä
Perustetaan uusi liikennekuntayhtymä
Perustamissopimuksen mukainen hallinto
Tampereen joukkoliikenneyksikkö + 2 – 3henkilöä kehyskunnista siirtyy perustettavankuntayhtymän palvelukseen
Mahdollistaa joukkoliikenteen suunnittelunkaupunkiseudun kattavana kokonaisuutena
Toteuttaminen vie aikaa (edelliset vaihtoehdotvoivat olla välivaiheena)
niminauha
vaakuna
Joukkoliikenteen järjestämistavoista
C:\Program Files\Microsoft Office\Clipart\standard\stddir1\BD07189_.WMF
palkki
Mallilinja 80, Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere
Liikenteenhoitotapa: Yritysaloitteinen
Liikennelupa/viranomainen: Joukkoliikennelupa/L-S LH+ linjaliikennelupa/L-S LH
Lippujärjestelmä: Matkahuollon kilometripohjainen,Tampereen alueella myös Tampereen kaupungintasataksa (yhteistariffisopimus)
Seutuliput:
Hämeenkyrö – Ylöjärvi: Tampereen läntinen seutulippu
Hämeenkyrö – Tampere: Tampereen läntinen seutulippu +Tamperelaajennus (tarpeen mukaan lisälaajennusTampereen sisäisiin matkoihin)
Ylöjärvi – Tampere: Tampereen kaupunkiseudunseutulippu (sisältää Tampereen sisäiset matkat)
palkki
Mallilinja 30, Etelä-Hervanta - Keskustori
Liikenteenhoitotapa: Ostoliikenne (tilaaja-tuottajamalli)
Liikennelupa/viranomainen: Joukkoliikennelupa/L-S LH
Lippujärjestelmä: Tampereen kaupungin tasataksa
Seutuliput:
Tampereen kaupunkiseudun seutulippu ja seuraavatseutuliput, joihin on hankittu Tampereen sisäiseenliikenteeseen oikeuttava laajennus: Tampereen läntinenseutulippu, Tampereen itäinen seutulippu ja Etelä-Pirkanmaan seutulippu
palkki
Tampereensisäinen liikenne85 000matkaa/vrk
(75 %)
Seutuliikenne Tampereelle20 000  matkaa/vrk (< 20%)
Seutuliikenne Tampereellemuodostaa noin 35 % kokoseudun linjakilometreistä ja30 % koko seudunlinjatunneista
Muut matkat  5-10 %
Lähde: TASE 2025  Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen –liikennejärjestelmänäkökulma
Strafica / Trafix
Joukkoliikennematkat Tampereen seudulla
palkki
Henkilöliikennekustannuksiakunnittain 2008 (€, netto)
palkki
palkki
palkki
Joukkoliikenteen järjestäminensiirtymäaikana (Tampere)
Linjaliikenneluvan voimassaoloajaksisiirtymäajan liikennöintisopimus (enintäänkuitenkin 2.12.2019 saakka)
Liikennöitsijä voi jatkaa voimassaoloaikaa30.6.2014 saakka, jos liikennelupa päättyysitä ennen (Tampereen seudulla useat luvatpäättyvät 31.5.2012)
Jos liikennelupa voimassa pitkään,toimivaltainen viranomainen voi irtisanoasopimuksen päättymään 30.6.2015 taimyöhemmin (irtisanomisaika 18 kk)
palkki
Toimivaltainen viranomainen päättää alueellaanjoukkoliikenteen järjestämisestä joko
- markkinaehtoisesti
- palvelusopimusasetuksen mukaisesti
- näitä yhdistellen
Palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti liikennejärjestetään, kun halutaan varmistaa markkina-ehtoisesti syntyviä paremmat joukkoliikennepalvelut(määrä, laatu, varmuus, luotettavuus, matkustaja-hinnat)
Joukkoliikenteen järjestämistapa
palkki
Markkinaehtoinen liikenne
Reittiliikennettä, jonka harjoittamiseen tarvitaanjoukkoliikenneluvan lisäksi reittiliikennelupa
 Luvan mukaiseen liikenteeseen sitouduttavavähintään kahdeksi vuodeksi
 Lipunhintoja voi alentaa soveltamalla yleistäsääntöä tai erityislainsäädännöllä
Perustuu vapaaseen kilpailuun. Toimivaltaisellaviranomaisella melko rajoitetut mahdollisuudetvaikuttaa liikenteen syntyyn (minimisääntely jajossain määrin tarjonnan vertaaminensuunniteltuun palvelutasoon)
:
palkki
Palvelusopimusasetuksen (PSA)mukainen liikenne
Tilaaja-tuottajamalli
kilpailutus,
taloudellinen riski ja suunnitteluvastuu pitkälti tilaajalla
 Käyttöoikeussopimus
kilpailutuksen perusteella yksinoikeus
taloudellista riskiä ja suunnitteluvastuuta lisättyliikennöitsijälle
 Oma tuotanto
palkki
Päätelmiä
Jos halutaan suunnitella joukkoliikennesuurempana (seudullisena) kokonaisuutena,valinta on seudullinen toimivaltainenviranomainen
Vaikka siirtymäajan liikennöintisopimuksetulottuvat ainakin 30.6.2014 saakka, päätös olisihyvä tehdä tämän syksyn aikana
jää riittävä aika tarvittaviin järjestelyihin
seudullinen toimivaltainen viranomainen ehtiijoukkoliikennelain seuraavaan versioon
Malli, jossa on sekä PSA:n mukaista ettämarkkinaehtoista liikennettä on todennäköinen
Tampereen oman tuotannon asema vaatiilisäselvityksiä
yhtiöittäminen
omistuspohjan laajentaminen seudulliseksi
palkki
C:\OMAT\paras\WTD126.JPG
THANK YOU! KIITOS!
matti.rainio@tampereenseutu.fi, puh. 040 352 5380